2019 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje > 2019

2019               


 

Powiat Olecki przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  pn. "Opieka wytchnieniowa"  Moduł III - edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.

W ramach programu opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi mają możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej  jest bezpłatna.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych zainteresowani udziałem w programie mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku celem złożenia deklaracji, orzeczenia o niepełnosprawności i załącznika nr 6 do Programu – Karta oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthela, wypełnionego przez lekarza specjalistę – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującym się w orzeczeniu 
w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać osobiście lub telefonicznie 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko,
Tel.: 87 520 34 30 (34)  oraz  na stronie internetowej: www.gov.pl/rodzina/solidarnosciowy-fundusz-wsparcia-osob-niepelnosprawnych. 


 

Stawiam na aktywność

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku prowadzi obecnie rekrutację na projekt „Stawiam na aktywność - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia” (nr RPWM.10.02.00-28-0077/18), który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie Aktywnosc.docx (390 kb)


Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się 

7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj:  www.miir.gov.pl/ksrr. Uwagi i wnioski do KSRR 2030 można składać do 20 stycznia 2019 r.:

  • przy użyciu formularza na adres e-mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"
  • na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"

Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-warminsko-mazurskie/.

Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 Z wyrazami szacunku

 Zespół Promocji Regionalnego Programu Operacyjnego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

10-447 Olsztyn

ul. Głowackiego 17

T: +48 89 512 51 74

F: +48 89 512 51 79

E: konferencjarpo@warmia.mazury.pl

W: www.rpo.warmia.mazury.pl

FB: https://www.facebook.com/RPO.Warmia.Mazury