Adaptacja Budynku Wielofunkcyjnego Na Budynek Mieszkalny – Mieszkania o Charakterze Wspieranym Wraz z Zagospodarowaniem Terenu i Zakupem Wyposażenia – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Realizowane Projekty EFS > 2018 > Adaptacja Budynku Wielofunkcyjnego Na Budynek Mieszkalny – Mieszkania o Charakterze Wspieranym Wraz z Zagospodarowaniem Terenu i Zakupem Wyposażenia

Adaptacja Budynku Wielofunkcyjnego Na Budynek Mieszkalny – Mieszkania o Charakterze Wspieranym Wraz z Zagospodarowaniem Terenu i Zakupem Wyposażenia

logo EFRR

Projekt

„Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”

współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Działania 9.2 – „Infrastruktura socjalna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wnioskodawca - Powiat Olecki

Realizator - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy współpracy  ze Starostwem Powiatowym w Olecku

Projekt zakłada utworzenie 8 mieszkań (35 miejsc), w tym 3 wspierane i 5 chronionych oraz ich częściowe wyposażenie w meble oraz sprzęt AGD.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2018 r. Po oddaniu budynku do użytku z usług wsparcia będą mogły korzystać osoby starsze, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby pełnoletnie opuszczające rodzinną, instytucjonalną pieczę zastępczą i inne placówki. Mieszkania prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku będą formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych świadczonych na obszarze powiatu oleckiego.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie kompleksowości systemu wsparcia socjalnego osób korzystających z mieszkań wspomaganych, w tym wspieranych i chronionych,
  • zwiększenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z mieszkań wspomaganych, w tym wspieranych i chronionych.

 Planowane efekty realizacji projektu:

  • zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej na obszarze powiatu oleckiego;
  • uzupełnienie oferty pomocy dla osób korzystających z mieszkań wspomaganych;
  • zwiększenie liczby osób usamodzielnionych i skrócenie czasu dochodzenia do samodzielności;
  • ułatwienie dostępu do mieszkań wspomaganych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • zwiększenie liczby mieszkań wspomaganych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o 8 lokali;
  • powstanie 3 miejsc pracy przy obsłudze mieszkań wspomaganych i osób przebywających w tych mieszkaniach.

Wartość projektu –  2 929 458,56 zł, po zmianach - 2 558 110,34 zł

Wkład funduszy europejskich – 2 168 206,57 zł, po zmianach - 1 949 264,57 zł

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

 budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska