Mieszkanie Treningowe i Wspomagane przy PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Mieszkanie Treningowe i Wspomagane przy PCPR

Mieszkanie Treningowe i Wspomagane przy PCPR

Mieszkania Treningowe i Wspomagane

 Mieszkania Treningowe
ul. Wiejska 8A, 19-400 Olecko 

Mieszkania Wspomagane
ul. Wiejska 8A, 19-400 Olecko

Centrala telefoniczne: 87 520 34 30 od 7:30 do 15:30
Kierownik - tel. 87 520 34 35 od 7:30 do 15.30
Recepcja 501 104 220 (całodobowo)
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku prowadzi 6 mieszkań  treningowych przy ul. Wiejskiej 8a oraz 2 mieszkania wspomagane przy ul. Wiejskiej 12a.

Mieszkania te są formą pomocy dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, osób bezdomnych, osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemców, którzy uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

W mieszkaniu treningowym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

W mieszkaniu wspomaganym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Decyzję o skierowaniu do mieszkania treningowego lub wspomaganego wydaje podmiot kierujący (właściwa gmina/ops) po sporządzeniu kontraktu mieszkaniowego pomiędzy przedstawicielem podmiotu kierującego (pracownikiem socjalnym), przedstawicielem podmiotu prowadzącego (pracownikiem socjalnym PCPR w Olecku), a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu lub jej przedstawicielem ustawowym. Kontrakt mieszkaniowy dotyczy celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, poziomu partycypacji w kosztach udzielonego wsparcia przez podmiot kierujący do tej formy wsparcia, jeżeli nie jest to podmiot prowadzący mieszkanie treningowe lub wspomagane lub zlecający ich prowadzenie, uprawnień osoby korzystającej ze wsparcia, w tym prawa do prywatności i intymności, indywidualizacji i dostosowania do potrzeb pomocy, wyborów i samostanowienia, a także włączenia społecznego, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności, zobowiązania się osoby ubiegającej się o pobyt w mieszkaniu do przestrzegania regulaminu pobytu w mieszkaniu, zasad i sposobu realizacji programu usamodzielnienia osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby oraz skutków nieprzestrzegania regulaminu pobytu w mieszkaniu oraz postanowień zawartych w kontrakcie mieszkaniowym.

Mieszkańcy nie ponoszą opłaty, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiedniego kryterium dochodowego. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności ustala Rada Powiatu w Olecku lub rada gminy kierującej osobę do korzystania z tej formy pomocy w drodze uchwały. Opłatę za pobyt w mieszkaniu ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.

Osoby pochodzące z powiatu oleckiego zainteresowane pobytem w mieszkaniu treningowym lub wspomaganymskładają wniosek o przyznanie tej formy wsparcia w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Osoby niepełnosprawne (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności) pochodzące z powiatu oleckiego zainteresowane pobytem w mieszkaniu wspomaganym  mogą również złożyć wniosek o przyznanie tej formy wsparcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

Osoby usamodzielniane, tj. osoby opuszczające pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich, które osiedliły się na terenie naszego powiatu, składają wniosek o przyznanie pobytu w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym bezpośrednio w PCPR w Olecku.

Decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym wydawana jest na czas określony.

Wszystkie mieszkania treningowe i wspomagane dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Standard usług świadczonych w mieszkaniach treningowych i wspomaganych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych. 


Submenu