Nabór Pracowników  


Olecko, 11.06.2024 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLECKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA
Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę  na pół etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

19-400 Olecko, ul. Gołdapska 23 , tel. 87 520-34-30

DO NABORU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA:

 1. ukończyła studia II stopnia na kierunku psychologia,

 2. udokumentuje co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku psychologa - mile widziane doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną,

 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 4. posiada obywatelstwo polskie,

 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. sumienność, odpowiedzialność, systematyczność,

 2. umiejętność organizacji pracy własnej,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. komunikatywność i kultura osobista,

 5. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU m.in.:

 1. Udzielanie pomocy psychologicznej: porad i konsultacji psychologicznych osobom, rodzinom będącym w kryzysach.

 2. Sporządzanie diagnoz osób, rodzin zgłaszających się po pomoc, diagnozowanie sytuacji ich dzieci oraz udzielanie wsparcia psychologicznego.

 3. Prowadzenia konsultacji psychologicznych, poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 4. Wydawanie opinii psychologicznych.

 5. W uzasadnionych sytuacjach udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej ofiarom przemocy i ich dzieciom, sporządzanie diagnoz i diagnozowanie dzieci oraz udzielanie wsparcia psychologicznego.

 6. Sporządzanie diagnoz osób przebywających całodobowo w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Mieszkaniach Treningowych, Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz osób korzystających z doraźnego wsparcia PCPR, rodzin zgłaszających się po pomoc, diagnozowanie sytuacji ich dzieci oraz udzielanie wsparcia psychologicznego.

 7. Zapewnianie pomocy psychologicznej osobom usamodzielnianym, opuszczającym pieczę zastępczą.

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 1. praca z klientem,

 2. praca w biurze zlokalizowanym w budynku posiadającym windę,

 3. praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV),

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku psychologa,

 5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),

- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

 

Życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
ul. Gołdapska 23 lub doręczone listowniena adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko.  

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Olecku

Wiesława Szymczyk

 

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.docx (19 kb)
 2. Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy.doc (39kb)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenia kandydata.docx (19kb)
 4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.docx (22kb)