Zasady Przyznawania Świadczeń Przysługujących Rodzinie Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Rodzinna Piecza Zastępcza > Zasady Przyznawania Świadczeń Przysługujących Rodzinie Zastępczej

Zasady Przyznawania Świadczeń Przysługujących Rodzinie Zastępczej

Waloryzacja świadczeń dla rodzin zastępczych

      Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej 

i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (Monitor Polski poz. 326) od dnia 1 czerwca 2018 r. kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych wynoszą:

świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej:

  • nie mniej niż 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • nie mniej niż 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka;  

dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.


 

         Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości nie niższej niż:

  • 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego  w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  • 1 000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej.

Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Świadczenia oraz dodatki, o których mowa wyżej, przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeśli za zgodą rodziny zastępczej nadal przebywa w tej rodzinie i uczy się.


03/2016 

Dodatek 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

             Dzieci przebywające w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

          W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. od 1 kwietnia 2016r., prawo do dodatku wychowawczego ustala się od 1 kwietnia 2016r. Ustalenie i wypłata dodatku w ww. przypadku następuje w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

          Wnioski o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w pokoju nr 3.

ikona word Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczonew rodzinie zastępczej.doc (14 kb)