Wsparcie Osób Usamodzielnianych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Wsparcie Osób Usamodzielnianych

Wsparcie Osób Usamodzielnianych

 Liczba pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych i młodzieżowych  ośrodków wychowawczych, którym wypłacono pomoc pieniężną  w 2024r. :

 

Usamodzielnienie jest procesem wprowadzającym wychowanka do podjęcia samodzielnego życia. W zależności od indywidualnej sytuacji życiowej proces ten może trwać kilka lat.

Kim jest osoba usamodzielniana?

Osobą usamodzielnianą jest osoba pełnoletnia, która opuściła:

 • rodzinę zastępczą,
 • rodzinny dom dziecka,
 • placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną,
 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy. 

W procesie usamodzielnienia osobę usamodzielnianą wspiera opiekun usamodzielnienia. 

Osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem usamodzielnienia opracowuje Indywidualny program usamodzielnienia, który po zatwierdzeniu przez kierownika właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie staje się podstawą do przyznania świadczeń na usamodzielnienie. Program ma na celu zaplanowanie etapów usamodzielnienia, w tym edukacji, podjęcia zatrudnienia i uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych przez  osobę usamodzielnianą. 

Jakie formy pomocy przysługują osobie usamodzielnianej? 

Osoba usamodzielniana może ubiegać się o pomoc w formie: 

 • pomocy na kontynuowanie nauki –  jest to świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z kontynuowaniem nauki,
 • pomocy na usamodzielnienie – jest to świadczenie pieniężne, które może zostać przeznaczone np. na polepszenie warunków mieszkaniowych czy podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • pomocy na zagospodarowanie (może być przyznana w formie rzeczowej) – może być przeznaczona np. na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu, niezbędnych urządzeń domowych, pomocy  naukowych itp.,
 • pomocy psychologicznej – jest to indywidualne wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poprawę sytuacji życiowej, osobistej, emocjonalnej osoby, która zgłasza się po tego rodzaju pomoc;
 • pomocy prawnej – może obejmować doradztwo w zakresie m.in. prawa rodzinnego
  i opiekuńczego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego;
 • wsparcia w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – do czasu uzyskania mieszkania osoba usamodzielniana może zamieszkać przez określony czas
  w mieszkaniu chronionym; w zależności od swoich dochodów może mieć obowiązek ponoszenia częściowych kosztów z tego tytułu,
 • wsparcia w uzyskaniu zatrudnienia – jest to wsparcie w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnie z możliwościami
  i dążeniami osoby usamodzielnianej, a także zachęcanie do udziału w szkoleniach aktywizujących, kursach itp. 

Pomocy na usamodzielnienie i pomocy na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówek, o których mowa wyżej. Pomocy na zagospodarowanie, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, lub w uzyskaniu zatrudnienia udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. 

W celu uzyskania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie
i zagospodarowanie należy złożyć wniosek o ww. pomoc wraz z oświadczeniami – wzory druków są dostępne w siedzibie PCPR w Olecku. 

Szczegółowych informacji w sprawie uzyskania pomocy dla osób usamodzielnianych udziela Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, nr tel. 87 520 34 33 lub 520 34 43. 

Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 

 • w przypadku osób pełnoletnich opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, 
 • w przypadku osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Informacja o formach i zasadach przyznawania pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej (osobom pełnoletnim opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy).pdf (122 kb)

Informacja o formach i zasadach przyznawania pomocy na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (osobom pełnoletnim opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną).docx (17,3 kb)

 

Submenu