Informacje – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Informacje


Informujemy, że wszystkie środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2022 roku zostały już wykorzystane.

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w przyszłym roku.

Tabela poniżej przedstawia wykorzystanie środków PFRON w 2022 roku w podziale na poszczególne zadania:

L.p.

Nazwa zadania

Kwota wykorzystanych środków PRFON w zł

 

1.

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                           w turnusach rehabilitacyjnych

 

138 932,00

 

2.

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

                                    15 721,00

 

3.

dofinansowanie w przedmioty ortopedyczne                  i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

 

 

146 553,43

 

4.

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                     i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

 

120 000,00

 

                           RAZEM:

 

421 206,43 

 


Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością, którą opracował Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W broszurze można znaleźć przydatne informacje na temat wsparcia oferowanego przez te instytucje. 

W informatorze opisaliśmy m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS czy uprawnienia pracownicze. 

Wyjaśniamy, na jakie wsparcie ze środków PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników. Wskazujemy zasady ubiegania się o dofinansowanie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty. 

Przedstawiamy także zasady składania wniosków bez wychodzenia z domu – przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW). 

Z informatora można się również dowiedzieć, czym są Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) działające przy oddziałach PFRON, jakie świadczą usługi i kto może z nich skorzystać. 

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością 2022.


W dniu 1 września 2021 r. przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Docelowo będzie to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie

w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji.

Kontakt do CIDON przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim: 89 722 90 30
(od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału).

Więcej informacji o działalności Centrum znajdą Państwo tutaj: http://cidon.pfron.org.pl/


 INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

             Zachęcamy osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  lub  orzeczenia równoważne do skorzystania z dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.: 

 1. dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 4. dofinansowanie zaopatrzenia w  przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze.

Dofinansowania przyznawane są na podstawie obowiązujących przepisów,
z uwzględnieniem zasad przyjętych przez Zarząd Powiatu, których treść dostępna jest na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.olecko.pl  w zakładce: Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych - Zasady Dofinansowania ze Środków PFRON.

Wnioski należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko – dostępne na ww. stronie i w siedzibie jednostki.                                                

Jest także możliwość składania wniosków o dofinansowanie (poz. 1 i 4) przez - System Obsługi Wsparcia .

 Dyrektor PCPR w Olecku


KOMUNIKAT

Warunki rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego finansowanego ze środków PFRON

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 maja 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905), od dnia 15 maja 2021 r. do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych,jest skierowanie wystawione:

– po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub

– przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.                


 UWAGA ! - OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

PRZEZ SYSTEM - SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON


Informujemy, że do dnia 30 października 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przez zajęcia klubowe należy rozumieć zajęcia, o których mowa w art. 10g-10h ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioski mogą składać podmioty prowadzące warsztat terapii zajęciowej, na ich podstawie samorząd powiatowy składa wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację programu do właściwego Oddziału PFRON. 

Ww. termin dotyczy zajęć klubowych realizowanych w okresie od 1 lutego
2021 r. do 31 stycznia 2022 r.                                                                                                              Dyrektor PCPR w Olecku 


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzona została możliwość przywrócenia terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna wniosku o wypłatę świadczenia w ramach Modułu III programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przywrócenie terminu nie wymaga uzasadnienia. W tym celu należy złożyć wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia i pismo z prośbą o przywrócenie terminu, najpóźniej do dnia 04.12.2020r. (piątek) do godz. 12:00. 


Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 30 października 2020 roku podjął uchwałę nr 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z decyzją Zarządu PFRON:

 • wydłużono do dnia 16 listopada 2020 r. termin składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu o dofinasowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 15 października 2020 r.),
 • wydłużono okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie,
  do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).
   

Nowy wzór WNIOSKU o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III


 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi rekrutację do projektu  „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY). 

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.   

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku informuje, że posiada jeszcze środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, m.in. na likwidację barier funkcjonalnych, tj. architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się  (np. dofinansowanie zakupu komputerów, programów specjalistycznych, podnośników wannowych, sufitowych, łóżek rehabilitacyjnych)i dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Dofinansowania przyznawane są na podstawie obowiązujących przepisów,
z uwzględnieniem zasad przyjętych przez Zarząd Powiatu, których treść dostępna jest na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.olecko.pl  w zakładce: Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych.                                                                                                    

Dyrektor PCPR w Olecku 


Informujemy, że do dnia 30 października 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przez zajęcia klubowe należy rozumieć zajęcia, o których mowa w art. 10g-10h ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioski mogą składać podmioty prowadzące warsztat terapii zajęciowej, na ich podstawie samorząd powiatowy składa wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację programu do właściwego Oddziału PFRON. 

Ww. termin dotyczy zajęć klubowych realizowanych w okresie od 1 lutego
2021 r. do 31 stycznia 2022 r.                                                                                                              Dyrektor PCPR w Olecku 


Wydłużenie terminów na składanie wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III 

W odpowiedzi na postulaty samorządów Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności wydłużenia do dnia 
15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.).

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Uaktualniony został wzór  formularza wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone na wcześniejszych wersjach formularzy zachowują ważność.

NOWY WNIOSEK ZAŁĄCZNIK

Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III ww. programu osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą uzyskać pomoc finansową. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wysokość pomocy wynosi 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 1. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były: 

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.  

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, nie później niż do 4 września 2020 r., w PCPR w Olecku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Można je składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) – https://sow.pfron.org.pl  

Możliwość złożenia wniosku w ww. systemie umożliwiono również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego – wystarczy założyć konto w systemie. W przypadku braku możliwości skorzystania przez wnioskodawcę z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. pozostawienie go w skrzynce nadawczej znajdującej się na parterze budynku siedziby PCPR w godzinach od 7:30 do 15:30, wysłanie drogą pocztową, e-PUAPEM).

      Realizacja Modułu III programu jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce: „O Funduszu – Programy i zadania PFRON” oraz w PCPR w Olecku. 

Druk wniosku o dofinansowanie ze środków programu.docx (47 kb) – do pobrania 

Złóż wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia  

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców.docx (25 kb) 


Od 1 stycznia 2020 r. można składać wnioski bez wychodzenia z domu. 

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. można składać elektroniczne wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych za pośrednictwem darmowego Systemu SOW. Aby korzystać z takiej możliwości należy posiadać: 

 •  dostęp do Internetu
 • konto w Systemie SOW
 • Profil zaufany (profil można potwierdzić w instytucjach (w powiecie oleckim w Urzędzie Miejskim w Olecku oraz w Urzędzie Skarbowym w Olecku) oraz online przy pomocy dziesięciu banków (T-Mobile Usługi Bankowe, Alior Bank, ING Bank Śląski, Bank Pekao S.A., mBank, Santander, PKO Bank Polski, Bank Millennium, Inteligo, a także Envelo - Grupa Poczty Polskiej). 

Osoby zainteresowane korzystaniem z Systemu SOW mogą uzyskać pomoc na portalu SOW, kontaktując się  z bezpłatną infolinią 800 889 777 (czynna w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00) lub dzwoniąc na numer 22 702 00 00 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora). 

Ulotka SOW 

Przydatne linki: 

- portal-sow.pfron.org.pl 

- materiał wideo w serwisie YouTube 

- kreator usprawniający proces składania wniosku 

 Wnioski można również składać jak dotychczas w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Olecku (w dniach i godzinach pracy PCPR, tj. od poniedziałku do piątku, godz. od 7:30 do 15:30). 

UWAGA: dostępne będą nowe druki wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym i o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  (w zakładce: wnioski do pobrania).  


    Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Olecku od dnia 25.02.2009r. część zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowana jest przez PCPR w Olecku, tj. w szczególności: 

 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się oraz technicznych
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 • dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
 • finansowanie w częśći lub w całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej 

UCHWAŁA NR VII/39/2019 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf (565 kb) 

UCHWAŁA NR V/27/2019 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf (725 kb) 

UCHWAŁA NR XXXVII/228/2018 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf (503 kb) 

Ponadto od dnia 1 kwietnia 2012 r. osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Zgodnie z Uchwałą Nr 254/2018 Zarządu Powiatu w Olecku zostały zatwierdzone na 2018r. zasady dofinansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 254/2018 z 13.02.2018r. w sprawie przyjęcia "Zasad dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r.", "Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r.", "Zasad dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r.", "Zasad dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r." oraz "Zasad dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r."
 

Regulaminy.pdf (980 kb) 


WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY III.pdf 


  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - region warmińsko-mazurski.(Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III.doc) 


 Wykaz Organizacji Zajmujących Się Tematyką Osób Niepełnosprawnych.docx (16KB)