Ogłoszenie O Naborze Na Wolne Stanowisko Kierownicze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje > 2014/2013 > Ogłoszenie O Naborze Na Wolne Stanowisko Kierownicze

Ogłoszenie O Naborze Na Wolne Stanowisko Kierownicze

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLECKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wymiar etatu - 1/2 etatu Planowane zatrudnienie od 1 stycznia 2014 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 23 , tel. 087 520-34-30

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź.zm.) do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, przepisów podatkowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych,
 2. umiejętność obsługi komputera i znajomość programów finansowo – księgowych: WF - FAKIR, WF-GANG, FOKA MINI, PŁATNIK, PROGRAM POMOST, HOME BANKING
 3. sumienność, odpowiedzialność, systematyczność,
 4. umiejętność organizacji pracy własnej,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. odporność na stres,
 7. szybkie przyswajanie wiedzy,
 8. umiejętność analitycznego myślenia,
 9. komunikatywność i kultura osobista,
 10. doświadczenie w rozliczaniu projektów UE
 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli, a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 4. sporządzanie materiałów planistycznych, planów finansowych jednostki oraz nadzór nad ich realizacją,
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych jednostki,
 6. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora jednostki.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 1. praca przy komputerze,
 2. praca w biurze zlokalizowanym na II piętrze w budynku posiadającym windę,
 3. praca w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 4. praca głównie siedząca.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – październik 2013 rok – 3,96 %

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z póź.zm.),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z póź.zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 29.11.2013 do godz. 15:30 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku”. Dokumenty, które wpłyną do PCPR po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Złożone dokumenty będą sprawdzone pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu.
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą indywidualnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego. W związku z powyższym prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem (numer telefonu).
 3. Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku oraz stronie internetowej jednostki.
 5. W przypadku wygrania konkursu, przed zatrudnieniem kandydat zobowiązany jest dostarczyć zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
 6. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu na czas określony z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Olecko, 14.11.2013 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku Wiesława Szymczyk