Instytucjonalna Piecza Zastępcza – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Instytucjonalna Piecza Zastępcza

       Z dniem 1 stycznia 2014r. placówka wielofunkcyjna pn. Dom im. Janusza Korczaka w Olecku przekształciła się w 6 placówek opiekuńczo wychowawczych, tj.:

 • 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typy socjalizacyjnego (z których 4 placówki liczą po 10 miejsc, 1 placówka jest 14-osobowa)
 • 1 placówka socjalizacyjno – interwencyjna (10 miejsc socjalizacyjnych, 4 miejsca interwencyjne)

         Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/215/2013 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30.08.2013r., obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną ww. placówkom opiekuńczo-wychowawczym zapewnia Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku z siedzibą przy ul. Gołdapskiej 18A.

Statystyka: 

Liczba wychowanków umieszczonych w ww. placówkach na koniec miesiąca 2023r.:
 
Miesiąc Ogółem Powiat olecki Inne powiaty Wolne miejsca

Liczba dzieci umieszczonych

ponad limit miejsc

Styczeń 69 26 43 0 0
Luty 70 27 43 0 0
Marzec 73 30 43 0 5
Kwiecień 70 27 43 1 3
Maj 69  27  42 2
3
Czerwiec 69 27 42 2 3
Lipiec 69 25 44 2 3
Sierpień 67 24 43 4  3 
Wrzesień  67  23  44  2  1
Październik  68  24  44  1  1
Listopad          
Grudzień          

      Opłata za pobyt dzieci z Powiatu Oleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów oraz dzieci z innych powiatów przebywających w naszym Domu realizowana jest na podstawie zawartych między powiatami porozumień.    

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarządzeniem Starosty Oleckiego, miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych od lutego 2023 r. wynosi:

 - w Domu nr 1 im. Janusza Korczaka w Olecku – 7 964,87 zł,

 - w Domu nr 2 im. Janusza Korczaka w Olecku –  8 167,00 zł,

 - w Domu nr 3 im. Janusza Korczaka w Olecku –  7 488,24,

 - w Domu nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku – 6 654,99 ,

 - w Domu nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku – 7 470,69,

 - w Domu nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku – 8 386,06 zł.  ORGANIZACJA PLACÓWEK

      Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/215/2013 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30.08.2013r. od 1 stycznia 2014 roku funkcjonuje Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku, które prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

 1. Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 10 dzieci.
 2. Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 10 dzieci.
 3. Dom Nr 3 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 14 dzieci.
 4. Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 10 dzieci – pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę.
 5. Dom Nr 5 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego przeznaczony dla 14 dzieci.
 6. Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczony dla 10 dzieci.

       Jak wynika z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku realizuje postanowienia Sądu o umieszczaniu małoletnich w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W tym zakresie uzgadnia z Dyrektorem Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku miejsce dla dziecka i wydaje skierowania oraz kompletuje niezbędną dokumentację. W przypadku braku miejsc w lokalnej placówce oraz zgodnie z postanowieniem Sądu odnośnie zmiany placówki małoletniemu PCPR poszukuje miejsca na terenie innych powiatów. Ponadto bada sytuację socjalno - bytową rodziców naturalnych dzieci umieszczanych w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych i ustala im opłatę za pobyt dzieci w danej placówce.

 NADZÓR NAD PLACÓWKAMI

Nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki oraz nad jakością działań (nadzór pedagogiczny), a także nad przestrzeganiem standardów usług świadczonych przez Placówki sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2012r. do zadań powiatowych centrów pomocy rodzinie należy sprawowanie nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Nadzór ten nie może ograniczać się jedynie do kontroli finansowej, ale przede wszystkim powinien zwrócić uwagę na jakość sprawowanej opieki, w tym respektowanie praw dziecka i eliminowanie wszelkich jego naruszeń, przestrzeganie standardów pracy z dzieckiem i standardów opieki, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji pracy nad powrotem dziecka do rodziny lub znalezienie rodzinnych form pieczy zastępczej.

W związku z powyższym tutejsze Centrum prowadzi nadzór kontrolny nad ww. placówkami w zakresie m.in. :

 • organizacyjnym;
 • sprawdzającym standard usług opiekuńczo-wychowawczych;

Natomiast pozakontrolny nadzór Centrum nad placówkami w Olecku polega m.in. na:

 • bieżącym kontaktowaniu się z Dyrektorem Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (indywidualne rozmowy wspierające, doradcze, uzgadniające przyjęcie dzieci oraz sprawy dotyczące przygotowywanych do usamodzielnienia wychowanków),
 •  uczestniczeniu w posiedzeniach Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji wychowanków,
 • prowadzeniu szkoleń dla kadry placówek, 
 • gromadzeniu informacji o funkcjonowaniu placówek i sporządzaniu sprawozdawczości,
 • rozpatrywaniu skarg na funkcjonowanie placówek.

 Prezentacja Placówek opiekuńczo-wychowawczych w Olecku

http://www.domkorczaka.olecko.pl/ 

dom dzieckadom dziecka

dom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dzieckadom dziecka

Submenu