Wsparcie Osób Usamodzielnianych

 Liczba pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych i młodzieżowych  ośrodków wychowawczych, którym wypłacono pomoc pieniężną  w 2023r. :

Statystyka:

MiesiącPomoc pieniężna na kontynuowanie naukiPomoc pieniężna na usamodzielnieniePomoc rzeczowa na zagospodarowanie
Styczeń  16 0  0
Luty  17 1  0
Marzec      
Kwiecień      
Maj      
Czerwiec      
Lipiec      
Sierpień      
Wrzesień      
Październik      
Listopad      
Grudzień      


Usamodzielnienie
jest procesem wprowadzającym wychowanka do podjęcia samodzielnego życia. W zależności od indywidualnej sytuacji życiowej proces ten może trwać kilka lat.

Kim jest osoba usamodzielniana?

Osobą usamodzielnianą jest osoba pełnoletnia, która opuściła:

W procesie usamodzielnienia osobę usamodzielnianą wspiera opiekun usamodzielnienia. 

Osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem usamodzielnienia opracowuje Indywidualny program usamodzielnienia, który po zatwierdzeniu przez kierownika właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie staje się podstawą do przyznania świadczeń na usamodzielnienie. Program ma na celu zaplanowanie etapów usamodzielnienia, w tym edukacji, podjęcia zatrudnienia i uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych przez  osobę usamodzielnianą. 

Jakie formy pomocy przysługują osobie usamodzielnianej? 

Osoba usamodzielniana może ubiegać się o pomoc w formie: 

Pomocy na usamodzielnienie i pomocy na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówek, o których mowa wyżej. Pomocy na zagospodarowanie, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, lub w uzyskaniu zatrudnienia udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. 

W celu uzyskania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie
i zagospodarowanie należy złożyć wniosek o ww. pomoc wraz z oświadczeniami – wzory druków są dostępne w siedzibie PCPR w Olecku. 

Szczegółowych informacji w sprawie uzyskania pomocy dla osób usamodzielnianych udziela Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, nr tel. 87 520 34 33 lub 520 34 43. 

Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 

Informacja o formach i zasadach przyznawania pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej (osobom pełnoletnim opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy).pdf (122 kb)

Informacja o formach i zasadach przyznawania pomocy na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (osobom pełnoletnim opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną).docx (17,3 kb)