Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Programy Realizowane ze Środków Budżetu Państwa > Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, poszukuje kandydatów/-ek do roli osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika programu:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu. Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

Informacje szczegółowe:  

Świadczenie usług asystencji osobistej realizowanej w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023.pdf (588 KB)


 

flaga i godło Polski


Informujemy, że ponownie został przedłużony termin naboru wniosków do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Komplet dokumentów należy złożyć do 10 maja 2023 r.


Informujemy, że ponownie został przedłużony termin naboru wniosków do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Komplet dokumentów należy złożyć do 5 maja 2023 r.


Informujemy, że został przedłużony termin naboru wniosków do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Komplet dokumentów należy złożyć do 24 kwietnia 2023 r. 


Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

Zapoznaj się z regulaminem i zakresem świadczenia usług Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023:

Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu:

Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (zgodnie z art. 5  i art. 62   
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Złóż dokumenty:

 • osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
 • drogą pocztową na adres: ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko.

Komplet dokumentów należy złożyć do 12 kwietnia 2023 r.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:
87 520 34 30 albo centrum@pcpr.olecko.pl


Plakat unijny - napis na szarym tle oraz flaga i godło 


Powiat Olecki złożył wniosek i otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych co zwiększy szanse na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

W ramach realizacji zadania świadczone będą usługi asystencji osobistej maksymalnie 10 osobom niepełnosprawnym, w tym:

 • 2 osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 5 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 3 osobom z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych
i dostosowane do ich indywidualnych potrzeb w zakresie wykonywania codziennych czynności, m.in.  wizyty lekarskie, załatwianie spraw urzędowych, zakup żywności, pomoc w utrzymaniu porządku oraz korzystaniu z dóbr kultury.

Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.
W ramach programu planowane jest zatrudnienie 5 asystentów osób niepełnosprawnych. Asystentem osoby niepełnosprawnej będzie mogła zostać osoba niebędąca członkiem rodziny uczestnika:

 • posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

 • posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie

w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; 

lub

 • wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.