Mieszkanie Treningowe i Wspomagane przy PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Mieszkanie Treningowe i Wspomagane przy PCPR

Mieszkanie Treningowe i Wspomagane przy PCPR

1 listopada 2023r.  weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 12 marca  2004r. o pomocy społecznej, które dotyczą m.in. mieszkań chronionych. Zgodnie z nimi funkcjonujące mieszkania chronione treningowe i wspierane zostają przekształcone w mieszkania treningowe i wspomnagane.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku prowadzi 7 mieszkań  treningowych, w tym 6 przy ul. Wiejskiej 8a i 1 przy ul. Gołdapskiej 23, oraz 2 mieszkanie wspomagane przy ul. Wiejskiej 12a.

Mieszkania te są formą pomocy dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, oraz osób opuszczających m.in. pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Osoby/rodziny pochodzące z powiatu oleckiego zainteresowane pobytem w mieszkaniu treningowym składają wniosek o przyznanie tej formy wsparcia w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Decyzję o skierowaniu do mieszkania wydaje podmiot kierujący (właściwa gmina/ops) po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym PCPR w Olecku a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu lub jej przedstawicielem ustawowym. Uzgodnienia dotyczą celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu oraz zasad i sposobu realizacji programu usamodzielnienia osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.

Decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu wydawana jest na czas określony.

Osoby usamodzielniane, tj. osoby opuszczające pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich, które osiedliły się na terenie naszego powiatu, składają wniosek o przyznanie pobytu w mieszkaniu bezpośrednio w PCPR w Olecku.

Mieszkańcy nie ponoszą opłaty, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiedniego kryterium dochodowego. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności ustala Rada Powiatu w Olecku lub rada gminy kierującej osobę do korzystania z tej formy pomocy w drodze uchwały. Opłatę za pobyt w mieszkaniu ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.

Osoby niepełnosprawne (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności) pochodzące z powiatu oleckiego zainteresowane pobytem w mieszkaniu wspomaganym  składają wniosek o przyznanie tej formy wsparcia bezpośrednio do PCPR w Olecku. Decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu wydawana jest na czas określony.

Celem pobytu w mieszkaniu jest przygotowanie osób w nim przebywających pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomaganie tych osób w codziennym funkcjonowaniu.

W mieszkaniu treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie bądź utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. W mieszkaiu wspomaganym zapewnia się usługi obobejmujące pomoc w: wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym (m.in. przemieszczanie się, utrzymanie higieny osobistej, przygotowywanie posiłków, sprzątanie, załatwianie spraw osobistych) i realizacji kontaktów społecznych (utrzymywanie więzi rodzinnych, uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

Wszystkie mieszkania treningowe i wspomagane dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Mieszkania treningowe

korytarz łączący wyjście z kuchnią, szafy zabudowanena obrazku widzimy meble i sprzęt kuchenny

Mieszkania wspomagane


Submenu