2015 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

2015


14-09-2015

ikona word NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W DZIALE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA.DOC (16KB)


11-09-2015

ikona word INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  NA PRZEPROWADZENIE „PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ JAKO SKUTECZNEJ FORMY PRZECIWDZIAŁANIA ZACHOWANIOM PROBLEMOWYM I RYZYKOWNYM MŁODZIEŻY.DOC (24KB)


26-08-2015

ikona word ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE „PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ JAKO SKUTECZNEJ FORMY PRZECIWDZIAŁANIA ZACHOWANIOM PROBLEMOWYM I RYZYKOWNYM MŁODZIEŻY.DOC (36KB)”


26-08-2015

ikona word ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ RELAKSACYJNYCH DLA KOBIET.DOC (34KB) 

 


                                                                               Olecko, dn. 10.06.2015 r.

Informacja o wyborze oferty

       Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  15.05.2015 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla służb pomocowych „Symptomy doznawania przemocy u dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym”, w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, wpłynęły  trzy oferty.  Wybrana została oferta złożona przez firmę Harmonia, Warszawa. Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu i umożliwia realizację zamówienia.

Dziękujemy wszystkim oferentom za poświęcony czas i przesłane oferty.

                                                                           Dyrektor PCPR w Olecku                                                                                Wiesława Szymczyk                                                                              Olecko, dn. 10.06.2015 r.

Informacja o wyborze oferty

       Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  15.05.2015 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla służb pomocowych „Trening zastępowania agresji – II stopień”, w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, wpłynęła jedna oferta złożona przez Fundację Stop Przemocy o Godność Człowieka, Warszawa.  Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu i umożliwia realizację zamówienia.

                                                                          Dyrektor PCPR w Olecku                                                                                Wiesława Szymczyk


                                                                               Olecko, dn. 10.06.2015 r.

Informacja o wyborze oferty

       Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  15.05.2015 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla służb pomocowych „Przemoc wobec osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo”, w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, wpłynęły  cztery oferty.  Wybrana została oferta złożona przez Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości, Kołobrzeg.Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu i umożliwia realizację zamówienia.

Dziękujemy wszystkim oferentom za poświęcony czas i przesłane oferty.

                                                                           Dyrektor PCPR w Olecku                                                                                Wiesława Szymczyk


                                                                               Olecko, dn. 10.06.2015 r.

Informacja o wyborze oferty

       Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  15.05.2015 r. dotyczące przeprowadzenia Superwizji pracy specjalistów pracujących w rodzinie, w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, wpłynęły  dwie oferty.  Wybrana została oferta złożona przez Pana Błażeja Rafała Gawrońskiego, Olsztyn. Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu i umożliwia realizację zamówienia.

Dziękujemy wszystkim oferentom za poświęcony czas i przesłane oferty.                                                                           

                                                                           Dyrektor PCPR w Olecku                                                                                Wiesława Szymczyk


                                                                               Olecko, dn. 10.06.2015 r.

Informacja o wyborze oferty

       Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  14.05.2015 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla rodziców „Odpowiedzialne rodzicielstwo bez przemocy”, w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, wpłynęły dwie oferty. Wybrana została oferta złożona przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa Artur Cienkc, Kraków. Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu i umożliwia realizację zamówienia.

Dziękujemy wszystkim oferentom za poświęcony czas i przesłane oferty.

                                                                         Dyrektor PCPR w Olecku                                                                               Wiesława Szymczyk 


                                                                               Olecko, dn. 10.06.2015 r.

Informacja o wyborze oferty

       Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  14.05.2015 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla służb pomocowych „Odpowiedzialne rodzicielstwo bez przemocy”, w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, wpłynęła  jedna oferta złożona przez Panią Zuzannę Hołubowicz, Ełk. Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu i umożliwia realizację zamówienia.

                                                                          Dyrektor PCPR w Olecku                                                                               Wiesława Szymczyk 


                                                                               Olecko, dn. 10.06.2015 r.

Informacja o wyborze oferty

       Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  14.05.2015 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla służb pomocowych „Porozumienie bez przemocy wg M. Rosenberga”, w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, wpłynęły  cztery oferty.  Wybrana została oferta złożona przez Ośrodek Edukacyjny AHA Mariola Smoleń, Gdańsk. Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu i umożliwia realizację zamówienia.

Dziękujemy wszystkim oferentom za poświęcony czas i przesłane oferty.                                                                    

                                                               Dyrektor PCPR w Olecku                                                                    Wiesława Szymczyk 


                                                                               Olecko, dn. 10.06.2015 r.

Informacja o wyborze oferty

      Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2015 r. dotyczące przeprowadzenia obozu socjoterapeutycznego dla dzieci,
w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, wpłynęły  cztery oferty.  Wybrana została oferta złożona przez firmę Robert Sajnaj - LUTUR, Lublin. Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu i umożliwia realizację zamówienia.

Dziękujemy wszystkim oferentom za poświęcony czas i przesłane oferty.                                                                               

                                                                         Dyrektor PCPR w Olecku                                                                               Wiesława Szymczyk


                                                                          Olecko, dnia 15.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
DLA SŁUŻB POMOCOWYCH „TERAPIA SKONCENTROWANA
NA ROZWIĄZANIACH – II STOPIEŃ”

          W związku z realizacją projektu pt. „ Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja”  prowadzonego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla służb pomocowych „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – II stopień”.

 1. Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie szkolenia „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – II stopień ” dla  16 osób, które ukończyły I stopień TSR.
 2. Wykonawca zabezpiecza  w cenie  usługi  koszt  materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
 3. Przewidywany termin realizacji usługi: czerwiec – grudzień 2015 r.  – dokładna data szkolenia uzgodniona będzie przed podpisaniem umowy.
 4. Miejsce realizacji usługi  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.
 5. Kryterium wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza programowo i cenowo.

Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze niezwłocznie powiadomiony. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR w Olecku.

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta powinna zawierać:

- prezentację Oferenta zawierającą opis kwalifikacji potwierdzonych kserokopiami dyplomów, zaświadczeń oraz doświadczenia w realizacji podobnych szkoleń , w tym  jednej referencji z przeprowadzanych szkoleń

- program szkolenia z uwzględnieniem proponowanej  tematyki i ilości godzin dydaktycznych,

- ofertę cenową za przeprowadzenie szkolenia, cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz być niezmienna do końca jego realizacji,

- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).

7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonego szkolenia.

8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (w tym oświadczeniami, kserokopiami dyplomów , zaświadczeń, referencji) prosimy złożyć do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23,(sekretariat), osobiście/poczta – w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg następującego wzoru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, nazwa Oferenta, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia dla służb pomocowych – „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – II stopień”.

Oferty po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

9. Oferty będą  poddane weryfikacji pod katem spełniania przez Oferentów kryterium wyboru oferty, w tym określonych przez Zamawiającego wymogów oraz ceny; zaproponowana cena nie może przekraczać planowanych kosztów na realizację szkolenia uwzględnionego w budżecie projektu. W toku oceny Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający może porozumiewać się z Oferentami pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.

10. Informacji udziela: koordynator projektu tel. 87 520 34 32 lub księgowość projektu tel. 87 520 34 36

11.  Uwagi:

-wartość zamówienia wyrażona w złotych nie przekracza równowagi kwoty 30.000 euro, w związku z czym nie stosuje się do niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.),

- złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane  zgodnie z wymogami w PCPR w Olecku. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranym oferentem w celu podpisania umowy na wykonanie usługi.

12.  Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie finansowany ze środków publicznych w ramach przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

                                                                   Dyrektor PCPR w Olecku                                                                        Wiesława Szymczyk 


                                                                             Olecko, dnia 15.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
DLA SŁUŻB POMOCOWYCH „SYMPTOMY DOZNAWANIA PRZEMOCY U DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM I PRZEDSZKOLNYM”

         W związku z realizacją projektu pt. „ Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja”  prowadzonego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla służb pomocowych „Symptomy doznawania przemocy u dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym.”

 1. Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie szkolenia „Symptomy doznawania przemocy u dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym” dla 25 osób (pedagodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, psycholodzy, terapeuci, kuratorzy, inni).
 2. Wykonawca zabezpiecza  w cenie usługi szkolenia koszt materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
 3. Przewidywany termin realizacji usługi: czerwiec – grudzień 2015 r.  – dokładna data szkolenia uzgodniona będzie przed podpisaniem umowy.
 4. Miejsce realizacji usługi  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.
 5. Kryterium wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza programowo i cenowo.

Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze niezwłocznie powiadomiony.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR w Olecku.

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta powinna zawierać:

- prezentację Oferenta zawierającą opis kwalifikacji potwierdzonych kserokopiami dyplomów, zaświadczeń oraz doświadczenia w realizacji podobnych szkoleń, w tym  jednej referencji z przeprowadzanych szkoleń,

- program szkolenia z uwzględnieniem proponowanej  tematyki i ilości godzin dydaktycznych,

- ofertę cenową za przeprowadzenie szkolenia, cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz być niezmienna do końca jego realizacji,

- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).

7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonego szkolenia.

8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami ( w tym oświadczeniami, kserokopiami dyplomów , zaświadczeń, referencji) prosimy złożyć do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23,(sekretariat), osobiście/poczta – w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg następującego wzoru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, nazwa Oferenta, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia dla służb pomocowych – „Symptomy doznawania przemocy u dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym.”

Oferty po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

9. Oferty będą  poddane weryfikacji pod kątem spełniania przez Oferentów kryterium wyboru oferty, w tym określonych przez Zamawiającego wymogów oraz ceny; zaproponowana cena nie może przekraczać planowanych kosztów na realizację szkolenia uwzględnionego w budżecie projektu. W toku oceny Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający może porozumiewać się z Oferentami pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.

10.  Informacji udziela: koordynator projektu tel. 87 520 34 32 lub księgowość projektu tel. 87 520 34 36

11.  Uwagi:

- wartość zamówienia wyrażona w złotych nie przekracza równowagi kwoty 30.000 euro, w związku z czym nie stosuje się do niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.),

- złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane  zgodnie z wymogami w PCPR w Olecku. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranym oferentem w celu podpisania umowy na wykonanie usługi.

12. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie finansowany ze środków publicznych w ramach przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

                                                                         Dyrektor PCPR w Olecku                                                                              Wiesława Szymczyk


                                                                             Olecko, dnia 15.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
DLA SŁUŻB POMOCOWYCH  „TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI
– II STOPIEŃ”

       W związku z realizacją projektu pt. „ Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja”  prowadzonego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla służb pomocowych Trening Zastępowania Agresji II stopień”.

 1. Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie szkolenia „Trening zastępowania agresji II stopień” dla   10 osób, które ukończyły już I stopień szkolenia TSR
 2. Wykonawca zabezpiecza w cenie usługi  koszt  materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
 3. Przewidywany termin realizacji usługi: czerwiec – grudzień 2015 r.  – dokładna data szkolenia uzgodniona będzie przed podpisaniem umowy.
 4. Miejsce realizacji usługi  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.
 5. Kryterium wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza programowo i cenowo.

Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze niezwłocznie powiadomiony. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR w Olecku

6.Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta powinna zawierać:

- prezentację Oferenta zawierającą opis kwalifikacji potwierdzonych kserokopiami dyplomów, zaświadczeń oraz doświadczenia w realizacji podobnych szkoleń , w tym  jednej referencji z przeprowadzanych szkoleń

- program szkolenia z uwzględnieniem proponowanej  tematyki i ilości godzin dydaktycznych,

- ofertę cenową za przeprowadzenie szkolenia, cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz być niezmienna do końca jego realizacji,

- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).

7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonego szkolenia.

8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (w tym oświadczeniami, kserokopiami dyplomów, zaświadczeń, referencji) prosimy złożyć do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23,(sekretariat), osobiście/poczta – w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg następującego wzoru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku , nazwa Oferenta, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia dla służb pomocowych – „Trening zastępowania agresji II stopień ”.

Oferty po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

9. Oferty będą  poddane weryfikacji pod kątem spełniania przez Oferentów kryterium wyboru oferty, w tym określonych przez Zamawiającego wymogów oraz ceny; zaproponowana cena nie może przekraczać planowanych kosztów na realizację szkolenia uwzględnionego w budżecie projektu. W toku oceny Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający może porozumiewać się z Oferentami pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.

10. Informacji udziela: koordynator projektu tel. 87 520 34 32 lub księgowość projektu tel. 87 520 34 36

11.  Uwagi:

- wartość zamówienia wyrażona w złotych nie przekracza równowagi kwoty 30.000 euro, w związku z czym nie stosuje się do niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.),

- złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane  zgodnie z wymogami w PCPR w Olecku. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranym oferentem w celu podpisania umowy na wykonanie usługi.

12. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie finansowany ze środków publicznych w ramach przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

                                                                                 Dyrektor PCPR w Olecku                                                                                      Wiesława Szymczyk  


                                                                             Olecko, dnia 15.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
DLA SŁUŻB POMOCOWYCH „PRZEMOC WOBEC OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE I UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO”

          W związku z realizacją projektu pt. „ Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja”  prowadzonego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla służb pomocowych „Przemoc wobec osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo”.

 1. Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie szkolenia „Przemoc wobec osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo” dla ok.  25 osób (pracownicy socjalni, pedagodzy, asystenci rodziny, kuratorzy, lekarze, pielęgniarki, położne, terapeuci, psycholodzy, itp.)
 2. Wykonawca zabezpiecza  w cenie usługi  koszt materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
 3. Przewidywany termin realizacji usługi: czerwiec – grudzień 2015 r.  – dokładna data szkolenia uzgodniona będzie przed podpisaniem umowy.
 4. Miejsce realizacji usługi  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.
 5. Kryterium wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza programowo i cenowo. Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze niezwłocznie powiadomiony. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR w Olecku
 6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta powinna zawierać:

- prezentację Oferenta zawierającą opis kwalifikacji potwierdzonych kserokopiami dyplomów, zaświadczeń oraz doświadczenia w realizacji podobnych szkoleń , w tym  jednej referencji z przeprowadzanych szkoleń

- program szkolenia z uwzględnieniem proponowanej  tematyki i ilości godzin dydaktycznych,

- ofertę cenową za przeprowadzenie szkolenia, cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz być niezmienna do końca jego realizacji,

- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).

  7.  Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy-posiadają uprawnienia do wykonywania określonego szkolenia,

 8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (w tym oświadczeniami, kserokopiami dyplomów, zaświadczeń, referencji) prosimy złożyć do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23,(sekretariat), osobiście/poczta – w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg następującego wzoru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, nazwa Oferenta, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia dla służb pomocowych -  Przemoc wobec osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo”.

Oferty po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

 9. Oferty będą  poddane weryfikacji pod kątem spełniania przez Oferentów kryterium wyboru oferty, w tym określonych przez Zamawiającego wymogów oraz ceny; zaproponowana cena nie może przekraczać planowanych kosztów na realizację szkolenia uwzględnionego w budżecie projektu. W toku oceny Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający może porozumiewać się z Oferentami pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.

10. Informacji udziela: koordynator projektu tel. 87 520 34 32 lub księgowość projektu tel. 87 520 34 36.

 11.  Uwagi:

- wartość zamówienia wyrażona w złotych nie przekracza równowagi kwoty 30.000 euro, w związku z czym nie stosuje się do niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.,

- złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane  zgodnie z wymogami w PCPR w Olecku. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranym oferentem w celu podpisania umowy na wykonanie usługi.

12.  Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie finansowany ze środków publicznych w ramach przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

                                                                       Dyrektor PCPR w Olecku                                                                           Wiesława Szymczyk   


                                                                             Olecko, dnia 15.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SUPERWIZJI PRACY SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PRZEMOCY
W RODZINIE

      W związku z realizacją projektu pt. „ Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja”  prowadzonego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie superwizji pracy specjalistów pracujących w obszarze przemocy w rodzinie.

 1. Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie superwizji pracy specjalistów pracujących w obszarze przemocy w rodzinie dla 20 osób (pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, kuratorzy, policjanci, pracownicy służby zdrowia, inni).
 2. Wykonawca zabezpiecza  w cenie usługi  koszt  ew. materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o uczestnictwie w superwizji.
 3. Przewidywany termin realizacji usługi: czerwiec – grudzień 2015 r.  – dokładne terminy superwizji uzgodnione będą przed podpisaniem umowy.
 4. Miejsce realizacji usługi  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.
 5. Kryterium wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza programowo i cenowo.

Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze niezwłocznie powiadomiony.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR w Olecku.

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta powinna zawierać:

- prezentację Oferenta zawierającą opis kwalifikacji potwierdzonych kserokopiami dyplomów, zaświadczeń oraz doświadczenia w realizacji superwizji, szkoleń , w tym  jednej referencji z przeprowadzonych superwizji

-  ilość godzin superwizji,

- ofertę cenową za przeprowadzenie superwizji, cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz być niezmienna do końca jego realizacji,

- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).

7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonego szkolenia.

8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (w tym oświadczeniami, kserokopiami dyplomów, zaświadczeń, referencji) prosimy złożyć do dnia 29 maja 2015r do godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23,(sekretariat), osobiście/poczta – w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg następującego wzoru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, nazwa Oferenta, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie superwizji pracy specjalistów pracujących w obszarze przemocy w rodzinie”.

Oferty po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

9.  Oferty będą  poddane weryfikacji pod katem spełniania przez Oferentów kryterium wyboru oferty, w tym określonych przez Zamawiającego wymogów oraz ceny; zaproponowana cena nie może przekraczać planowanych kosztów na realizację superwizji uwzględnionej w budżecie projektu. W toku oceny Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający może porozumiewać się z Oferentami pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.

10.  Informacji udziela: koordynator projektu tel. 87 520 34 32 lub księgowość projektu tel. 87 520 34 36

11.  Uwagi:

- wartość zamówienia wyrażona w złotych nie przekracza równowagi kwoty 30.000 euro, w związku z czym nie stosuje się do niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.),

- złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane  zgodnie z wymogami w PCPR w Olecku. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranym oferentem w celu podpisania umowy na wykonanie usługi.

12. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie finansowany ze środków publicznych w ramach przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

                                                                    Dyrektor PCPR w Olecku                                                                         Wiesława Szymczyk     


                                                                             Olecko, dnia 14.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
DLA SŁUŻB POMOCOWYCH „ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO BEZ PRZEMOCY”

        W związku z realizacją projektu pt. „ Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja”  prowadzonego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla służb pomocowych „Odpowiedzialne rodzicielstwo bez przemocy”

 1. Wykonawca zabezpiecza w koszcie usługi  szkolenia materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 2. Przewidywany termin realizacji usługi: czerwiec – grudzień 2015 r.  – dokładna data szkolenia uzgodniona będzie przed podpisaniem umowy.
 3. Miejsce realizacji usługi  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.
 4. Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie szkolenia „Odpowiedzialne rodzicielstwo bez przemocy” dla ok.  20 osób (pracownicy socjalni, pedagodzy, asystenci rodziny, kuratorzy, pielęgniarki, położne, terapeuci, psycholodzy, itp.)
 5. Kryterium wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza cenowo i programowo.

Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze niezwłocznie powiadomiony. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR w Olecku

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta powinna zawierać:

- prezentację Oferenta zawierającą opis kwalifikacji potwierdzonych kserokopiami dyplomów, zaświadczeń oraz doświadczenia w realizacji podobnych szkoleń , w tym  jednej referencji z przeprowadzanych szkoleń,

- program szkolenia z uwzględnieniem proponowanej tematyki i ilości godzin dydaktycznych,

- ofertę cenową za przeprowadzenie szkolenia, cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz być niezmienna do końca jego realizacji,

- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).

7.  Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonego szkolenia.

8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (w tym oświadczeniami, kserokopiami dyplomów, zaświadczeń, referencji, prosimy złożyć do dnia 29 maja 2015r do godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23 (sekretariat), osobiście/poczta – w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg następującego wzoru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, nazwa Oferenta, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia dla służb pomocowych -  Odpowiedzialne Rodzicielstwo bez przemocy”.

Oferty po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

9. Oferty będą  poddane weryfikacji pod kątem spełniania przez Oferentów kryterium wyboru oferty, w tym określonych przez Zamawiającego wymogów oraz ceny; zaproponowana cena nie może przekraczać planowanych kosztów na realizację szkolenia uwzględnionego w budżecie projektu. W toku oceny Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający może porozumiewać się z Oferentami pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.

10.  Informacji udziela: koordynator projektu tel. 87 520 34 32 lub księgowość projektu tel. 87 520 34 36

11.  Uwagi:

- wartość zamówienia wyrażona w złotych nie przekracza równowagi kwoty 30.000 euro, w związku z czym nie stosuje się do niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.),

- złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane  zgodnie z wymogami w PCPR w Olecku. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranym oferentem w celu podpisania umowy na wykonanie usługi.

12.  Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie finansowany ze środków publicznych w ramach przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

                                                                 Dyrektor PCPR w Olecku                                                                      Wiesława Szymczyk                                          


                                                                             Olecko, dnia 14.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
DLA RODZICÓW „ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO BEZ PRZEMOCY”

         W związku z realizacją projektu pt. „ Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja”  prowadzonego w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań  „Razem Bezpieczniej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku . ul. Gołdapska 23, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla rodziców „Odpowiedzialne rodzicielstwo bez przemocy”.

 1.  Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie szkolenia „Odpowiedzialne rodzicielstwo bez przemocy” dla ok.  25 rodziców.
 2. Wykonawca zabezpiecza  w koszcie usługi  szkolenia materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 3. Przewidywany termin realizacji usługi: czerwiec – grudzień 2015 r.  – dokładna data szkolenia uzgodniona będzie przed podpisaniem umowy.
 4. Miejsce realizacji usługi  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.
 5. Kryterium wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza cenowo i programowo.

Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze niezwłocznie powiadomiony. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR w Olecku.

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta powinna zawierać:

- prezentację Oferenta zawierającą opis kwalifikacji potwierdzonych kserokopiami dyplomów, zaświadczeń oraz doświadczenia w realizacji podobnych szkoleń, w tym  jednej referencji z przeprowadzanych szkoleń

- program szkolenia z uwzględnieniem proponowanej tematyki i ilości godzin dydaktycznych,

- ofertę cenową za przeprowadzenie szkolenia, cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz być niezmienna do końca jego realizacji,

- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).

7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonego szkolenia.

8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (w tym oświadczeniami, kserokopiami dyplomów, zaświadczeń, referencji, prosimy złożyć do dnia 29 maja 2015r do godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23,(sekretariat), osobiście/poczta – w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg następującego wzoru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, nazwa Oferenta, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia dla rodziców Odpowiedzialne Rodzicielstwo bez przemocy”.

Oferty po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

9. Oferty będą  poddane weryfikacji pod kątem spełniania przez Oferentów kryterium wyboru oferty, w tym określonych przez Zamawiającego wymogów oraz ceny; zaproponowana cena nie może przekraczać planowanych kosztów na realizację szkolenia uwzględnionego w budżecie projektu. W toku oceny Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający może porozumiewać się z Oferentami pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.

10.  Informacji udziela: koordynator projektu tel. 87 520 34 32 lub księgowość projektu tel. 87 520 34 36.

11.  Uwagi:

- wartość zamówienia wyrażona w złotych nie przekracza równowagi kwoty 30.000 euro, w związku z czym nie stosuje się do niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.),

- złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane  zgodnie z wymogami w PCPR w Olecku. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranym oferentem w celu podpisania umowy na wykonanie usługi.

12.  Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie finansowany ze środków publicznych w ramach przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

                                                                    Dyrektor PCPR w Olecku                                                                         Wiesława  Szymczyk


                                                                             Olecko, dnia 14.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
DLA SŁUŻB POMOCOWYCH „POROZUMIENIE  BEZ PRZEMOCY
WG M.ROSENBERGA”

        W związku z realizacją projektu pt. „ Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja”  prowadzonego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem Bezpieczniej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku . ul. Gołdapska 23, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla służb pomocowych „Porozumienie  bez przemocy wg M. Rosenberga”.

 1. Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie szkolenia „Porozumienie  bez przemocy wg M. Rosenberga” dla   20 osób (pedagodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, psycholodzy, terapeuci, inni).
 2. Wykonawca zabezpiecza  w koszcie usługi  szkolenia materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 3. Przewidywany termin realizacji usługi: czerwiec – grudzień 2015 r.  – dokładna data szkolenia uzgodniona będzie przed podpisaniem umowy.
 4. Miejsce realizacji usługi  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.
 5. Kryterium wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza cenowo i programowo.

Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze niezwłocznie powiadomiony. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR w Olecku.

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta powinna zawierać:

- prezentację Oferenta zawierającą opis kwalifikacji potwierdzonych kserokopiami dyplomów, zaświadczeń oraz doświadczenia w realizacji podobnych szkoleń , w tym  jednej referencji z przeprowadzanych szkoleń

- program szkolenia z uwzględnieniem proponowanej tematyki i ilości godzin dydaktycznych,

- ofertę cenową za przeprowadzenie szkolenia, cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz być niezmienna do końca jego realizacji,

- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).

7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonego szkolenia.

8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (w tym oświadczeniami, kserokopiami dyplomów, zaświadczeń, referencji, prosimy złożyć do dnia 29 maja 2015r do godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23,(sekretariat), osobiście/poczta – w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg następującego wzoru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku , nazwa Oferenta, z dopiskiem : „Oferta na przeprowadzenie szkolenia dla służb pomocowych – „Porozumienie bez przemocy wg M.Rosenberga”.

Oferty po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

9. Oferty będą  poddane weryfikacji pod kątem spełniania przez Oferentów kryterium wyboru oferty, w tym określonych przez Zamawiającego wymogów oraz ceny; zaproponowana cena nie może przekraczać planowanych kosztów na realizację szkolenia uwzględnionego w budżecie projektu. W toku oceny Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający może porozumiewać się z Oferentami pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.

10. Informacji udziela: koordynator projektu tel. 87 520 34 32 lub księgowość projektu tel. 87 520 34 36

11.  Uwagi:

-wartość zamówienia wyrażona w złotych nie przekracza równowagi kwoty 30.000 euro, w związku z czym nie stosuje się do niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.),

- złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane  zgodnie z wymogami w PCPR w Olecku. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranym oferentem w celu podpisania umowy na wykonanie usługi.

12. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie finansowany ze środków publicznych w ramach przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

                                                                               Dyrektor PCPR w Olecku                                                                                    Wiesława Szymczyk


                                                                             Olecko, dnia 14.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE OBOZU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI

          W związku z realizacją projektu pt.„ Profilaktyka i edukacja kluczem
do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja”  prowadzonego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości  i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, zaprasza do złożenia oferty
na usługę przeprowadzenia obozu socjoterapeutycznego dla dzieci.

 1. Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie 10-dniowego obozu socjoterapeutycznego dla 25 dzieci.
 2. Przewidywany termin realizacji usługi: sierpień 2015 r.  – dokładna data rozpoczęcia i zakończenia obozu uzgodniona będzie przed podpisaniem umowy.
 3. Miejsce realizacji usługi  - obszar nadmorski Polski.
 4. Kryterium wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza cenowo oraz programowo (dogodna cena rozumiana jako jednostkowa brutto
  na jednego uczestnika oraz program obozu z dostosowanymi do dzieci zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie zajęciami socjoterapeutycznymi, atrakcyjność miejsca położenia, warunki socjalno - bytowe ośrodka). Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze niezwłocznie powiadomiony. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona
  na stronie internetowej PCPR w Olecku.
 5. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
 6. Oferta powinna zawierać:

- prezentację firmy Oferenta oraz opis doświadczenia w realizacji podobnych obozów,

- program obozu z uwzględnieniem ilości zajęć socjoterapeutycznych i innych  w zakresie spędzania wolnego czasu,

- wstępny program wypoczynku (proponowane przez Oferenta miejsce, czas trwania  obozu, wycieczki i inne atrakcje),

- informację o kadrze prowadzącej obóz, w tym posiadane jej kwalifikacje
i doświadczenie,

- ofertę cenową na jednego uczestnika obozu, cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz być niezmienna do końca jego realizacji,

- kserokopie dokumentów rejestracyjnych, NIP, REGON oraz wymaganych wpisów do rejestru przedsiębiorców,

- klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).

  7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   8.  Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę wraz z dokumentami (w tym oświadczeniami, kserokopiami dyplomów kadry upoważniającymi do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych) potwierdzającymi posiadanie uprawnień do wykonania działalności, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia prosimy złożyć do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, (sekretariat), osobiście/poczta – w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg następującego wzoru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, nazwa Oferenta, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci”.

Oferty po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

  9. Oferty będą poddane weryfikacji pod kątem spełniania przez Oferentów kryterium wyboru oferty, w tym określonych przez Zamawiającego wymogów oraz ceny; zaproponowana cena nie może przekraczać planowanych kosztów na realizację obozu uwzględnionego w budżecie projektu. W toku oceny Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający może porozumiewać się z Oferentami pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.

  10.  Informacji udziela: koordynator projektu tel. 87 520 34 32 oraz księgowość projektu tel. 87 520 34 36

  11.  Uwagi:

- wartość zamówienia wyrażona w złotych nie przekracza równowagi kwoty 30.000 euro, w związku z czym nie stosuje się do niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.),

- złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane  zgodnie z wymogami w PCPR w Olecku. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranym oferentem w celu podpisania umowy na wykonanie usługi.

  12.  Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie finansowany ze środków publicznych w ramach przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązania problemów przemocy w powiecie oleckim – II edycja” w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

                                                           Dyrektor PCPR w Olecku                                                                Wiesława Szymczyk