Projekt „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Realizowane Projekty EFS > Projekt „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”

Projekt „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”

logo EFRR

2018/2017

Projekt

„Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”

współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Działania 9.2 – „Infrastruktura socjalna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Wnioskodawca - Powiat Olecki

Realizator - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy współpracy  ze Starostwem Powiatowym w Olecku

Cel główny projektu: podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych świadczonych na obszarze powiatu oleckiego.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie kompleksowości systemu wsparcia socjalnego osób korzystających z mieszkań wspomaganych, w tym wspieranych i chronionych,
  • zwiększenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z mieszkań wspomaganych, w tym wspieranych i chronionych.

Planowane efekty realizacji projektu:

zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej na obszarze powiatu oleckiego;

  • uzupełnienie oferty pomocy dla osób korzystających z mieszkań wspomaganych;
  • zwiększenie liczby osób usamodzielnionych i skrócenie czasu dochodzenia do samodzielności;
  • ułatwienie dostępu do mieszkań wspomaganych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • zwiększenie liczby mieszkań wspomaganych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o 8 lokali;
  • powstanie 3 miejsc pracy przy obsłudze mieszkań wspomaganych i osób przebywających w tych mieszkaniach.

W rezultacie projektu przy ulicy Wiejskiej 8a w Olecku powstał budynek przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na potrzeby utworzenia i prowadzenia mieszkań o charakterze wspieranym i chronionym. W wyniku realizacji inwestycji utworzonych zostało 9 mieszkań (35 miejsc), w tym 3 wspierane i 6 chronionych. Mieszkania chronione częściowo wyposażono w meble i sprzęt AGD.

Ze wsparcia mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz usamodzielniani wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą. Mieszkania prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku są okresową formą wsparcia przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.

Projekt zakłada, że w 2019 r. z usług mieszkań o charakterze wspieranym i chronionym będzie korzystać 26 osób, w tym 3 osoby usamodzielniane (opuszczające pieczę zastępczą).

Wartość projektu –  2 929 458,56 zł, po zmianach - 2 558 110,34 zł

Wkład funduszy europejskich – 2 168 206,57 zł, po zmianach - 1 949 264,57 zł

Oficjalne otwarcie budynku nastąpiło 14.09.2018 r. Uroczystość otworzył Marian Świerszcz - Starosta Olecki. Odczytane zostały listy gratulacyjne skierowane do Starosty Oleckiego oraz Wiesławy Szymczyk - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przesłane przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego iGustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W części oficjalnej zabrali także głos: Joanna Jabłonka-Kastrau - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wacław Olszewski - Burmistrz Olecka, Wacław Sapieha - Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku                       oraz Wiesława Szymczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

W uroczystości wzięli udział: Janusz Surmacz - Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, Radni Rady Powiatu w Olecku, Sylwia Syperowicz - Skarbnik Powiatu Oleckiego, Andrzej Kisiel - Wójt Gminy Świętajno, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele służb mundurowych i służby zdrowia, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej i Dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z powiatów ościennych – Węgorzewa i Gołdapi oraz inni zaproszeni goście.

W kulminacyjnym punkcie uroczystości nastąpiło oficjalne otwarcie budynku oraz jego poświęcenie przez Księdza Parafii NMP Królowej Polski. Następnie zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia obiektu.

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

 budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

budynek wiejskabudynek wiejska

Budynek przed rozpoczęciem prac budowlanych

budynek wiejskabudynek wiejska

Efekty dot. realizacji ww. projektu

Osiągnięte wskaźniki w 2018 r.:

  • powstało 9 mieszkań (3 wspierane, 6 chronionych) osobom starszym, niepełnosprawnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz usamodzielniającym się wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą w budynku wielofunkcyjnym;

Wskaźniki do osiągnięcia w 2019 r.:

  • wzrost zatrudnienia - utworzenie 3 stanowisk pracy;
  • liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 26 osób (23 osoby zależne z ww. grupy osób i 3 usamodzielniane opuszczające piecze zastępczą).

logo projekt