Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy PCPR

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy PCPR

W ramach realizacji zadania wykonano następujące działania:

 • wykonano dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu zamówień publicznych,
 • podjęto działania informacyjne dotyczące realizacji zadania, tj. wykonano plakaty i zamieszczono wewnątrz budynku na tablicach informacyjnych, umieszczono tablice informacyjne na budynku oraz udostępniono informacje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
 • zawarto umowę na roboty budowlane przez osoby upoważnione,
 • wykonano roboty budowlane na I piętrze budynku przy ul. Gołdapskiej 23, 19-400 Olecko obejmujące powierzchnię ok. 294 m2, na potrzeby utworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zgodnie z programem inwestycyjnym,
 • przeprowadzono procedurę przetargową na zakup wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu zamówień publicznych,
 • zakupiono wyposażenie domu, wg zaktualizowanego wniosku o przyznanie dotacji.

W domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (17 miejsc) utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23 powstały następujące pomieszczenia:

 • 5 pokoi dla mieszkańców z małoletnimi dziećmi (maksymalnie 14 osób) wyposażonych w miejsca do nauki dla dzieci;
 • 1 pokój dla 3 kobiet w ciąży,
 • pomieszczenie wspólne do pobytu dziennego z miejscem do zabawy dla dzieci,
 • 4 ogólnodostępne łazienki, wyposażone w sposób umożliwiający sprawne z nich korzystanie przez mieszkańców, w tym dzieci; 1 łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • ogólnodostępna kuchnia z dwoma miejscami do przygotowywania posiłków, każde wyposażone w: kuchenkę, zlewozmywak, lodówkę, meble kuchenne oraz sprzęt i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków; w pomieszczeniu tym przewidziano także trzy miejsca, dostosowane do potrzeb dzieci, przeznaczone do spożywania posiłków,
 • pomieszczenie do prania i suszenia,
 • pomieszczenie do pracy indywidualnej z mieszkańcami,
 • pokój kierownika,
 • 2 pomieszczenia magazynowe,
 • pomieszczenie do przechowywania wózków dziecięcych,
 • pokój pierwszego kontaktu.

Pokoje zostały umeblowane oraz wyposażone w niezbędny sprzęt AGD, sprzęt komputerowy zgodnie z obowiązującymi standardami. Dom zapewnia całodobowy okresowy pobyt łącznie 17 mieszkańcom.

Przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu zamówień publicznych. W wyniku postępowania wyłoniono Wykonawcę, z którym w dniu 29 czerwca 2023 r. podpisano umowę.

Przeprowadzenie prac budowlanych wiązało się z koniecznością uwzględnienia dodatkowych prac budowlanych związanych z zapewnieniem warunków ewakuacji z piętra objętego robotami budowlanymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym Wykonawca zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanemu. Z dokumentu tego wynikało, że bezpieczne warunki ewakuacji można zapewnić w sposób inny niż przewidziany w przepisach techniczno-budowlanych, jednak należało:

 • wykonać oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 1 lux na klatce schodowej i piętrze objętym robotami budowlanymi,
 • zamontować autonomiczne czujki dymu z sygnalizacją akustyczną,
 • wykonać przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
 • oddzielić klatkę schodową od piętra objętego robotami budowlanymi ścianą o odporności ogniowej REI 120 i drzwiami EI 60,
 • oddzielić istniejącą platformę dla osób niepełnosprawnych od wnętrza budynku drzwiami EI 60.

Koszty wykonania powyższych prac, wyliczone przez kierownika budowy na podstawie kosztorysu i sprawdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosły 25 000,00 brutto – wydatek pokryto ze środków własnych Powiatu.

Po zakończeniu prac dokonano protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych.

Przeprowadzono także procedurę przetargową na zakup wyposażenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu zamówień publicznych. Z wyłonionym Wykonawcą podpisano umowę w dniu 22 listopada 2023 r.

Elementy wyposażenia, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych zostały zakupione przez tutejszą jednostkę i objęły: zakup komputerów, dywanów, rolet, zestawów pościeli, zabawek i wyposażenia kuchennego.

W związku z uzyskaniem bardzo korzystnej oferty na zakup zestawów pościeli za pozostałą kwotę dokupiono dodatkowe zestawy pościeli (kołdra, poduszka, prześcieradło, poszewki na pościel, koce), w tym komplety pościeli do zakupionych łóżeczek turystycznych dla dzieci, przewidzianych w projekcie. W trakcie adaptacji pomieszczeń ustalono, że we wniosku o dofinansowanie wskazano zbyt małą ilość rolet względem istniejących otworów okiennych, dlatego w ramach przyznanych środków dokonano także zakupu dodatkowych rolet w celu lepszego zabezpieczenia niektórych pomieszczeń przed nadmiarem światła słonecznego. W utworzonym domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży są aktualnie 22 okna, a we wniosku o dofinansowanie uwzględniono 17 sztuk rolet (17 okien).

W wyniku prowadzonych prac remontowo/inwestycyjnych wynikły dodatkowe roboty związane z ochroną pożarową i koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych (aneks nr 1 z dnia 27.11.2023 r.), co wydłużyło termin odbioru budynku (I piętro przeznaczone na adaptację na dom dla matek z dziećmi i klatki schodowej) do użytkowania. Właściwe zabezpieczenie pożarowe polegało na:

 1. wykonaniu oddzielni pożarowych polegających na wybudowaniu ścian o odpowiedniej odporności ogniowej,
 2. zamówieniu 2 szt. drzwi przeciwpożarowych (wejściowe i oddzielające szyb platformy dla osób niepełnosprawnych), wykonaniu tych drzwi przez producenta oraz montażu.

Ekspertyzę budynku, w którym usytuowany jest dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, przygotował rzeczoznawca ds. spraw zabezpieczeń pożarowych we współpracy z rzeczoznawcą ds. budowlanych. Rzeczoznawcy stwierdzili, że adaptowana część budynku wraz z klatką schodową nie spełnia wymagań obecnie obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych (budynek z lat 60-tych). W związku z tym podpisano aneks z Wykonawcą i wykonano ww. roboty. Wystąpiono także w dniu 17.11.2023 r. z wnioskiem do Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Olsztynie w celu wydania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych i zastosowania rozwiązania zamiennego zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Na dzień składania sprawozdania nie otrzymaliśmy jeszcze postanowienia Wojewódzkiego Komendanta Straży pożarnej w Olsztynie. Po otrzymaniu postanowienia złożony zostanie kolejny wniosek do Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Olecku w sprawie odbioru budynku oraz zostanie dokonany odbiór budynku przez Państwową Straż Pożarną.
Zakończenie procedury odbioru budynku ma wpływ na datę przyjmowania mieszkańców do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Rozpoczęcie funkcjonowania domu planowane jest na dzień 15 lutego 2024 r.