Instytucjonalna Opieka Nad Osobami Starszymi – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Instytucjonalna Opieka Nad Osobami Starszymi

Instytucjonalna Opieka Nad Osobami Starszymi

          Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. osób w podeszłym wieku,
 2. osób przewlekle somatycznie chorych,
 3. osób przewlekle psychicznie chorych,
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 6. osób niepełnosprawnych psychicznie,
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

Na terenie powiatu oleckiego funkcjonują dwa domy:

 1. Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich przeznaczony dla osób starszych,
 2. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych prowadzony przez  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w Olecku Kolonia 4

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w przypadku domów o zasięgu powiatowym ustala starosta, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek , zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

            Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w dps wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.
W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

              Zgodnie z art.112 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością domu pomocy społecznej.

             W związku z powyższym tutejsze Centrum prowadzi nadzór kontrolny w zakresie m.in.:                        

 1. organizacyjnym,
 2. finansowym,
 3. sprawdzającym standard usług opiekuńczych.

Natomiast pozakontrolny nadzór Centrum nad w/w Domem polega  m.in. na:

 1. bieżącym  kontaktowaniu się z Dyrektorem i Kierownikiem Domu (indywidualne rozmowy doradcze, uzgadniające umieszczenie osób oczekujących na przyjęcie do w/w Domu, itp.,
 2. prowadzeniu szkoleń dla kadry Domów,
 3. gromadzeniu informacji o funkcjonowaniu Domu i sporządzaniu sprawozdawczości,
 4. opiniowaniu wniosków Dyrektora i Kierownika Domu,
 5. rozpatrywaniu skarg mieszkańców na funkcjonowanie Domu.                   

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.  sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U., poz. 964 )
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r., poz. 1375 z późn. zm.).

Submenu