Aktywny Samorząd – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd

logo aktywny samorząd

KOMUNIKAT!

Moduł II pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Moduł II pilotażowy program „Aktywny samorząd” – Nabór wniosków !

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dot. semestru zimowego 2019/2020 można składać:

1) osobiście w siedzibie Centrum lub za pośrednictwem poczty od 2 września do 10 października 2019 r.

2) elektronicznie za pomocą systemu SOW od 9 września do 10 października 2019r.

KOMUNIKAT!

 Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił w 2019 r. dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym.

W przypadku dzieci do 16 roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności,  a w przypadku osób po 16 r. ż. – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia, z wyjątkiem osób, które posiadają potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), ponieważ jest ono równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON.

W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tysięcy złotych, a minimalny udział własny  w zakupie to 10 procent ceny brutto.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2019r.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON w 2019 roku będą przyjmowane w następujących terminach: 

 Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

 Moduł I:

  • od dnia 02.05.2019 r. do 31.08.2019 r. 

Moduł II:

  • od 18 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019,
  • do 10 października 2019 r. w dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 – semestr I (zimowy).
  • od 01 września do 10 października 2019 r. w dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 – semestr I (zimowy).

W 2019 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: 

w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Aktualne warunki dofinansowania (wysokość i zasady) określają Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.docx (327kb)


Submenu