Samodzielność-Aktywność-Mobilność!


Zmiany w Programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta: 

Od dnia 8 grudnia 2023 r., zgodnie z uchwałą nr 26/2023 Rady Nadzorczej PFRON, obowiązują następujące zmiany:

- Program jest realizowany bezterminowo, do wyczerpania budżetu Programu,- rozszerzona została grupa beneficjentów Programu o osoby, które nie są absolwentami, ale opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- o dofinansowanie może starać się osoba, która nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pracuje lub poszukuje pracy,

Od dnia 1 marca 2024 roku dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego będzie udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, do 60 miesięcy. 

Zmiany w Programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie: 

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej PFRON nr 20/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w Programie uchylone zostało kryterium wieku – obecnie pomoc mogą otrzymać również osoby powyżej 65 roku życia.


Zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Mobilność osób z niepełnosprawnością

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 17 lipca 2023 r. Uchwałą nr 14/2023 wprowadziła następujące zmiany do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością:

Beneficjentami programu nie mogą być osoby umieszczone w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Wprowadzono również nowe zasady rozpatrywania wniosków polegające
na tym, że po upływie terminu składania wniosków w danej turze naboru wniosków,
w każdym oddziale PFRON tworzy się listę rankingową złożonych wniosków, ułożoną według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów.

Kryteria punktowe są następujące:

  1. osoby niepełnosprawne w wieku do 65 roku życia - 1 punkt;
  2. osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia - 1 punkt;
  3. we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania - 1 punkt.

Jeden punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywne zawodowo. W takim przypadku złożą one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą. W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów, wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków.

Dofinansowanie przyznawane jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego oddziału PFRON.

Pełna treść podjętej przez Radę Nadzorczą PFRON uchwały znajduje się pod linkiem: Uchwała - link oraz Program - link.


Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne Mieszkanie, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2025. Realizatorem programu w Powiecie oleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23. Wnioski w naborze można składać do dnia 31.12.2024r.

Celem programu jest wsparcie niezależności oraz ułatwianie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

W ramach programu „Dostępne Mieszkanie” można otrzymać dofinansowanie do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

Wysokość dofinansowania stanowi udokumentowaną różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub udokumentowaną różnicę wartości mieszkań zamienianych, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Maksymalne kwoty dofinansowania w I kwartale 2023 r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie:

Maksymalne kwoty dofinansowania w I kwartale 2023 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Informacje o programie dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Szczegółowe zasady finansowania programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Treść programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2026. Realizatorem programu w Powiecie oleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

W ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta” istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do kosztów wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

Beneficjentem programu może być osoba niepełnosprawna, która:

Dofinansowanie obejmuje koszty wynajmu i eksploatacji mieszkania w okresie maksymalnie 36 miesięcy i wynosi:

nie więcej jednak niż 100/70/40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania.

Wysokość dofinansowania miesięcznego koszty wynajmu zależy od:

Maksymalne kwoty dofinansowania w I kwartale 2023 r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta: Maksymalne kwoty dofinansowania w I kwartale 2023 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Informacje o programie dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Szczegółowe zasady finansowania programu:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Treść programu:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/


Kolejny program z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” pn. Mobilność osób z niepełnosprawnością

Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Jego celem jest ułatwienie transportu osobom z najcięższymi niepełnosprawnościami. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieli pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Pierwsza tura naboru wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie w formie elektronicznej:

  1. przez teletransmisję danych;
  2. w Oddziale PFRON – przy pomocy pracownika Oddziału.

Aby złożyć wniosek, osoba wnioskująca będzie musiała podpisać go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Z programem „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób
z niepełnosprawnością można zapoznać się TUTAJ

Z załącznikiem do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością - Sposób składania i rozpatrywania wniosków, mogą Państwo zapoznać się TUTAJ