Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich

Liczba mieszkańców Domu umieszczonych na koniec miesiąca 2021r:

Miesiąc

Ogółem

Osób oczekujących

Styczeń    
Luty    
Marzec    
Kwiecień    
Maj     
Czerwiec    
Lipiec    
Sierpień    
Wrzesień    
Październik    
Listopad    
Grudzień    

      Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich jest jednostką organizacyjną powiatu oleckiego o zasięgu ponadgminnym. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  z dnia 23 lipca 2020 r. DPS „Zacisze” przeznaczony jest dla 42 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, których stan zdrowia nie wymaga stałej opieki lekarskiej bądź pielęgniarskiej, a za potrzebą zamieszkania przemawiają warunki rodzinne, mieszkaniowe, bytowe. 

           Ww. Dom spełnia wymagane standardy w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.02.2007 r. zostało wydane powiatowi oleckiemu zezwolenie na jego prowadzenie na czas nieokreślony. 

          Zgodnie z obwieszczeniem Starosty Oleckiego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich
w roku 2021 r. wynosi 4155,00 zł. 

Prezentacja Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich