Zasady Przyznawania Świadczeń Przysługujących Rodzinie Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Rodzinna Piecza Zastępcza > Zasady Przyznawania Świadczeń Przysługujących Rodzinie Zastępczej

Zasady Przyznawania Świadczeń Przysługujących Rodzinie Zastępczej

Waloryzacja świadczeń  

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (Monitor Polski poz. 292) od dnia 1 czerwca 2022 r. kwoty świadczeń dla rodzinnej pieczy zastępczej wynoszą: 

świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: 

  • nie mniej niż 785 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego
    w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • nie mniej niż 1189 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego
    w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej
    lub rodzinnym domu dziecka; 

dodatek dla rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie niższy niż kwota 239 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka;   

dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich nie niższy niż kwota 239 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.


          Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

Świadczenia i dodatki przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. 

Świadczenia oraz dodatki, o których mowa wyżej, przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeśli za zgodą rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka nadal przebywa w tej rodzinie/rdd i uczy się. 

Rodzinie zastępczej i prowadzącym rodzinny dom dziecka mogą być przyznane również inne świadczenia określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Wniosek o świadczenie rodzina zastępcza, rodzina pomocowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka składają w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń, dodatków i dofinansowań następuje w drodze decyzji wydawanej przez starostę, upoważnionego przez niego kierownika/dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innych pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie upoważnionych przez starostę.


03/2016 

Dodatek 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

             Dzieci przebywające w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

          W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. od 1 kwietnia 2016r., prawo do dodatku wychowawczego ustala się od 1 kwietnia 2016r. Ustalenie i wypłata dodatku w ww. przypadku następuje w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

          Wnioski o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w pokoju nr 3.

ikona word Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczonew rodzinie zastępczej.doc (14 kb)