Fundusz Solidarnościowy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Fundusz Solidarnościowy 

znaki strona wwww

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wartość dofinansowania Programu:

14 535,00 zł

Całkowity koszt realizacji Programu:

14 535,00 zł 

Cel Programu „Opieka wytchnieniowa”:

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej .

Realizacja Programu:

Wsparcie otrzyma łącznie 8 członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), w tym 6 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym) oraz 2 opiekunów sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi.

W ramach Programu realizowane będą dwie formy wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin/opiekunów:

  • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne – łącznie 34 godziny oraz
  • wsparcie w zakresie nauki rehabilitacji osób niepełnosprawnych w warunkach domowych – łącznie 116 godzin.

Zaplanowane działania umożliwią ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, a także podniesienie poziomu kompetencji uczestników Programu w zakresie prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych.

Powiat olecki będzie realizował zadanie w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej  jest bezpłatna.

Sposób zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”:

Członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych zainteresowani udziałem w Programie mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Zakwalifikowanie do przyznania usługi opieki wytchnieniowej nastąpi na podstawie Karty zgłoszenia do Programu (formularz Karty w załączeniu). Do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności/orzeczenia równoważnego.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności dostęp do usługi będą mieli uczestnicy posiadający Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (formularz Karty w załączeniu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Zgłoszenia do udziału w Programie będą przyjmowane w terminie do dnia 16 czerwca 2021 r. 

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23, 19-400 Olecko, tel.: 87 520 34 30 (34, 43)  oraz  na stronie internetowej:

Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 - Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Pliki do pobrania:

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021.pdf (895 kb)

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021 – załącznik nr 8 do Programu.docx (21 kb)  

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – załącznik nr 7 do Programu.docx (15 kb)