Kontakt – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Kontakt

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Gołdapska 23, 19-400 Olecko

tel. 87 520 34 30

e-mail:centrum@pcpr.olecko.pl

tel. całodobowy: 87 520 34 37

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Poradnictwo Specjalistyczne m.in. psychologiczne, prawne, warsztaty

tel. 87 520 34 37

 Numery kontaktowe

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie:

Kierownik Działu

 

520 34 43

Placówki opiekuńczo-wychowawcze, usamodzielnienia

520 34 33

Rodziny zastępcze (świadczenia)

520 34 34

Domy pomocy społecznej

520 34 39

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

520 34 41

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

Kierownik Zespołu

 

520 34 40

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

 520 34 38

Zespół Interwencji Kryzysowej i Wsparcia:

Kierownik Zespołu 

 

(wsparcie specjalistyczne jest udzielane w formie teleporad/wsparcia – o korzystaniu z niego decyduje osoba potrzebująca i specjalista)

 

 

520 34 35

520 34 37 (całodobowy)

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 

Kierownik Ośrodka

 

(możliwe całodobowe zakwaterowanie ofiar przemocy
i dzieci, wsparcie specjalistów w formie teleporad)

 

520 34 39

 

520 34 37

(całodobowy)

Księgowość, kadry:

520 34 36

  Numery kontaktowe