Informacje – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Informacje

 

UWAGA !!!
wydłużamy termin składania dokumentów do dnia 09.08.2019 r.

Powiat Olecki przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  pn. "Opieka wytchnieniowa"  Moduł III - edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.

W ramach programu opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi mają możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej  jest bezpłatna.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych zainteresowani udziałem w programie mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku celem złożenia deklaracji, orzeczenia o niepełnosprawności i załącznika nr 6 do Programu – Karta oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthela, wypełnionego przez lekarza specjalistę – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującym się w orzeczeniu  w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać osobiście lub telefonicznie 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko,
Tel.: 87 520 34 30 (34)  oraz  na stronie internetowej: www.gov.pl/rodzina/solidarnosciowy-fundusz-wsparcia-osob-niepelnosprawnych.