Program Korekcyjno - Edukacyjny Dla Osób Stosujących Przemoc W Rodzinie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Programy > Program Korekcyjno - Edukacyjny Dla Osób Stosujących Przemoc W Rodzinie

Program Korekcyjno - Edukacyjny Dla Osób Stosujących Przemoc W Rodzinie

Nabór uczestników

do programu korekcyjno-edukacyjnego 2018

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku prowadzi nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego w 2018 roku. Jest on skierowany do osób, które mają problemy z kontrolowaniem swoich  emocji .

Cały program  stawia sobie następujące cele:

1.Wzbudzenie motywacji do zajęcia się „ problemem przemocy”

2. Wzbudzenie nadziei na możliwość dokonania zmiany i budowania życia opartego o wartości uniwersalne

3. Wzięcie odpowiedzialności za zmianę swojego zachowania

4. Podniesienie świadomości osoby stosującej przemoc w zakresie przejawiania przekonań, emocji i zachowania oraz lepszą ich kontrolę

5. Zdobycie umiejętności powstrzymywania się od zachowań  przemocowych i agresywnych, w tym redukowania napięć, rozwiazywania konfliktów i sporów w rodzinie, itp.

6. Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Uczestnictwo w zajęciach:

  • daje możliwość  korygowania niepożądanych i szkodliwych zachowań i postaw, które zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy
  • zwiększa zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie
  • może pomóc w budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z Panią Ewą Skowrońską - Kierownikiem Działu Interwencji Kryzysowej i Wsparcia  w PCPR w Olecku  ul. Gołdapska 23 , 19-400 Olecko,  tel. 87 520 34 39

 

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie cały rok.

Uczestnictwo w zajęciach Programu korekcyjno-edukacyjnego jest BEZPŁATNE!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku realizuje od 2007r. program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zasadniczym celem programu jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie poprzez redukcję jej zachowań agresywnych , kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków - w tym przypadku oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym

Z roku na rok wzrasta liczba osób zakwalifikowanych do programu dzięki współpracy tut. jednostki z Kuratelą sądową, Policją, pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, którzy wskazują osoby do uczestnictwa w programie.

Jednak, w efekcie niewielu sprawców kończy w/w program, ze względu na m.in. uzależnienie od alkoholu, dobrowolne uczestnictwo w programie. Zgodnie z założeniami programu osoby te powinny odbyć terapie odwykową, żeby zwiększyć efektywność udzielanej pomocy. W związku z powyższym zasadne byłoby zobowiązywanie sprawców przemocy do uczestnictwa w zajęciach mających na celu zaniechanie stosowania przemocy, szczególnie poprzez wyrok Sądu. Wówczas efektywność udzielanej pomocy i osób kończących program znacznie by wzrosła. Przebieg i efekty oddziaływań Korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie objęte są działaniami monitorującymi i ewaluacyjnymi przez tut. jednostkę we współpracy z w/w podmiotami.