informacje_o_dostepności Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcpr.olecko.pl

Data publikacji strony internetowej: 29-05-2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 09-03-2021 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu - Michał Tarasiuk , adres e-mail: informatyk@pcpr.olecko.pl, telefon: 87 520 34 30.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek, w którym mieści się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełmnosprawnych,w tym mających trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. Wiejskiej, w tym jedno wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Na szczycie budynku dostępna jest platforma dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia osobom niepełnosprawnym skorzystanie ze wsparcia w ramach funkcjonujących Ośrodków na II piętrze.

Parter budynku jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, w tym osób mających trudności w poruszaniu się w niżej wymienionym zakresie: 

Na II piętrze budynku, gdzie mieści się m.in. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonującyh przy PCPR w Olecku zajmowane pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych, 

Budynek przy ul. Wiejskiej 8a, w którym funkcjonują mieszkania chronione i wspierane jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym osób mających trudności w poruszaniu się.

Przy wejściu do wyższej części budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie mieszkania, w tym łazienki, WC  są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie korytarzy

W budynkach szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Wewnątrz budynku przy ul. Gołdapskiej 23 i Wiejskiej 8a korytarze są przystosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością.

Podłogi korytarzy wyłożone zostały terakotą antypoślizgową.

Dostosowanie schodów

Na szczycie budynku siedziby PCPR jest platforma dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd.

Wewnątrz budynku przy ul. Wiejskiej 8a (część wyższa) znajduje się winda osobowa.

W budynku przy ul. Gołdapskiej 23 zamontowano krzesełko schodowe i pochwyty.

Schody w budynkach wykonano z materiałów antypoślizgowych oraz stopnie oznakowano żółto-czarnymi taśmami.

Dostępność platform

Budynek przy ul. Gołdapskiej 23 wyposażony w zewnętrzną platformę dla osób niepełnosprawnych oraz krzesełko dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Wiejskiej 8a dysponuje windą osobową w murowanym szybie.

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem przy ul. Gołdapskiej 23 i Wiejskiej 8a wyznaczone są miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność tłumacza języka migowego

W jednostce jest dostępnych 2 tłumaczy języka migowego.

Dodatkowe informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku jest przygotowane na przyjęcie całodobwe osób niepełnosprawnych do ww. Ośrodków i mieszkań chronionych oraz możliwości doraźnego korzystania ze wsparcia i innej oferowanej pomocy przez jednostkę zgodnie z realizowanymi zadaniami głównie w 4 obszarach (przeciwdziałania przemocy, wsparcia dziecka i rodziny, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej.

Deklaracja poprawy dostępności

Strona internetowa dostosowywana jest na bieżąco do wymagań prawnych.