Mieszkanie Chronione przy PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Mieszkanie Chronione przy PCPR

Mieszkanie Chronione przy PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku prowadzi 6 mieszkań chronionych treningowych przy ul. Wiejskiej 8a. Mieszkania te są formą pomocy dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, oraz osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Osoby/rodziny pochodzące z powiatu oleckiego zainteresowane pobytem w mieszkaniu chronionym składają wniosek o przyznanie tej formy wsparcia w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Decyzję o skierowaniu do mieszkania chronionego wydaje podmiot kierujący (właściwa gmina/ops) po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym PCPR w Olecku a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. Uzgodnienia dotyczą celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym oraz zasad i sposobu realizacji programu usamodzielnienia osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.

Decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest na czas określony.

Osoby usamodzielniane, tj. osoby opuszczające pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich, które osiedliły się na terenie naszego powiatu, składają wniosek o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym bezpośrednio w PCPR w Olecku.

Mieszkańcy nie ponoszą opłaty, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiedniego kryterium dochodowego. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności ustala Rada Powiatu w Olecku lub rada gminy kierującej osobę do korzystania z tej formy pomocy w drodze uchwały. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.

Celem pobytu w mieszkaniu chronionym jest przygotowanie osób w nim przebywających pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomaganie tych osób w codziennym funkcjonowaniu. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie bądź utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.


 

Submenu