Będę Samodzielny – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Będę Samodzielny

Projekt "Będę samodzielny"współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projektodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Okres realizacji projektu: od 01.03.2010r. do 30.11.2011r.

 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku, realizowało projekt pn. "Będę samodzielny" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Była to kontynuacja wcześniejszego projektu partnerskiego pt. „Otwarci na wszystko”, którego uczestnicy wskazali swoje oczekiwania w zakresie aktywności zawodowej.
 
Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych z terenu powiatu oleckiego.
 
Celem głównym projektu było wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności społeczne i zawodowe niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej 40 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu oleckiego. Cele szczegółowe:
- zmiana postaw osób niepełnosprawnych,
- przygotowanie osób niepełnosprawnych do adaptacji na lokalnym rynku pracy,
- nabycie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
- nabycie doświadczenia zawodowego.
 
Działania projektu:
 1) Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne:

- indywidualne wparcie psychologiczne;

- warsztaty psychologiczno-terapeutyczne;

- spotkanie z instruktorem terapii.

- wartsztaty z psychologiem.

bs_1.jpgbs_2.jpgbs_3.jpgbs_4.jpg 

 Uczestnicy projektu "Będę samodzielny" skorzystali z wyjazdu integracyjnego na terenie naszego regionu, który oferował:

 
- rejs statkiem Giżycko-Węgorzewo,
- zwiedzanie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
- zajęcia z ceramiki,
- wyżywienie.
wycieczka projektwycieczka projektwycieczka projektwycieczka projektwycieczka projektwycieczka projekt

 

 

 

Wyjazd został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2) Utworzenie i prowadzenie Grupy Wsparcia.

3) Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy:

- uprawnienia do korzystania z różnych form wsparcia rehabilitacji społecznej i zawodowej;

- podstawowe zagadnienia prawa pracy;

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, poszukiwanie ofert pracy;

- ustalenie Indywidualnego Planu Działania.

4) Szkolenia – każde szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej:

· Opiekun dziecięcy (5 osób) – szkolenie trwało w okresie od 03.08.2010r. do 14.09.2010r.

· Pracownik biurowy z obsługą komputera (6 osób) – szkolenie trwało w okresie od 06.09.2010 r. do 18.10.2010r.

· Kucharz (7 osób) – szkolenie trwało w okresie od 28.10.2010r. do 26.11.2010r.

· Opiekun osób starszych (7 osób) - szkolenie trwało w okresie od 02.11.2010r. do 14.12.2010r.

· Pracownik biurowy z elementami archiwizacji (8 osób) – szkolenie trwało w okresie od 14.12.2010r. do 27.01.2011r.

· Ogrodnik terenów zielonych z elementami florystyki i obsługą kasy fiskalnej (7 osób) - szkolenie trwało w okresie od 26.01.2011r. do 25.02.2011r.

 

5) Staże zawodowe u pracodawców.

Uczestników projektu po przebytych szkoleniach kierowano są na staże zawodowe.

Projekt uwzględniał także:
- zwrot kosztów dojazdu,
- catering na organizowanych zajęciach,
- stypendia za uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach oraz stażach.

 W listopadzie 2011 r. zorganizowano ostatnie spotkanie z Uczestnikami Projektu, podczas którego za pomocą prezentacji podsumowano przebieg projektu oraz jego uzyskane rezultaty.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ZESTAWIENIE Z RAPORTU EWALUACJI PROJEKTU "BĘDĘ SAMODZIELNY".doc

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BIURO PROJEKTU:

ul. Armii Krajowej 30

19-400 Olecko

tel. 87 520 30 78

tel. 87 520 25 33

fax.: 87 520 27 46

 

LIDER PROJEKTU:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

ul. Gołdapska 23

19-400 Olecko

tel. 87 520 34 30

 

PARTNER PROJEKTU:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Armii Krajowej 30

19-400 Olecko

tel. 87 520 30 78