Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych

Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Wydłużenie terminów na składanie wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III

W odpowiedzi na postulaty samorządów Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności wydłużenia do dnia
15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.).

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Uaktualniony został wzór  formularza wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone na wcześniejszych wersjach formularzy zachowują ważność.

NOWY WNIOSEK ZAŁĄCZNIK

Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III ww. programu osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą uzyskać pomoc finansową. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wysokość pomocy wynosi 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe. 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, nie później niż do 4 września 2020 r., w PCPR w Olecku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Można je składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) – https://sow.pfron.org.pl 

Możliwość złożenia wniosku w ww. systemie umożliwiono również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego – wystarczy założyć konto w systemie. W przypadku braku możliwości skorzystania przez wnioskodawcę z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. pozostawienie go w skrzynce nadawczej znajdującej się na parterze budynku siedziby PCPR w godzinach od 7:30 do 15:30, wysłanie drogą pocztową, e-PUAPEM).

     Realizacja Modułu III programu jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce: „O Funduszu – Programy i zadania PFRON” oraz w PCPR w Olecku.

Druk wniosku o dofinansowanie ze środków programu.docx (47 kb) – do pobrania

Złóż wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców.docx (25 kb)


Od 1 stycznia 2020 r. można składać wnioski bez wychodzenia z domu

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. można składać elektroniczne wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych za pośrednictwem darmowego Systemu SOW. Aby korzystać z takiej możliwości należy posiadać:·      

 •  dostęp do Internetu
 • konto w Systemie SOW
 • Profil zaufany (profil można potwierdzić w instytucjach (w powiecie oleckim w Urzędzie Miejskim w Olecku oraz w Urzędzie Skarbowym w Olecku) oraz online przy pomocy dziesięciu banków (T-Mobile Usługi Bankowe, Alior Bank, ING Bank Śląski, Bank Pekao S.A., mBank, Santander, PKO Bank Polski, Bank Millennium, Inteligo, a także Envelo - Grupa Poczty Polskiej).

Osoby zainteresowane korzystaniem z Systemu SOW mogą uzyskać pomoc na portalu SOW, kontaktując się  z bezpłatną infolinią 800 889 777 (czynna w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00) lub dzwoniąc na numer 22 702 00 00 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora).

Ulotka SOW

Przydatne linki:

- portal-sow.pfron.org.pl

- materiał wideo w serwisie YouTube

- kreator usprawniający proces składania wniosku

 Wnioski można również składać jak dotychczas w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Olecku (w dniach i godzinach pracy PCPR, tj. od poniedziałku do piątku, godz. od 7:30 do 15:30).

UWAGA: dostępne będą nowe druki wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym i o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  (w zakładce: wnioski do pobrania).


 

 Informacja dla osób niepełnosprawnych

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku informuje, że osoby niepełnosprawne mają możliwość do końca 2019 r. dalszego składania wniosków w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, likwidacji barier technicznych,  w komunikowaniu się oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

         Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych  w Warszawie  w dniu 15.10.2019 r. przyznał powiatowi oleckiemu dodatkowe środki w wysokości 31.285,00 zł.

        Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie PCPR przy ul. Gołdapskiej 23, pokój nr 4, tel. 87/5203441, lub sekretariat 87/5203430.                                                                                                                                                                                              Dyrektor  Wiesława Szymczyk


   Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Olecku od dnia 25.02.2009r. część zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowana jest przez PCPR w Olecku, tj. w szczególności:

 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się oraz technicznych
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 • dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
 • finansowanie w częśći lub w całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

ikona pdfUCHWAŁA NR VII/39/2019 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf (565 kb)

ikona pdfUCHWAŁA NR V/27/2019 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf (725 kb)

ikona pdfUCHWAŁA NR XXXVII/228/2018 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf (503 kb)

Ponadto od dnia 1 kwietnia 2012 r. osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Zgodnie z Uchwałą Nr 254/2018 Zarządu Powiatu w Olecku zostały zatwierdzone na 2018r. zasady dofinansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr 254/2018 z 13.02.2018r. w sprawie przyjęcia "Zasad dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r.", "Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r.", "Zasad dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r.", "Zasad dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r." oraz "Zasad dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r."


 
 
ikona pdfZasady dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).pdf

ikona pdfZasady dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).pdf


ikona pdfRegulaminy.pdf (980 kb)


ikona pdfWSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY III.pdf


ikona word Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - region warmińsko-mazurski.(Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III.doc)


ikona word Wykaz Organizacji Zajmujących Się Tematyką Osób Niepełnosprawnych.docx (16KB)


Od 1 stycznia 2020 r. można składać wnioski bez wychodzenia z domu

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. można składać elektroniczne wnioski
o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych za pośrednictwem darmowego Systemu SOW. Aby korzystać z takiej możliwości należy posiadać:

 • dostęp do Internetu
 •  konto w Systemie SOW
 • Profil zaufany (profil można potwierdzić w instytucjach (w powiecie oleckim w Urzędzie Miejskim w Olecku oraz w Urzędzie Skarbowym w Olecku) oraz online przy pomocy dziesięciu banków (T-Mobile Usługi Bankowe, Alior Bank, ING Bank Śląski, Bank Pekao S.A., mBank, Santander, PKO Bank Polski, Bank Millennium, Inteligo, a także Envelo - Grupa Poczty Polskiej).

Osoby zainteresowane korzystaniem z Systemu SOW mogą uzyskać pomoc na portalu SOW, kontaktując się  z bezpłatną infolinią 800 889 777 (czynna w dni robocze od godziny 9:00
do 17:00) lub dzwoniąc na numer 22 702 00 00 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora).

Ulotka SOW

Przydatne linki:

- portal-sow.pfron.org.pl

- materiał wideo w serwisie YouTube

- kreator usprawniający proces składania wniosku

 

Wnioski można również składać jak dotychczas w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Olecku (w dniach i godzinach pracy PCPR, tj. od poniedziałku do piątku, godz. od 7:30
do 15:30).

- UWAGA: dostępne będą nowe druki wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym i o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  (w zakładce: wnioski do pobrania).

 

Submenu