2021 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktualności > 2021

2021


2 października 2021r. - Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Plakat.pdf (175 kb)

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

UL. KOLEJOWA 31,

19-400 OLECKO TEL.87 520 42 33


W dniu 15.09.2021 r. w Centrum Edukacyjno – Kulturalnym w Kijewie z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich Kije i Wianki  obyło się spotkanie dotyczące wspierania kobiet dotkniętych przemocą domową.

W trakcie spotkania pracownicy Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Olecku przedstawili dane dotyczące skali zjawiska przemocy, rodzaje realizowanych zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz  ofertę  pomocy skierowaną do  osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy w rodzinie.

Ponadto kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie złożył propozycję uczestnikom spotkania zorganizowania marszu przeciwko przemocy wobec kobiet w ramach wspólnej organizacji Kampanii „Biała wstążka”. 

foto 1. dot. spotkaniafoto 2. dot. spotkaniafoto 3. dot. spotkaniafoto 4. dot. spotkania


W dniu 27.07.2021r. dzieci i młodzież  m.in. z rodzin zastępczych, z rodzin w kryzysie korzystających ze wsparcia w PCPR oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu oleckiego wyjechały na kolonie letnie do Białego Dunajca. Dzieci będą przebywać na 10 – dniowych koloniach w Ośrodku Wypoczynkowym,, Małgosia”.    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku pozyskało z Kuratorium Oświaty w Olsztynie 27 miejsc z dwoma terminami wyjazdu:  27.07-5.08.2021r. i 6.08-15.08.2021r. Kuratorium w całości sfinansowało pobyt uczestników. Program kolonijny jest atrakcyjny i przewiduje m.in. :  wycieczki autokarowe  do Zakopanego,  piesze okolicznymi szlakami, zajęcia profilaktyczne, wyjścia do aquaparku. Korzystanie z dóbr kultury i innych przewidzianych programem atrakcji uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej wywołanej COVID- 19.

Nad bezpieczeństwem wyjeżdzających czuwała także Komenda Powiatowa Policji w Olecku, która sprawdziła stan techniczny pojazdu i ,,gotowość’’ dwóch kierowców autokaru przewożącego dzieci.

fotografia 1 - kolonie - dzieci z rodzin zastępczych fotografia 2 - kolonie - dzieci z rodzin zastępczych 

fotografia 3 - kolonie - dzieci z rodzin zastępczych fotografia 4 - kolonie - dzieci z rodzin zastępczych


W dniu 28.05.2021 r. podczas konferencji on - line z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego odznaczył zawodową rodzinę zastępczą  z terenu naszego powiatu - Państwa Annę i Jacka Drobiszewskich statuetką „Diament Dobroci i Serca”. List gratulacyjny i ww. statuetka zostały przesłane do tut. jednostki i przekazana rodzinie zastępczej  przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

                   Państwo Anna i Jacek Drobiszewscy pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej od 2015 r. Pomimo licznych obowiązków domowych, w tym opieki nad czworgiem własnych dzieci, zdecydowali się na niesienie pomocy dzieciom potrzebującym opieki i wychowania. O zaangażowaniu Państwa Drobiszewskich świadczy fakt, że przez 6 lat  pełnili funkcję zawodowej rodziny zastępczej dla 15 dzieci. Ośmioro z nich powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, czworo zostało adoptowanych, jedno zmieniło rodzinę zastępczą. Obecnie stanowią rodzinę zastępczą dla bliźniaczek urodzonych w październiku 2020 r., które zostały przewiezione do ww. bezpośrednio ze szpitala.

                    Państwo Drobiszewscy starają się stworzyć swoim podopiecznym bezpieczny, ciepły dom i rodzinną atmosferę. Ponadto wyróżniają się pod kątem współpracy z rodzicami biologicznymi podopiecznych, innymi rodzinami zastępczymi oraz z instytucjami wypełniającymi zadania z zakresu pieczy zastępczej. Bardzo indywidualnie podchodzą do każdego z podopiecznych, są otwarci na ich potrzeby i z własnej inicjatywy podejmują działania ukierunkowane na udzielenie im odpowiedniej pomocy specjalistycznej.  Podnoszą swoje kompetencje opiekuńczo – wychowawcze uczestnicząc w  szkoleniach, a w razie potrzeby korzystają wraz z podopiecznymi ze wsparcia specjalistycznego na terenie tut. jednostki.                                                                                                                               Wiesława Szymczyk – dyrektor PCPR

Państwo Drobiszewscystatuetka diament dobroci i serca

List gratulacyjny.pdf (46.3 kb)


 KOMUNIKAT

Warunki rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego finansowanego ze środków PFRON

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 maja 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905), od dnia 15 maja 2021 r. do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny. 

Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych,jest skierowanie wystawione: 

– po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub 

– przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.                 


Informujemy, że do dnia 31 maja 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie  w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przez zajęcia klubowe należy rozumieć zajęcia, o których mowa w art. 10g-10h ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioski mogą składać podmioty prowadzące warsztat terapii zajęciowej, na ich podstawie samorząd powiatowy składa wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację programu do właściwego Oddziału PFRON. 

Ww. termin dotyczy zajęć klubowych realizowanych w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. 

Dyrektor PCPR w Olecku