2022 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

2022

Informujemy o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w okresie od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Zajęcia klubowe mogą obejmować aktywne formy wspierania osób niepełnosprawnych w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia.

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące liczby beneficjentów według stanu faktycznego na miesiąc złożenia wniosku, z rozróżnieniem:

  • liczby osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami danego WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia;
  • liczby osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujących się

na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób niepełnosprawnych (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ,

  • do wniosku należy dołączyć projekt planu działalności oraz regulaminu organizacyjnego zajęć klubowych; plan działalności zajęć klubowych powinien określać między innymi formułę organizacji zajęć klubowych – formę i metody pracy z beneficjentami zajęć klubowych; regulamin organizacyjny zajęć klubowych zatwierdza podmiot prowadzący WTZ, powinien określać

w szczególności:

  • prawa i obowiązki uczestnika zajęć klubowych, w tym możliwość korzystania przez beneficjenta z dofinansowywanych w ramach programu zajęć klubowych wyłącznie w jednym WTZ,
  • organizację pracy i zajęć.

Wniosek składa podmiot prowadzący WTZ w jednostce organizacyjnej samorządu powiatowego, tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Wniosek z niezbędnym i załącznikami należy złożyć do dnia 18 listopada 2022 roku.

Na jego podstawie Powiat Olecki wystąpi do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON o przyznanie środków finansowych  na realizację programu.

Dofinansowanie w ramach programu zostanie udzielone Wnioskodawcy na zasadach, które określać będzie umowa zawarta pomiędzy samorządem powiatowym realizującym program a Wnioskodawcą.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w WTZ :

  1. Wniosek zajęcia klubowe WTZ.doc (94 kb)
  2. Wniosek zajęcia klubowe WTZ.pdf (174 kb)