Informacje – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje

Informacje


Czy znasz młode kobiety, które marzą o karierze w świecie nowoczesnych technologii, ale trudna sytuacja życiowa utrudnia im start zawodowy? Jeśli tak, zachęcamy do polecenia im programu stypendialnego Uniwersytet Sukcesu, organizowanego przez Fundację Digital University!

Uniwersytet Sukcesu to projekt, który otwiera drzwi do przyszłości w branży IT. Dzięki wsparciu programu uczestniczki zdobędą wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą im z sukcesem rozpocząć karierę zawodową w świecie technologii.

Program oferuje:

 • Bezpłatny kurs programowania (Java, Frontend lub UX)
 • Indywidualny mentoring od doświadczonych menedżerów i specjalistów
 • Doradztwo HR 1 na 1 (przygotowanie CV, symulacja rozmowy o pracę, porady ekspertów)
 • Tydzień warsztatów wakacyjnych
 • Test osobowości Lumina Spark z omówieniem
 • Dodatkowe warsztaty w ciągu roku
 • Płatne staże w najlepszych firmach

Do programu mogą zgłaszać się kobiety w wieku 18-25 lat. Rekrutacja potrwa do połowy maja, a dostępnych jest 80 miejsc.

Zapisy na stronie https://uniwersytetsukcesu.com/


Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 1 lutego 2023 roku zaczną obowiązywać zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowelizacja (ustawa z dnia 7 października 2022 r.) wprowadzi wiele zmian w zakresie organizacji i wspierania pieczy zastępczej.

Co się między innymi zmieni w sytuacji rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i wychowanków pieczy zastępczej?

 1. Osoba, która opuściła już pieczę zastępczą i rozpoczęła proces usamodzielnienia, będzie mogła wrócić do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – taka możliwość przysługiwać będzie jeden raz, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile wychowanek kontynuuje naukę lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, za zgodą odpowiednio starosty albo marszałka województwa (w przypadku powrotu do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej) oraz odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
 2. Minimalna kwota miesięcznego wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka zostanie podwyższona
  do kwoty 4100,00 zł, natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługiwać będzie wynagrodzenie nie niższe niż kwota 124% ww. kwoty (czyli nie mniej niż 5084,00 zł miesięcznie). Zmieni się też minimalna kwota wynagrodzenia przysługującego rodzinie pomocowej. Ponadto zmienione zostaną zasady waloryzacji kwot wynagrodzenia – kwoty wynagrodzeń będą podlegać waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w obecnym stanie prawnym wynagrodzenia waloryzowane były wskaźnikiem określonym w ustawie budżetowej).
 3. Rozszerzony zostanie katalog osób, które mogą być opiekunem usamodzielnienia, o pracownika organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Zniesione zostanie kryterium dochodowe w przypadku pomocy na usamodzielnienie i na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej.

Fundacja Vis Maior serdecznie zaprasza wszystkie osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok na szkolenie z zakresu treningu orientacji przestrzennej i mobilności, treningu bezwzrokowego gotowania oraz wykonywania czynności dnia codziennego.

Dodatkowo zapewniamy udział w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce, zajęciach integracyjnych.
Szkolenie odbywać się będzie w Warszawie, planowana data to: 12-18.02.2023.
Ponadto zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie w miejscu zamieszkania:
Uczestnicy mogą skorzystać z zajęć z orientacji przestrzennej, czyli poruszania się przy pomocy białej laski, w miejscu swojego zamieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda z osób będzie mogła uczyć się tras, które pokonuje na co dzień, a przez to poczuć się na nich pewniej i bezpieczniej. Dodatkowe zdalne zajęcia z nowych technologii usprawnią bezwzrokowe korzystanie z komputera i smartfona. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie ważne ponieważ większość codziennych spraw można już załatwić przez Internet.
Poniżej link do ogłoszenia, znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje o projekcie oraz ankiety rekrutacyjne.
https://fundacjavismaior.pl/?p=2771&fbclid=IwAR15xU29gVtCOOrUlp2zZpDYEY0upbOanb7qFK2B24Z6-lps8sI9OroF-z4


Przypominamy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”: Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla absolwenta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Informujemy również, że 1 marca 2023 roku rozpocznie się pierwsza tura naboru wniosków w ramach innego programu z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pod nazwą Mobilność osób z niepełnosprawnością. Program realizowany jest przez PFRON.

Więcej informacji o programach znajdą Państwo na stronie www.pfron.org.pl oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Samodzielność – Aktywność – Mobilność (Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku (pcpr.olecko.pl).


Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej przedstawia wyszukiwarkę www.opiekapaliatywna.info .
Można w niej znaleźć:
- najbliższe placówki opieki paliatywnej;
- podmioty lecznicze położone w dalszej odległości, ale mogące udzielić fachowej pomocy;
- dane kontaktowe do poszczególnych placówek.
Są w niej także dane konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz materiały informacyjne dla lekarzy medycyny rodzinnej, pacjentów i ich rodzin.


logo abc

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu we wsparciu finansowym PFRON stworzył Informator "ABC osoby z niepełnosprawnościami" .

Jest to zbiór przepisów prawnych dotyczących wszelkich aspektów życia osób z niepełnosprawnościami - od orzekania o niepełnosprawności, poprzez opiekę zdrowotną, edukację, pracę, pomoc społeczną i wsparcie ze środków PFRON, po wszelkiego rodzaju ulgi i uprawnienia. Dodatkowym atutem informatora jest zamieszczanie podstaw prawnych poszczególnych zapisów.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z kompendium informacji dostępnym pod adresem https://abc.lzinr.lublin.pl .


Starosta Olecki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zapraszają na konkurs klockologii czyli Rodzinne Budowanie z Kloców Drewnianych,  który odbędzie się 19 listopada 2022 r. w Hali widowiskowo- sportowej z pływalnią LEGA w Olecku – impreza rozpocznie się o godzinie 10:00. 

klockologia 2022


Do 10 listopada 2022 roku samorządy mogą składać do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego  - wnioski o dotacje w ramach Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Program skierowany do:

 1. osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)
 2. oraz dzieci poniżej 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym (podejmowaniu aktywności społecznych i przeciwdziałania ich dyskryminacji).
Do zadań Asystenta należą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w robieniu zakupów i w załatwianiu spraw urzędowych.

Powiat przyznaje usługę asystenta na podstawie karty zgłoszenia do programu. W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Wszelkie informacje i zgłoszenia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23; lub pod numerem telefonu: (87) 520 34 30


  Bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, uprzejmie informuję, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w okresie od 1 listopada br. do 31 marca 2022r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

Ponadto zaktualizowany wykaz schronisk i ośrodków wsparcia świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.olsztyn.uw.gov.pl .


Bezpłatny poradnik na temat polityki senioralnej

„Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces” to tytuł unikatowej w skali kraju publikacji poświęconej tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod adresem www.radnysenior.pl (zakładka „Aktualności”) natomiast pierwszych 100 chętnych osób może go zdobyć w wersji drukowanej.

Poradnik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców w lokalnych środowiskach, którzy chcą poznać istotę prac nad polityką senioralną i być może włączyć się w ich przebieg. Zapewne przyda się także pracownikom administracji samorządowej koordynującym tego rodzaju poczynania, bądź przygotowującym się do procesu wypracowania lokalnej polityki senioralnej w swojej gminie.

Poradnik „Polityka senioralna w praktyce” to nie tylko solidny zastrzyk wiedzy teoretycznej, to także konkretne przykłady i liczne praktyczne wskazówki. Poradnik powstał na bazie wielomiesięcznych prac nad lokalnymi politykami senioralnymi dla Wałcza, Sławna oraz Dębna. Opracował go dr Sławomir Doburzyński, autor książek z dziedziny rozwoju regionalnego, publicysta, autor i współautor dokumentów strategicznych i koncepcji rozwoju, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Publikacja powstała pod auspicjami Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina i stanowi podsumowanie dwuletniego projektu „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów” realizowanego dzięki dotacji z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt miał na celu wszechstronne wsparcie gminnych rad seniorów, tak aby jak najefektywniej mogły realizować swoją funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w działaniach na rzecz środowiska osób starszych. O efektach projektu przeczytacie Państwo na stronie www.radnysenior.pl


Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne Mieszkanie

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2025. Realizatorem programu w Powiecie oleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23. Wnioski w naborze można składać do dnia 31.12.2024r.

Celem programu jest wsparcie niezależności oraz ułatwianie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

W ramach programu „Dostępne Mieszkanie” można otrzymać dofinansowanie do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

 • Beneficjentem programu może być osoba niepełnosprawna, która: Posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • Złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • Złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Wysokość dofinansowania stanowi udokumentowaną różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub udokumentowaną różnicę wartości mieszkań zamienianych, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022 r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie:  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2022-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn/

Informacje o programie dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Szczegółowe zasady finansowania programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Treść programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2026. Realizatorem programu w Powiecie oleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

W ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta” istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do kosztów wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

Beneficjentem programu może być osoba niepełnosprawna, która:

 • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • Posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • Złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie obejmuje koszty wynajmu i eksploatacji mieszkania w okresie maksymalnie 36 miesięcy i wynosi:

 • od 1 do 12 miesiąca – 100%,
 • od 13 do 24 miesiąca – 70%,
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu,

nie więcej jednak niż 100/70/40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania.

Wysokość dofinansowania miesięcznego koszty wynajmu zależy od:

 •  lokalizacji przedmiotu dofinansowania (miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie);
 • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
 • sposobu poruszania się beneficjenta (38% wartości ww.wskaźniak dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego i 28% dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka).

Maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2022-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn-1/

Informacje o programie dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Szczegółowe zasady finansowania programu:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Treść programu:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/


Fundacja ,,Wiatrak" po raz kolejny pragnie zaprosić osoby z niepełnosprawnościami do udziału w Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych fART. Będzie to jedenasta edycja Festiwalu. Festiwal promuje twórczość osób z niepełnosprawnościami, ukazuje szerszej publiczności ich możliwości, promuje talenty i wszelkie formy artystyczne jako rodzaje terapii przez sztukę oraz udowadnia, jak można kruszyć bariery i przezwyciężać zahamowania, tworząc klimat wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Wcześniejsze doświadczenia pokazały, że fART to bardzo cenny i owocny czas zarówno dla uczestników jak i dla organizatorów. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Pokój, solidarność, wolność", zaczerpniętego ze słów św. Jana Pawła II „Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie" (List apostolski Tertio millennio adveniente, 1994 r.).  Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, który dostępny jest do pobrania w załącznikach oraz na stronie internetowej.

https://wiatrak.org.pl/xi-festiwal-tworczosci-osob-niepelnosprawnych-fart/


Szanowni Państwo

Prawie każda gmina i powiat w Polsce przyjmują od miesięcy ogromne ilości uchodźców. Wiele z tych osób potrzebuje pracy. Wśród nich są też pracownicy uczelni ukraińskich. Szacuje się, że około 30% z nich musiało opuścić Ukrainę, a pozostali zostali bez pracy lub ich zarobki spadły do minimum. Załączona baza danych ma im pomóc w znalezieniu zajęcia. Jest również adresowana do studentów z Ukrainy, by ułatwić im znalezienie miejsca na kontynuowanie studiów. Zachęcamy do jej wykorzystania, rozpowszechnienia w organizacjach, które obsługują uchodźców, a jeśli uznacie ja Państwo za użyteczną zachęcamy też do umieszczenie linku do niej na Waszych stronach internetowych.

Baza zawiera w tej chwili (22.07.2022) ponad 2200 ofert pracy i różnych form pomocy z instytucji naukowych z 55 krajów na świecie: z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, ale też z Egiptu, Tajwanu, czy Japonii. Samych ofert z Polski jest ponad 145. Proponują one uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość.

Baza danych jest efektem pracy międzynarodowego zespołu wolontariuszy tworzących ruch Science for Ukraine https://scienceforukraine.eu/. Zainicjowany między innymi przez polskie uczelnie.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

Materiały graficzne ułatwiające umieszczenie tych informacji na witrynach internetowych (loga, materiały graficzne do Facebooka, Twittera, Instagram, Telegram itd.) są pod linkiem - https://scienceforukraine.eu/press.html. Ale dla ułatwienia do listu załączam część z nich i krótki opis bazy do wykorzystania.

Z poważaniem

Roman Konieczny

Science for Ukraine

e-mail: rkoniec@gmail.com


Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością, którą opracował Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W broszurze można znaleźć przydatne informacje na temat wsparcia oferowanego przez te instytucje. 

W informatorze opisaliśmy m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS czy uprawnienia pracownicze. 

Wyjaśniamy, na jakie wsparcie ze środków PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników. Wskazujemy zasady ubiegania się o dofinansowanie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty. 

Przedstawiamy także zasady składania wniosków bez wychodzenia z domu – przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW). 

Z informatora można się również dowiedzieć, czym są Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) działające przy oddziałach PFRON, jakie świadczą usługi i kto może z nich skorzystać. 

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością 2022.


Kampania „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań
się ofiarą handlu ludźmi”

    * wersja polska à https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI
    * wersja ukraińska à https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

    * polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) à
https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
    * angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) à
https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

W razie pytań, proszę o kontakt z Panem Kamilem Olszewskim

Warminsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Polityki Społecznej

Oddział Zabezpieczenia Społecznego

tel. 89 52 32 238

e-mail: kamil.olszewski@uw.olsztyn.pl


Szanowni Państwo,

do 31 marca trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty.  Zwracamy się z prośbą o pomoc w dotarciu do tych najbardziej potrzebujących stypendium – młodych ludzi z aspiracjami i energią do działania

Program Horyzonty kierujemy do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby dalej uczyć się i rozwijać w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście.  Takie osoby z pewnością są także beneficjentami i beneficjentkami oferty Państwa instytucji. 

Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty, kandydat lub kandydatka musi:

- pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,

- planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC,

- średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1550 zł netto na osobę. 

Uważność na potrzeby młodzieży jest dziś ważniejsza, niż kiedykolwiek – dlatego poza finansowaniem edukacji i życia w nowym miejscu, stypendium oferuje także wspólne działania społeczne, bezpieczną, twórczą przestrzeń do rozwoju i realizowania pasji, opiekę doświadczonej i zaangażowanej kadry, wsparcie psychologiczne, letnie i zimowe wyjazdy, warsztaty... to wszystko stypendyści i stypendystki, absolwenci i absolwentki programu oraz zespół fundacji realizują razem, wspierając się wzajemnie. 

Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na https://efc.edu.pl/programy/horyzonty 

Wiele dróg, jedno stypendium – pod takim hasłem prowadzimy tegoroczną rekrutację – która trwa od 15 lutego do 31 marca – i z taką dewizą poszukujemy różnych dróg docierania do tych, którzy najbardziej stypendium potrzebują. Dlatego będziemy niezmiernie wdzięczni za opublikowanie informacji o programie na stronie internetowej Państwa placówki, przekazanie informacji placówkom współpracującym oraz przekazanie materiałów Państwa pracownikom i pracowniczkom – to oni oraz Państwo wiecie najlepiej, które rodziny wymagają dodatkowego wsparcia. Z taką pomocą będziemy mieć większe szanse na dotarcie do środowiska szkolnego, rodziców oraz przyszłych stypendystów i stypendystek, dając dzieciom możliwość realizacji aspiracji i zdobycia rzetelnej edukacji. Do wiadomości dołączamy informację prasową oraz materiały graficzne do wykorzystania w publikacji lub wysyłce.

Pozdrawiam serdecznie i w razie pytań pozostaję do dyspozycji,

Iwona Konopka, 

koordynatorka programu Horyzonty

ikonopka@efc.edu.pl

+48 606770362


W dniu 1 września 2021 r. przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Docelowo będzie to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie
w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji.

Kontakt do CIDON przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim: 89 722 90 30
(od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału).

Więcej informacji o działalności Centrum znajdą Państwo tutaj: http://cidon.pfron.org.pl/


Submenu