Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Realizowane Projekty EFS > Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” 

logo projekt wsparcie pieczy 2020

 2020 

Powiat Olecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, realizuje projekt pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Głównym celem projektu  jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. 

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19 poprzez: 

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), 
  • zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych), 
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. 

Wartość projektu ogółem: 386 205,00 zł, w tym: 

  • ze środków europejskich: 325 494,00 zł (84,28% dofinansowania) 
  • ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 60 711,00 zł (15,72% dofinansowania)  

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej na terenie powiatu oleckiego, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie. logo projekt wsparcie pieczy 2020


logo projekt wsparcie pieczy 2020

Projekt pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Powiat Olecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, realizowało projekt w okresie od 31.07.2020 r. do 30.11.2020 r. skierowany do uczących się wychowanków umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego oraz ich opiekunów.
Całkowita wartość projektu wyniosła ogółem: 398 583,30 zł, w tym:

  • ze środków europejskich: 335 925,55 zł (84,28% dofinansowania)
  • ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 62 657,75 zł (15,72% dofinansowania).

Dzieci z rodzin zastępczych i sześciu placówek opiekuńczo-wychowawczych zostały wyposażone m.in. w laptopy (91 szt.), urządzenia wielofunkcyjne (40 szt.), słuchawki z mikrofonem (94 szt.).
W ramach projektu zakupione zostały także: tablice interaktywne (5 szt.), telewizory 50/55” (7 szt.), projektor (5 szt.), kamery komputerowe (22 szt.), głośniki (10 szt.), oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością (13 szt.). Kwota przeznaczona na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt audiowizualny – 375 670,62 zł.
Sprzęt został przekazany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Olecku na okres 5 lat na podstawie umów użyczenia. W przypadku rozwiązania rodziny zastępczej, niekontynuowania nauki przez dziecko, opuszczenia placówki lub rodziny, sprzęt zostanie przekazany kolejnemu dziecku.
Zadbano także o zakup środków ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji - kwota 22 912,68 zł .
Ogółem wsparciem objęte zostały 232 osoby, w tym 69 dzieci z rodzin zastępczych i 66 rodziców zastępczych oraz 66 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i 31 opiekunów.
Sprzęt komputerowy powinien być wykorzystywany przez podopiecznych zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych oraz organizacji czasu wolnego.
Sprzęt i środki zostały przekazane rodzinom zastępczym oraz Dyrektorowi Centrum Administracyjnemu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku.

                                                                              Wiesława Szymczyk
                                                                         Dyrektor PCPR w Olecku

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 

 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

logo projekt wsparcie pieczy 2020