Zasady Przyznawania Świadczeń Przysługujących Rodzinie Zastępczej 

Waloryzacja świadczeń  

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczeji prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (Monitor Polski poz. 296), zmienionym obwieszczeniem z dnia 18 kwietnia 2023 r. (Monitor Polski poz. 422) od dnia 1 czerwca 2023 r. kwoty świadczeń dla rodzinnej pieczy zastępczej wynoszą

świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: 

w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

dodatek dla rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie niższy niż kwota 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka;   
dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich nie niższy niż kwota 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

Świadczenia i dodatki przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. 

Świadczenia oraz dodatki, o których mowa wyżej, przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeśli za zgodą rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka nadal przebywa w tej rodzinie/rdd i uczy się. 

Rodzinie zastępczej i prowadzącym rodzinny dom dziecka mogą być przyznane również inne świadczenia określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Wniosek o świadczenie rodzina zastępcza, rodzina pomocowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka składają w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń, dodatków i dofinansowań następuje w drodze decyzji wydawanej przez starostę, upoważnionego przez niego kierownika/dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innych pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie upoważnionych przez starostę.

Dodatek 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981) od dnia 1 stycznia 2022 r. postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej na dedykowanym formularzu SW-O przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku), potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

ikona word Wniosek o wydanie zasświadczenia_2023.docx (14 kb)