2020 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje > 2020

2020


KOMUNIKAT

W SPRAWIE ZMIENIONEJ ORGANIZACJI PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLECKU
W DNIU 24 GRUDNIA 2020 R.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, dzień 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Olecku.

24 grudnia 2020 r. został wyznaczony jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym w dniu 24 grudnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonują całodobowo i przyjmują osoby potrzebujące – tel. 87 520 34 37 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem, sprawowana w związku z brakiem możliwości wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców biologicznych. Rodziny zastępcze dzielimy na spokrewnione,  niezawodowe oraz  zawodowe ( w tym specjalistyczne oraz o charakterze pogotowia ), rodzinne domy dziecka. Rodziny, które podejmują się opieki nad dzieckiem, otrzymują co miesiąc pomoc pieniężną na jego utrzymanie, a w zależności od wypełnianej funkcji również inne świadczenia pieniężne.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz.821 ) - pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidulanych potrzeb, w tym:rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Co miesiąc rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinny dom dziecka otrzymują następujące świadczenia:

 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w ww. rodzinach /domu wypłacane na każde dziecko w wysokości  1 052,00 zł,
 • dodatek wychowawczy 500+ na każde dziecko do 18 roku życia, przebywające w rodzinie/ rodzinnym domu dziecka,
 • wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu pełnienia określonej funkcji,
 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania domu/ mieszkania, tj. woda, energia, telefon, opał, internet itp., jeżeli w rodzinie przebywa powyżej 3 dzieci,
 • dodatek na każde dziecko w wysokości 211,00 zł jeżeli posiada ono orzeczenie o niepełnosprawności,
 • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka w wysokości od 1 000,00 zł do 1 500,00 zł na każde przyjęte dziecko,
 • środki na remont raz w roku w wysokości ok. 1 000,00 zł/2000,00 zł – rodzinny dom dziecka,
 • jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki przez rodziny zastępcze /rodzinny dom dziecka,
 •  jednorazowe świadczenie dobry start w wys. 300 zł raz w roku na każde dziecko,
 • ˗dzieciom z rodzin zastępczych przysługują również bony turystyczne

Jeśli mieszkasz na terenie powiatu oleckiego i chcesz zostać rodziną zastępczą - zgłoś się do nas! Tworząc rodzinę zastępczą dajesz podopiecznym to, czego nigdy nie miały: radość, miłość, bezpieczeństwo, uśmiech na twarzy –  szczęśliwe dzieciństwo!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23.

Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 87 520 34 40

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 87 520 34 38

Dyrektor PCPR w Olecku

Wiesława Szymczyk


Komunikat ! 

Środki finansowe wypłacane  przez Powiat Olecki

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka 
 

Co miesiąc rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinny dom dziecka otrzymują  środki finansowe takie jak:

 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w ww. rodzinach /domu wypłacane na każde dziecko w wysokości  1 052,00 zł,
 • dodatek wychowawczy 500+ na każde dziecko do 18 roku życia, przebywające w rodzinie/ rodzinnym domu dziecka,
 • wynagrodzenie dla rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu pełnienia określonej funkcji,
 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania domu/ mieszkania, tj. woda, energia, telefon, opał, internet itp., jeżeli w rodzinie przebywa powyżej 3 dzieci,
 • dodatek na każde dziecko w wysokości 211,00 zł jeżeli posiada ono orzeczenie o niepełnosprawności,
 • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka w wysokości od 1 000,00 zł do 1 500,00 zł na każde przyjęte dziecko,
 • środki na remont raz w roku w wysokości ok. 1 000,00 zł/2000,00 zł – rodzinny dom dziecka,
 • jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki przez rodziny zastępcze /rodzinny dom dziecka,
 • jednorazowe świadczenie dobry start w wys. 300 zł raz w roku na każde dziecko.

Rodziny zastępcze spokrewnione otrzymują:

 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka w wys.694,00 zł,
 • dodatek wychowawczy 500+ na każde dziecko do 18 roku życia, przebywające w rodzinie zastępczej,
 • dodatek na dziecko w wysokości 211,00 zł jeżeli posiada ono orzeczenie o niepełnosprawności,
 • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej  w wysokości od 1 000,00 zł do 1 500,00 zł na każde przyjęte dziecko,
 • jednorazowe świadczenie dobry start w wys. 300 zł raz w roku na każde dziecko.

Ponadto w roku bieżącym rodziny zastępcze otrzymały dodatkowe wsparcie w ramach realizowanych przez PCPR projektów (więcej w zakładce EFS), dzięki którym podopieczni otrzymali komputery ( laptopy), urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner), tablice interaktywne, słuchawki, myszki – urządzenia niezbędne do nauki zdalnej i organizacji czasu wolnego.

Rodziny zastępcze objęte są regularnym wsparciem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, przeprowadzane są okresowe kontrole w miejscu zamieszkania, proponowane jest wsparcie psychologiczne oraz prawne.

W trosce o dobro małoletnich umieszczonych w powyższych formach pieczy zastępczej, jeżeli ktoś posiada wiedzę na temat niewłaściwego sprawowania opieki nad powierzonymi dziećmi, bądź nienależytego gospodarowania środkami finansowymi, które powinny być przeznaczane na potrzeby podopiecznych, prosimy o kontakt pod nr telefonu:

87 520 34 40 – Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej

87 520 34 38 – Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

                                                                           Dyrektor PCPR w Olecku

                                                                              Wiesława Szymczyk 


Informujemy, że do dnia 30 października 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przez zajęcia klubowe należy rozumieć zajęcia, o których mowa w art. 10g-10h ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioski mogą składać podmioty prowadzące warsztat terapii zajęciowej, na ich podstawie samorząd powiatowy składa wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację programu do właściwego Oddziału PFRON.

Ww. termin dotyczy zajęć klubowych realizowanych w okresie od 1 lutego
2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Dyrektor PCPR w Olecku


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku informuje, że posiada jeszcze środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, m.in. na likwidację barier funkcjonalnych, tj. architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się  (np. dofinansowanie zakupu komputerów, programów specjalistycznych, podnośników wannowych, sufitowych, łóżek rehabilitacyjnych)i dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Dofinansowania przyznawane są na podstawie obowiązujących przepisów,
z uwzględnieniem zasad przyjętych przez Zarząd Powiatu, których treść dostępna jest na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.olecko.pl  w zakładce: Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych.

                                                                                                              Dyrektor PCPR w Olecku


Serdecznie zapraszamy na seminarium dla rodziców pt. „Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniami?” organizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku!

Termin: 22 wrzesień godzina 17:00

Miejsce: Budynek PCPR, ul, Gołdpaska 23, II piętro

Seminarium poprowadzą wieloletni specjaliści zajmujący się problematyką rodzinną – Julia Chomiczewska oraz Ewa Skowrońska

Zgłoszenia osobiście w budynku PCPR-u lub telefonicznie
 pod numerem telefonu: 87 520 34 37 codziennie w godzinach 9:00 – 18:00

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.


Zapraszamy!


Drodzy mieszkańcy Olecka i Przyjaciele!

 Zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o wsparcie rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Rodzice i dwójka chłopców( 3 tyg. i 5 lat) otrzymali swój własny kąt!

Pomóżmy im go wyposażyć w najpotrzebniejsze rzeczy, czyli:

 • sprzęt AGD RTV (lodówka, pralka, mikrofalówka, telewizor)
 • meble ( łóżeczka dla chłopców, stół, krzesła i inne)
 • wyposażenie kuchni( zlew, kuchenka elektryczna, meble kuchenne)

Wierzymy, że wspólnie uda nam się wesprzeć tę rodzinę, aby miała szansę na normalne funkcjonowanie i szczęśliwe życie. Z całego serca dziękujemy za wszelką pomoc.

 Informacje pod nr telefonu: 87 520 34 37


logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Powiat Olecki ponownie przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 - finansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu będą mogli skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej  jest bezpłatna.

Członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych zainteresowani udziałem w Programie mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Zakwalifikowanie do przyznania usługi opieki wytchnieniowej nastąpi na podstawie Karty zgłoszenia do Programu (formularz Karty w załączeniu). 

W przypadku pierwszej kolejności dostęp do usługi będą mieli uczestnicy posiadający Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (formularz Karty w załączeniu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Zgłoszenia do udziału w Programie będą przyjmowane w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23, 19-400 Olecko, tel.: 87 520 34 30 (34, 41 i 43)  oraz  na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

Do pobrania: