Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy PCPR

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy PCPR

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 

ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko (I piętro)
Centrala telefoniczne: 87 520 34 30 od 7:30 do 15:30
Kierownik - tel. 87 520 34 48 od 7:30 do 15.30
Pokój I kontaktu 87 520 34 47 (całodobowy)


Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku powstał w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”. Dostosowanie Domu - remont pomieszczeń i zakup wyposażenia, zostały dofinansowane w 80% ze środków budżetu Państwa.

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi.

Dom dysponuje 17 miejscami całodobowego pobytu i jest dostępny architektonicznie osobom niepełnosprawnym.

W skład pomieszczeń Domu wchodzą: 6 pokoi mieszkalnych, pokój
do wspólnego pobytu dziennego z miejscem do zabawy dla dzieci, 4 łazienki, ogólnodostępna kuchnia, pomieszczenie do prania i suszenia, pomieszczenie do przechowywania wózków dziecięcych, pomieszczenia magazynowe oraz 3 pokoje tj. do pracy indywidualnej z mieszkańcami,
pokój I kontaktu, pokój kierownika.

Dom zapewnia standard świadczonych usług wynikający z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2024 r. poz. 169).

Podstawą przyjęcia do Domu jest skierowanie wydane w drodze decyzji administracyjnej z upoważnienia Starosty przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

Decyzja administracyjna o skierowaniu do Domu wydawana jest
po zgromadzeniu przez właściwy ośrodek pomocy społecznej następujących dokumentów:

  • wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie,
  • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu w odniesieniu do wszystkich osób kierowanych, a w odniesieniu do kobiety w ciąży także dokument potwierdzający ciążę,
  • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,• orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
  • opinii ośrodka pomocy społecznej, w którym złożono wniosek o skierowanie do domu, zawierającej uzasadnienie pobytu w domu.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu w 2024 r. wynosi
1680 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.120.9.2024 Starosty Oleckiego z dnia 13 lutego 2024 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lutego 2024 r. poz. 1115)

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności określa Uchwała
Nr XLVI/337/2024 Rady Powiatu w Olecku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży prowadzonym przy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w domu,
a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu.

Submenu