2023 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

2023


INFORMATOR DLA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC DOMOWĄ.PDF (3.65 MB)

Nabór uczestników do programu trwa nieprzerwanie cały rok. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Zgłoszenia do programu:
osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w siedzibie PCPR ul. Gołdapska 23 w Olecku u koordynatora programu - Pani Magdy Hołowni - Bućwińskiej, pok. nr 5, tel. 87 520 34 44,

pocztą elektroniczną na adres centrum@pcpr.olecko.pl ,

pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
ul. Gołdapska 23
19-400 Olecko.


  „Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości” 

Ks. Jerzy Popiełuszko  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku informuje, że w roku bieżącym realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. 

Do programu mogą przystąpić osoby, które: 

  • zostały skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie wobec których sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym ; 
  • zostały skierowane przez ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne do uczestnictwa w programie w związku z prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty; 
  • stosują przemoc w rodzinie i uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne stanowią uzupełnienie podstawowej terapii; 
  • stosują przemoc w rodzinie i dobrowolnie zgłosili się do uczestnictwa w programie. 

       Program przewiduje 1 spotkanie indywidualne i 10 spotkań w formie zajęć grupowych. 

Tematyka spotkania indywidualnego dotyczy zapoznania uczestników z programem i jego założeniami dot. m.in. kontraktu historii zachowań przemocowych, cyklu przemocy i technik zapobiegania używania przemocy w przyszłości. 

Spotkania grupowe obejmują treści edukacyjne dotyczące, m.in. specyfiki zjawiska przemocy w rodzinie, problematyki władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich, planowania i rozwijania samokontroli, nauki konstruktywnego wyrażania uczuć, nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów opartych na partnerstwie i szacunku, sposobów radzenia sobie ze złością, kształtowania właściwych postaw wychowawczych wobec dzieci i tolerancji wobec osób starszych. 

Nabór uczestników do programu trwa nieprzerwanie cały rok. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. 

Zgłoszenia do programu:  

  • osobiście lub telefonicznie, w formie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -12.00  
  •  pocztą tradycyjną na adres:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku 

ul. Gołdapska 23 

19-400 Olecko 

Szczegółowe informacje na temat Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie można uzyskać u koordynatora programu – Pani Magdy Hołowni-Bućwińskiej , tel. 87 520 34 44.