Informacje – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Informacje

Zapraszamy do składania wniosków w roku 2024.

Tabela poniżej przedstawia plan środków PFRON przeznaczonych na 2024 rok w podziale na poszczególne zadania:

L.p.

Nazwa zadania

Kwota wykorzystanych środków PRFON w zł

 

1.

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych190 000,00

 

2.

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

35 000,00

 

3.

dofinansowanie w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

212 731,00

 

4.

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

170 000,00

5.

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

5 500,00

 

                           RAZEM:

 

613 231,00

Submenu