Instytucjonalna Piecza Zastępcza – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Instytucjonalna Piecza Zastępcza

       Z dniem 1 stycznia 2014r. placówka wielofunkcyjna pn. Dom im. Janusza Korczaka w Olecku przekształciła się w 6 placówek opiekuńczo wychowawczych, tj.:

 • 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typy socjalizacyjnego (z których 4 placówki liczą po 10 miejsc, 1 placówka jest 14-osobowa)
 • 1 placówka socjalizacyjno – interwencyjna (10 miejsc socjalizacyjnych, 4 miejsca interwencyjne)

         Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/215/2013 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30.08.2013r., obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną ww. placówkom opiekuńczo-wychowawczym zapewnia Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku z siedzibą przy ul. Gołdapskiej 18A.

Statystyka: 

Liczba wychowanków umieszczonych w ww. placówkach na koniec miesiąca 2021r.:
 
Miesiąc Ogółem Powiat olecki Inne powiaty
Styczeń 63 25 38
Luty 64 26 38
Marzec 66
28 38
Kwiecień 65 27 38
Maj 65 27  38 
Czerwiec 66 28 38
Lipiec 66  28  38
Sierpień 66 28 38
Wrzesień 64 26 38
Październik 62 26 38
Listopad 59 23  36 
Grudzień 59 23 36

      Opłata za pobyt dzieci z Powiatu Oleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów oraz dzieci z innych powiatów przebywających w naszym Domu realizowana jest na podstawie zawartych między powiatami porozumień.

        Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarządzeniem Starosty Oleckiego, miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2021 r. wynosi:

 - w Domu Nr 1 im. Janusza Korczaka w Olecku –  6 478,06 zł,

 w Domu Nr 2 im. Janusza Korczaka w Olecku –  6 147,88 zł,

 w Domu Nr 3 im. Janusza Korczaka w Olecku  4 769,40 zł,

 w Domu Nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku –  4 506,23 zł,

 - w Domu Nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku – 4 560,32 zł,

 w Domu Nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku – 6 334,71 zł.

  ORGANIZACJA PLACÓWEK

      Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/215/2013 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30.08.2013r. od 1 stycznia 2014 roku funkcjonuje Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku, które prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

 1. Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 10 dzieci.
 2. Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 10 dzieci.
 3. Dom Nr 3 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 14 dzieci.
 4. Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 10 dzieci – pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę.
 5. Dom Nr 5 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego przeznaczony dla 14 dzieci.
 6. Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 10 dzieci.

       Jak wynika z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku realizuje postanowienia Sądu o umieszczaniu małoletnich w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W tym zakresie uzgadnia z Dyrektorem Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku miejsce dla dziecka i wydaje skierowania oraz kompletuje niezbędną dokumentację. W przypadku braku miejsc w lokalnej placówce oraz zgodnie z postanowieniem Sądu odnośnie zmiany placówki małoletniemu PCPR poszukuje miejsca na terenie innych powiatów. Ponadto bada sytuację socjalno - bytową rodziców naturalnych dzieci umieszczanych w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych i ustala im opłatę za pobyt dzieci w danej placówce.

 NADZÓR NAD PLACÓWKAMI

Nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki oraz nad jakością działań (nadzór pedagogiczny), a także nad przestrzeganiem standardów usług świadczonych przez Placówki sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2012r. do zadań powiatowych centrów pomocy rodzinie należy sprawowanie nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Nadzór ten nie może ograniczać się jedynie do kontroli finansowej, ale przede wszystkim powinien zwrócić uwagę na jakość sprawowanej opieki, w tym respektowanie praw dziecka i eliminowanie wszelkich jego naruszeń, przestrzeganie standardów pracy z dzieckiem i standardów opieki, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji pracy nad powrotem dziecka do rodziny lub znalezienie rodzinnych form pieczy zastępczej.

W związku z powyższym tutejsze Centrum prowadzi nadzór kontrolny nad ww. placówkami w zakresie m.in. :

 • organizacyjnym;
 • sprawdzającym standard usług opiekuńczo-wychowawczych;

Natomiast pozakontrolny nadzór Centrum nad placówkami w Olecku polega m.in. na:

 • bieżącym kontaktowaniu się z Dyrektorem Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (indywidualne rozmowy wspierające, doradcze, uzgadniające przyjęcie dzieci oraz sprawy dotyczące przygotowywanych do usamodzielnienia wychowanków),
 •  uczestniczeniu w posiedzeniach Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji wychowanków,
 • prowadzeniu szkoleń dla kadry placówek, 
 • gromadzeniu informacji o funkcjonowaniu placówek i sporządzaniu sprawozdawczości,
 • rozpatrywaniu skarg na funkcjonowanie placówek.

 Prezentacja Placówek opiekuńczo-wychowawczych w Olecku

http://www.domkorczaka.olecko.pl/ 

dom dzieckadom dziecka

dom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dziecka

Submenu