Instytucjonalna Opieka Nad Osobami Starszymi – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Instytucjonalna Opieka Nad Osobami Starszymi

Instytucjonalna Opieka Nad Osobami Starszymi     

INFORMACJE OGÓLNE:

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby
lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. osób w podeszłym wieku,
 2. osób przewlekle somatycznie chorych,
 3. osób przewlekle psychicznie chorych,
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie,
 7. osób uzależnionych od alkoholu. 

Domy pomocy społecznej, niezależnie od typu, świadczą m.in. usługi:

 1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości;
 1. opiekuńcze, polegające na:
 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
 1. wspomagające, polegające na:
 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości. 

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w dps wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę
o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w przypadku domów o zasięgu powiatowym ustala starosta, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. 

Na terenie powiatu prowadzone są trzy domy pomocy społecznej:

 • Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, prowadzony przez powiat olecki
 • Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich, gm. Wieliczki, dla osób przewlekle  psychicznie chorych, prowadzony przez p. Anetę Annę Jaworowską – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska. 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UMIESZCZENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osoby ubiegające się o umieszczenie w domu pomocy społecznej powinny zgłosić się w pierwszej kolejności do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania. Ośrodek ten kompletuje wymaganą dokumentację, a następnie przekazuje ją wraz z decyzją o skierowaniu do domu pomocy społecznej do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie w celu umieszczenia
we wskazanym typie domu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku prowadzi sprawy dotyczące umieszczenia w domu pomocy społecznej prowadzonym przez powiat olecki, tj. w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich. Jest to dom dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych (42 miejsca).           

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z art. 112 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością domu pomocy społecznej.             

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 •  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.  w sprawie domów pomocy społecznej

Submenu