Adaptacja Budynku Wielofunkcyjnego Na Budynek Mieszkalny – Mieszkania o Charakterze Wspieranym Wraz z Zagospodarowaniem Terenu i Zakupem Wyposażenia – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Realizowane Projekty EFS > 2018 > Adaptacja Budynku Wielofunkcyjnego Na Budynek Mieszkalny – Mieszkania o Charakterze Wspieranym Wraz z Zagospodarowaniem Terenu i Zakupem Wyposażenia

Adaptacja Budynku Wielofunkcyjnego Na Budynek Mieszkalny – Mieszkania o Charakterze Wspieranym Wraz z Zagospodarowaniem Terenu i Zakupem Wyposażenia

logo efrr

Projekt

„Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”

współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Działania 9.2 – „Infrastruktura socjalna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wnioskodawca - Powiat Olecki

Realizator - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy współpracy  ze Starostwem Powiatowym w Olecku

Projekt zakłada utworzenie 8 mieszkań (35 miejsc), w tym 3 wspierane i 5 chronionych oraz ich częściowe wyposażenie w meble oraz sprzęt AGD.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2018 r. Po oddaniu budynku do użytku z usług wsparcia będą mogły korzystać osoby starsze, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby pełnoletnie opuszczające rodzinną, instytucjonalną pieczę zastępczą i inne placówki. Mieszkania prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku będą formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych świadczonych na obszarze powiatu oleckiego.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie kompleksowości systemu wsparcia socjalnego osób korzystających z mieszkań wspomaganych, w tym wspieranych i chronionych,
  • zwiększenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z mieszkań wspomaganych, w tym wspieranych i chronionych.

 Planowane efekty realizacji projektu:

  • zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej na obszarze powiatu oleckiego;
  • uzupełnienie oferty pomocy dla osób korzystających z mieszkań wspomaganych;
  • zwiększenie liczby osób usamodzielnionych i skrócenie czasu dochodzenia do samodzielności;
  • ułatwienie dostępu do mieszkań wspomaganych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • zwiększenie liczby mieszkań wspomaganych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o 8 lokali;
  • powstanie 3 miejsc pracy przy obsłudze mieszkań wspomaganych i osób przebywających w tych mieszkaniach.

Wartość projektu –  2 929 458,56 zł, po zmianach - 2 558 110,34 zł

Wkład funduszy europejskich – 2 168 206,57 zł, po zmianach - 1 949 264,57 zł

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

 budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska