„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Programy Realizowane ze Środków Budżetu Państwa > „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 

W październiku  2023 roku Powiat Olecki po raz kolejny złożył wniosek na środki finansowe  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze  środków Funduszu Solidarnościowego. Powiat otrzymał dofinasowanie w wysokości 284.420,88 zł na realizację zadania w 2024 r. Starosta Olecki w dniu 27.11.2023 r. złożył oświadczenie o przyjęciu dotacji. Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.  

Celem programu jest świadczenie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym z powiatu oleckiego.  

W ramach realizacji zadania planowane jest świadczenie usługi asystencji osobistej 14 osobom z niepełnosprawnością, w tym: 

  • 9 ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 5 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Do udziału w programu kwalifikują się osoby posiadające ważne orzeczenie
o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważne.  

Planowane jest także zatrudnienie 14 asystentów osób niepełnosprawnych.  

Usługi asystencji osobistej polegać będą na wsparciu osoby niepełnosprawnej zgodnie z jej potrzebami wynikającymi ze złożonego wniosku. 

Zakres wsparcia osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do Programu obejmować będzie następujące obszary: 

  •  prowadzenie gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  •  przemieszczanie się poza miejscem zamieszkania;
  •  podejmowanie aktywności życiowej i komunikowanie się z otoczeniem.  

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:  

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu. 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w Programie będą mogły składać wnioski w I kwartale 2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Olecku.
 

Informacja o terminie składania wniosków będzie zamieszona na stronie PCPR w Olecku.