2018 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje > Archiwum > 2018

2018


 14-12-2018

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu 


 

"Czad - Cichy Zabójca" - elementarne zasady właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych! [przeczytaj] ikona pdf (PDF. 3,42 MB)


 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2018r.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON w 2018 roku będą przyjmowane w następujących terminach: 

        W ramach Modułu I:

 •  od dnia 2 maja 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.

       W ramach Modułu II:

 • od 15 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018,
 • do 10 października 2018 r. w dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 – semestr I (zimowy).

W 2018 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: 
w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Aktualne warunki dofinansowania (wysokość i zasady) określają Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.docx (54kb)


 ikona pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W DZIALE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA.PDF (133 KB)


 NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W DZIALE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA

ikona pdfDYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLECKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W DZIALE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA.PDF (540 KB) 


 

Materiał informacyjny - Warmińsko-Mazurskie: darmowe turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

 Szanowni Państwo - przesyłam do rozpowszechniania.

Warmińsko-Mazurskie: darmowe turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w tym roku osiem 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci urodzonych w latach 2003 – 2011, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie (w tym przypadku ubezpieczenie powinno trwać przynajmniej rok).

Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach w Centrum Rehabilitacji Rolników są: wady postawy, choroby układu ruchu lub choroby układu oddechowego.

W 2018 roku na terenie całego kraju zostało przygotowanych 1176 miejsc. OR KRUS w Olsztynie ma do dyspozycji 41 miejsc, w tym:

19 miejsc na turnusie dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie 30.07.2018 r. – 19.08.2018 r.

22 miejsca na turnusie dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu w terminie 11.08.2018 r. – 31.08.2018 r.

Podstawą skierowania dziecka na turnus w Centrum Rehabilitacji Rolników jest „Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą”. Do wniosku powinny być dołączone wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka druki: „Informacja o stanie zdrowia dziecka” (załącznik nr 1 do wniosku) oraz „Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego” (załącznik nr 2 do wniosku).

Wnioski po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę od zainteresowanych rolników przyjmuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie oraz Placówki Terenowe KRUS w: Braniewie, Pasłęku, Nowym Mieście Lubawskim, Działdowie, Ełku, Giżycku, Olecku, Piszu, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Mrągowie, Nidzicy, Szczytnie oraz Ostródzie w terminie do 30 maja 2018 r.

Kwalifikacji dziecka do konkretnego ośrodka dokonuje Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego KRUS w Olsztynie. Pierwszeństwo w wyjeździe mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (fakt ten należy udokumentować). Ze strony KRUS uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Pobyt dziecka na turnusie rehabilitacyjnym i koszty przejazdu do Centrum pokrywa KRUS.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 89 5454839, 89 5454861. Wnioski (w tym załączniki do wniosku) można pobrać w punktach informacyjnych P.T. KRUS lub OR KRUS w Olsztynie oraz na stronie: www.krus.gov.pl.

Źródło: KRUS, UG w Wieliczkach

  www.pfron.org.pl
Profil Facebook

 

Tomasz Czajczyc
Oddział Warmińsko Mazurski

Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

@funduszpfron
tel. 89 722 90 30
ul. Adama Mickiewicza 21/23
10-508 Olsztyn