Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2011 > Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Olecko: Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Numer ogłoszenia: 263734 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku , ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 5203430, faks 87 5204720.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pcpr.olecko.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż windy zewnętrznej, samoobsługowej platformy dla osób niepełnosprawnych ruchowo do ściany szczytowej budynku biurowego w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.31.00-5, 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych dotyczące: - posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunkiem udziału jest również niepodleganie wykluczeniu z postępowania o zamówienie, zgodnie z art. 24 ustawy. Dalsza ocena spełnienia warunków wymaganych dla Wykonawcy dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ (ocena na podstawie druku ZP-17). Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robota budowlana o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł PLN brutto, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje) - załącznik nr 7 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ), wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8 do SIWZ), oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunki zostaną spełnione, jeżeli wykonawca: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych o wartości min. 100.000 zł PLN brutto, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

inne dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. referencje - min. 1 szt.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia (dokument należy dołączyć w sytuacji, gdy Wykonawca wskaże osobę, którą nie dysponuje, lecz będzie dysponował). 2. Podpisane oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy wg załącznika nr 9 do SIWZ. 3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty równoważne z ww. zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa przynajmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenia albo wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają warunki, zaś dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składają wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę. Informacje dodatkowe, na wypadek gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę: 1) W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców (zwanej dalej ofertą wspólną), Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Wszelka korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem będzie prowadzona wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 3) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców. 4) Do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców, b) oświadczenie jednego z Wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu albo wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu, c) oświadczenie każdego z Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, d) wspólny formularz ofertowy wraz z pozostałymi dokumentami podpisany przez ustanowionego pełnomocnika. Uwaga: Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np.nazwa Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 5) W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6) Wszyscy konsorcjanci będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: tak

 • nie należy przedkładać oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pcpr.olecko.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.pcpr.olecko.pl/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 godzina 15:00, miejsce: Sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Gołdapska 23, 19 - 400 Olecko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:

 

1. specyfikacja.pdf

 

2. załącznik nr 2,4,5,6,7,8 do SIWZ.docx

 

3. załącznik nr 9 do SIWZ.docx

 

4. załącznik nr 10 do SIWZ .docx

 

5. załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Elewacja południowa.pdf

 

6. załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Elewacja wschodnia.pdf

 

7. załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - elewacja zachodnia.pdf

 

8. załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Opis techniczny - winda - czesc elektryczna.pdf

 

9. załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Opis techniczny - winda zew.pdf

 

10. załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania budowy windy.pdf

 

11. załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Przekrój A-A.pdf

 

12. załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Przekrój B-B.pdf

 

13. załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Rzut ławy i fundamentów windy.pdf

 

14. załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Rzut piętra pierwszego.pdf

 

15. załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Rzut piętra drugiego.pdf

 

16. załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Schemat zasilania windy.pdf

 

17. załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt budowlany - Instalacja elektryczna - przedmiar.pdf

 

18. załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt budowlany - Płyta fundamentowa windy - przedmiar.pdf