Aktualności – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktualności

Aktualności


Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Została zainicjowana w 1991 r., przez mężczyzn w Kanadzie i jest kierowana do mężczyzn

W ramach kampanii Biała Wstążka  „Otwarte Drzwi” Specjalistyczny Ośrodek Wparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej przy PCPR w Olecku w dniu 9 grudnia 2023 r. w godz. 10.00 -15 .00 organizuje dzień otwarty. Osoby zainteresowane tematyką przemocy domowej zapraszamy do kontaktu z pracownikiem  w siedzibie Ośrodka lub telefonicznego pod nr tel.: 87 520 34 37. 


W dniu 02.08.2023r. za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, 16 osobowa grupa dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej oraz z rodzin zagrożonych i dotkniętych kryzysami życiowymi, przebywających w całodobowych ośrodkach oraz mieszkaniach chronionych funkcjonujących przy tut. jednostce wyjechały na 7 - dniowe kolonie letnie do miejscowości Tuchola, woj. kujawsko – pomorskie. Wypoczynek został sfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Nad bezpieczeństwem wyjeżdzających czuwała także Komenda Powiatowa Policji w Olecku, która sprawdziła stan techniczny pojazdu i ,,gotowość’’ kierowców autokaru przewożącego dzieci.

Kolonie 2023 Rodzinna Piecza ZastępczaKolonie 2023 Rodzinna Piecza Zastępcza


Inauguracja mieszkań chronionych

W dniu 28.06.2023 odbyło się uroczyste otwarcie nowych dwóch mieszkań chronionych wspieranych dla 6 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, na zakup których pozyskano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach  Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem.”

Ze względu na lokalizację inwestycji uroczystość odbyła się w nielicznym gronie. Wśród zaproszonych gości przybyli Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wojciech Kossakowski, przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Delegatury w  Ełku Pani Katarzyna Górska, Starosta Olecki – Pani Marzanna Pojawa – Grajewska,  Skarbnik Powiatu Oleckiego  Katarzyna Radzewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Danuta Maciejewska, Członek Zarządu Powiatu w Olecku – Izabela Sertel i zaproszeni goście.

Dyrektor PCPR podziękowała  wszystkim obecnym gościom za wieloletnią współpracę, okazywanie dobrej woli i wsparcia finansowego, dzięki któremu mamy możliwość realizacji naszych celów i zadań  z obszaru pomocy społecznej.

Skierowane podziękowania przez przedstawicieli władz, na ręce Dyrektora PCPR dodały motywacji do realizacji kolejnej inwestycji w 2023 roku, na którą pozyskano dofinansowanie z w/w programu.

Ks. prałat Lech Janowicz z Parafii pod wezwaniem  NMP Królowej Polski poświęcił mieszkania.

Na terenie powiatu oleckiego są potrzeby tworzenia takich mieszkań. W jednym z mieszkań zakwaterowana została już jedna osoba niepełnosprawna.

Więcej informacji w zakładce Mieszkania Chronione Wspierane

fotografia przestawia grono ludzi oraz namiot na tle bloku fotografia przestawia grono ludzi oraz namiot na tle bloku


Promocja rodzicielstwa zastępczego

W dniu 18.06.2023 r. tut. jednostka promowała rodzicielstwo zastępcze w ramach festynów   „ Bezpieczny Powiat 2023” oraz  „ Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”.

Wyróżnieni przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego rodzice zastępczy brali czynny udział w oprawie liturgicznej podczas Mszy św. odprawionej w  Kościele NMP Królowej Polski w Olecku w intencji rodzin z powiatu oleckiego.

Podczas festynów, odbywających się  na placu w centrum miasta, pracownicy tut. jednostki promowali rodzicielstwo zastępcze oraz zorganizowali zabawy dla dzieci. Jedną z atrakcji konkursowych był rysunek przedstawiający „RODZINĘ”. Po okazaniu pracy plastycznej każde dziecko losowało drobną nagrodę.

Bardzo dziękuję pracownikom tut. jednostki oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka za zaangażowanie, a wszystkim rodzinom i dzieciom za czynny udział przy naszym stanowisku.

Wiesława Szymczyk

Dyrektor PCPR w Olecku

Kobiety ,mężczyźni oraz dzieci - mogą być ich to rodziceKobiety ,mężczyźni oraz dzieci - mogą być ich to rodziceKobiety ,mężczyźni oraz dzieci - mogą być ich to rodziceKobiety ,mężczyźni oraz dzieci - mogą być ich to rodziceRoll-up PCPR,Kobiety ,mężczyźni oraz dzieci - mogą być ich to rodzicenamalowany obrazek przez dzieci


W dniu 31.05.2023 r. odbyła się VIII Warmińsko-Mazurska Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Była to okazja do propagowania idei pieczy zastępczej. Podczas uroczystości Państwo Beata i Tomasz Kozic – prowadzący rodzinny dom dziecka na terenie naszego powiatu - otrzymali statuetkę Diament Dobroci i Serca. To szczególne wyróżnienie wręczyły  Pani Jolanta Piotrowska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Panią Katarzyną Koplińską - Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Państwo Beata i Tomasz Kozic swoją misję pomocy dzieciom rozpoczęli w 2012 r. jako rodzina zastępcza niezawodowa, w 2013 r.  – zawodowa. Od 2020 r. prowadzą rodzinny dom dziecka. Obecnie mają pod opieką 9 dzieci, 3 dziewczynki i 6 chłopców. W okresie 11 lat otoczyli opieką i wsparciem 16 dzieci.

            Państwo Kozic posiadają wykształcenie wyższe, ale systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka. Pani Beata z powodzeniem godzi pracę nauczyciela z rolą mamy zastępczej. Pan Tomasz jest ekspertem upraw ekologicznych, zdrowego żywienia całej rodziny oraz kreatywnym majsterkowiczem.

Opiekunowie zastępczy tworzą ciepły dom w którym panuje rodzinna atmosfera. Przekazują dzieciom odpowiednie wartości, zasady, uczą je szacunku, empatii.
Z ogromnym zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki, bardzo indywidualnie podchodzą do sytuacji osobistej każdego podopiecznego pod kątem zdrowia, edukacji, rozwijania zainteresowań. Aktywnie wraz z podopiecznymi biorą udział we wszystkich formach wsparcia i „atrakcjach” proponowanych przez tut. jednostkę.

Postawa jaką prezentują Państwo Beata i Tomasz Kozic zasługuje na ogromne uznanie, gdyż nie ma dla nich spraw dotyczących podopiecznych niemożliwych do zrealizowania. Za to im DZIĘKUJEMY!

widzimy 5 osób na podeście, scenie w tym 1 trzyma róże , 2 statuetkę


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, poszukuje kandydatów/-ek do roli osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika programu:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu. Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

Informacje szczegółowe:  

Świadczenie usług asystencji osobistej realizowanej w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023.pdf (588 KB)


Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie "Kurs na samodzielność 2023". 

Projekt Kurs na samodzielność 2023, dofinansowany ze środków PFRON, ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Przeznaczony jest dla osób dorosłych z całej Polski z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wzroku.

W kolejnej edycji projektu oferujemy następujące szkolenia:

 1. Szkoła letnia (szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej)
 2. Szkoła jesienna (szkolenie tematyczne z zakresu rehabilitacji średniozaawansowanej)
 3. Szkoła zimowa (szkolenie tematyczne z zakresu rehabilitacji średniozaawansowanej)
 4. Szkolenie w miejscu zamieszkania

Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://fundacjavismaior.pl/?p=3263

Pod wskazanym adresem www można również pobrać ankiety rekrutacyjne na wszelkiego rodzaju szkolenia.


Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Do pobrania:


Informujemy, że został przedłużony termin naboru wniosków do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Komplet dokumentów należy złożyć do 24 kwietnia 2023 r.


W imieniu Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu naukowym dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Badanie ma na celu opracowanie polskiej adaptacji testu mierzącego tożsamość niepełnosprawności. Test ten będzie pierwszym tego typu w Polsce i może być w przyszłości wykorzystywany w badaniach naukowych oraz w praktyce psychologicznej, służąc lepszemu poznaniu osób definiujących się jako osoby z niepełnosprawnościami.
Badanie polega na wypełnieniu kwestionariusza online i zajmuje około 20 minut. Ankieta znajduje się na stronie: https://forms.gle/7aHLYFDTyFcWFxN89


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ogłasza nabór do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego  – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.
Więcej informacji w zakładce - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej


Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS, które zajmuje się pracą na rzecz osób niesłyszących realizuje projekt o nazwie "Pomoc psychologiczna w języku migowym". Celem jest dotarcie do jak największego grona osób niesłyszących, które wymagają lub mogą potrzebować pomocy psychologicznej. Stowarzyszenie oferuje sesje indywidualne i grupowe z psychologiem znającym Polski Język Migowy.
Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.pitagoras.org.pl/pomoc-psychologiczna-w-jezyku-migowym


plaklat kandydaci rodziny zastępcze

 


Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023 realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób.
Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne oraz ich najbliżsi do 30 czerwca 2023 r. mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej w wymiarze 15 godzin. Porady psychologiczne udzielane będą stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon/skype).

FEN zaprasza do kontaktu!
E-mail: j.roszkowska@fen.net.pl
Tel: +48 729 835 550


Informujemy, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programach "Samodzielność-Aktywność-Mobilność":
1) w ramach programu "Dostępne mieszkanie" umożliwiono udział dzieciom poniżej 16 roku życia, które posiadają orzeczenie z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2) uelastyczniono sposób składania wniosków osobom mieszkającym na terenie powiatów, które nie przystąpiły do programów  "Samodzielność-Aktywność-Mobilność":
a) dopuszczono możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji programu "Dostępne mieszkanie" na rzecz beneficjentów, których samorząd powiatowy nie przystąpił do realizacji programu, z innym samorządem powiatowym, w tym z samorządem powiatowym, w którym nabywane jest mieszkanie wolne od barier architektonicznych;
b) dopuszczono możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji programu "Mieszkanie dla absolwenta" na rzecz beneficjentów, których samorząd powiatowy nie przystąpił do realizacji programu, z innym samorządem powiatowym, w tym z samorządem powiatowym, w którym znajduje się wynajmowane mieszkanie.
Szczegółowe informacje dostępne na stronach:
- https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowi-beneficjenci-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-dostepne-miesz/
- https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/
- https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/


Absolwent


grupa osób trzymających się za ręce

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Olecku zaprasza do uczestnictwa w GRUPIE WSPARCIA dla rodzin zastępczych.

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo co my - nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

   • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
   • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
   • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
   • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
   • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
   • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
   • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zgłoszenia pod nr telefonu 87 520 34 38, 87 520 34 40,  lub osobiście w PCPR Olecko pokój nr 6 i 7


logo pcpr przedstawiające kobiety dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby poświęcić swój czas, energię dla dzieci z rodzin zastępczych.

 DLACZEGO WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM

   • bezinteresowna praca na rzeczy innych daje poczucie satysfakcji i spełnienia;
   • możesz dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, umiejętnościami
    i pasjami;
   • możesz zdobyć ciekawe doświadczenie.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ

Aby zostać wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku należy zgłosić się do siedziby Centrum, ul. Gołdapska 23 - pokój nr 6 i 7.
Głównym warunkiem jest chęć pomagania innym. Inne wymogi to tylko formalność.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 87 520 34 38, 87 520 34 40.


Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne Mieszkanie

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2025. Realizatorem programu w Powiecie oleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23. Wnioski w naborze można składać do dnia 31.12.2024r.

Celem programu jest wsparcie niezależności oraz ułatwianie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

W ramach programu „Dostępne Mieszkanie” można otrzymać dofinansowanie do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

   • Beneficjentem programu może być osoba niepełnosprawna, która: Posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
   • Złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
   • Złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Wysokość dofinansowania stanowi udokumentowaną różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub udokumentowaną różnicę wartości mieszkań zamienianych, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022 r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie:  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2022-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn/

Informacje o programie dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Szczegółowe zasady finansowania programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Treść programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2026. Realizatorem programu w Powiecie oleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

W ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta” istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do kosztów wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

Beneficjentem programu może być osoba niepełnosprawna, która:

   • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
   • Posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
   • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   • Złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
   • Złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie obejmuje koszty wynajmu i eksploatacji mieszkania w okresie maksymalnie 36 miesięcy i wynosi:

   • od 1 do 12 miesiąca – 100%,
   • od 13 do 24 miesiąca – 70%,
   • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu,

nie więcej jednak niż 100/70/40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania.

Wysokość dofinansowania miesięcznego koszty wynajmu zależy od:

   •  lokalizacji przedmiotu dofinansowania (miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie);
   • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
   • sposobu poruszania się beneficjenta (38% wartości ww.wskaźniak dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego i 28% dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka).

Maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2022-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn-1/

Informacje o programie dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Szczegółowe zasady finansowania programu:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Treść programu:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/


W dniu 1 września 2021 r. przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Docelowo będzie to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji.

Kontakt do CIDON przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim: 89 722 90 30
(od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału).

Więcej informacji o działalności Centrum znajdą Państwo tutaj: http://cidon.pfron.org.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Olecku zaprasza do uczestnictwa w GRUPIE WSPARCIA dla rodzin zastępczych

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami.
Są inni, którzy czują to samo co my - nie jesteśmy więc zdani tylko
na siebie.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

   • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
   • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
   • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
   • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
   • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów,
    a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
   • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
   • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zgłoszenia pod nr telefonu 87 520 34 38, 87 520 34 40, lub osobiście w PCPR Olecko pokój nr 6 i 7


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby poświęcić swój czas, energię dla dzieci z rodzin zastępczych.

DLACZEGO WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM

   • bezinteresowna praca na rzeczy innych daje poczucie satysfakcji i spełnienia;
   • możesz dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, umiejętnościami
    i pasjami;
   • możesz zdobyć ciekawe doświadczenie.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ

Aby zostać wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku należy zgłosić się do siedziby Centrum, ul. Gołdapska 23 - pokój nr 6 i 7.
Głównym warunkiem jest chęć pomagania innym. Inne wymogi to tylko formalność.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 87 520 34 38, 87 520 34 40.

Submenu