Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga w dziale interwencji kryzysowej i wsparcia – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje > 2014/2013 > Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga w dziale interwencji kryzysowej i wsparcia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga w dziale interwencji kryzysowej i wsparcia

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLECKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PEDAGOGA W DZIALE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA

 

 DO NABORU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA POSIADA:

 Ukończone studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna oraz udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. Prowadzenie rozmów I kontaktu z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, osobami będącymi w innych kryzysach rodzinnych i egzystencjonalnych oraz  sporządzanie wstępnej diagnozy.

 2. Udział w opracowywaniu diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy osobom potrzebującym.

 3. Udzielanie pomocy pedagogicznej osobom korzystającym z usług Działu Interwencji Kryzysowej i Wsparcia, w tym prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i udzielanie konsultacji wychowawczych.

 4. Udzielanie niezbędnego wsparcia osobom i ich dzieciom przebywającym całodobowo w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w celu prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania.

 5. Zapewnienie bezpiecznego schronienia w hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką w  postaci zabezpieczenia niezbędnych potrzeb bytowych w momencie zakwaterowania tj.  pościel, ubranie, art. żywnościowe, ochronę  przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, w uzasadnionych przypadkach zabezpieczenie pomocy medycznej (wezwanie pogotowia ratunkowego) i natychmiastowej pomocy psychologicznej.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 list motywacyjny,

  1. życiorys (CV),
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia).

 Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.10.2014 do godz. 10 00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23 lub drogą elektroniczną na adres e-mail www.pcpr@olecko.pl.

 Olecko, 01.10.2014 r.

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

 Wiesława Szymczyk