2012 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

2012

W dniu 15.11.2012r. odbyło się 2 spotkanie Grupy dla dzieci, które objęte są rodzinną pieczą zastępczą. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników tut. jednostki.
Tematem zajęć było: "Jesteśmy zespołem współpracujemy ze sobą". Uczestnicy brali udział w zabawach m.in. "Mrowisko"- zabawa w labirynt, ciuciubabkę, kalambury, falę. Jednakże największym zainteresowaniem cieszyła się zabawa w detektywa, która wymagała od dzieci wyciszenia i sporo koncentracji. Zajęcia zaproponowane przez pracowników tut. jednostki mają na celu nawiązanie przez dzieci kontaktów ze sobą, pozwalają przemyśleć własne postępowanie oraz wzmacniają świadomość wspólnoty.

 

Informujemy również, iż w dniu 06.12.2012r. o godz. 16.00 odbędzie się kolejne spotkanie Grupy dla dzieci pod tytułem " Mikołajki" w tut. Centrum.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

"Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych funkcjonujących na terenie powiatu oleckiego"

 

 

Informujemy, że od września 2012 w tut. jednostce prowadzone są comiesięczne spotkania rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych dotyczące przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu i prowadzone są przez Panią Iwonę Koske -Zduńczyk z Białegostoku.
Ten rodzaj wsparcia w pełnieniu wymagającej i obciążającej roli rodzica zastępczego możliwy jest dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Zapraszamy !

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku informuje, iż rozpoczął się cykl szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe z terenu powiatu oleckiego.
Cieszymy się, że są osoby, które pragną ofiarować swój czas, serce i dom dzieciom, dla których zabrakło ciepła i uczucia w domu rodzinnym!

 

W dniu 18.10.2012r. odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie Grupy dla dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą. Udział wzięło jedenaścioro dzieci. Dzieci brały udział w zabawach m. in., orgiami- nauka składania techniką orgiami pieska, wspólne robienie ramek na zdjęcia, "głuchy telefon". Młodzi chętnie uczestniczyli w rozmowach:
● w jakim nastroju zaczyna każdy zajęcia,
● jak minęły wakacje,
● jak wyglądają ich spotkania z przyjaciółmi.
Uczestnicy spontanicznie wymienili cechy dobrej rozmowy, które okazały się zasadami umiejętnościami aktywnego słuchania (cierpliwość, szacunek, akceptacja drugiej osoby).

 

Informujemy również, iż w dniu 15.11.2012r. o godz. 16.00 odbędzie się kolejne spotkanie Grupy dla dzieci w tut. Centrum
.

 

Zapraszamy !

 

W dniach 11 i 14 września b.r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku odbyło się szkolenie pt.: "Jak odpowiedzialnie pełnić rolę rodziny zastępczej?"
16-godzinne Warsztaty dla 14-stu Rodzin Zastępczych z terenu powiatu oleckiego przeprowadziły Trenerki ze Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Rodzinie "Synapsa" w Mrągowie. Tematyka spotkań dotyczyła m.in. rozwiązywania problemów, konfliktów rodzin zastępczych i umieszczonych dzieci oraz trudnych aspektów rodzicielstwa - radzenie z własną złością, lękiem, rozczarowaniem. Rodziny Zastępcze miały także okazję do podzielenia się swoim doświadczeniem i obawami, do poszerzenia swoich umiejętności wychowawczych. Na zakończenie Rodziny otrzymały zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

 

W dniach 20.08.2012 - 25.08.2012 rodziny zastępcze wraz z dziećmi ze zdiagnozowanym Płodowym Zespołem Alkoholowym i zaburzeniami neurobehawioralnymi uczestniczyły w wyjazdowych letnich warsztatach terapeutycznych "FASTRYGA" w Poraju k/ Częstochowy.
Podczas warsztatów odbywały się m.in. zajęcia grupowe dla opiekunów, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, diagnostyka neurozwojowa dzieci.
Wyjazd na powyższe warsztaty w ramach realizowanego Projektu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

1) Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące naboru osoby do przeprowadzenia szkolenia pt. "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych" funkcjonujących na terenie Powiatu Oleckiego - w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 - wybrana została oferta złożona przez Panią Iwonę Koske-Zduńczyk z Białegostoku, spełniająca wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

2) Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia przez dwóch trenerów szkolenia pt. "Jak odpowiedzialnie pełnić funkcję rodziny zastępczej?" dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych z powiatu Oleckiego - w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 - wybrana została oferta złożona przez Panie: Iwonę Krywiczanin i Alicję Nowicką z Mrągowa, spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz najkorzystniejszą cenowo.

 

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W dniu 12 czerwca b.r. w tut. jednostce spotkały się Rodziny Zastępcze Zawodowe i Niezawodowe z terenu Powiatu oleckiego w ramach Grupy Wsparcia. Na spotkaniu podjęte zostały bieżące tematy związane ze sprawowaniem pieczy nad dziećmi. Rodziny zastępcze wyraziły wyraz swej troski o los dzieci, które czekają na nowy dom i swych opiekunów. Rodziny sformułowały pisemny Apel do ludzi otwartego serca, aby podjęli wyzwanie niesienia miłości tym, którzy na nią czekają i dzięki niej mogą dalej żyć. Powyższy Apel zostanie skierowany do parafii na terenie naszego powiatu z prośbą o zapoznanie z jego treścią parafian.

 


W dniu 18 maja b.r. po raz trzeci spotkały się w tut. Centrum Dzieci przebywające w Rodzinach Zastępczych na terenie powiatu oleckiego. Śmiech, wspólne zabawy i rozmowy młodych uczestników budują zgraną Grupkę : Na ostatnich zajęciach dzieci odbyły papierową "bitwę", zabawy: "wahadełko" i "pasterz" pokazały, że można na siebie wzajemnie liczyć i cel-wygrać nie jest najważniejszy. Prace plastyczne wykonane przez uczestników zostaną zaprezentowane podczas Dni Rodziny - 03.06.2012r. w Olecku.

 

 

Zapraszamy Dzieci na następne spotkanie Grupy - ostatnie przed zbliżającymi się wakacjami - które odbędzie się dn. 15 czerwca b.r. o godz. 16:00

 

Zapraszamy! Czekamy! Przybywajcie!

W tut. jednostce dn. 09.05.2012r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych Spokrewnionych z terenu powiatu oleckiego. Grono powiększa się, co cieszy! W atmosferze zaufania łatwiej o dzielenie się swymi sprawami. Zachęcamy do udziału w następnym spotkaniu - ostatnim przed okresem wakacyjnym.

 

Spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych Spokrewnionych będą odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 16:00.

 

Gorąco Zapraszamy! Liczymy na Państwa przybycie!

 


Dnia 08.05.2012r. po raz trzeci spotkali się Opiekunowie z Rodzin Zastępczych Zawodowych i Niezawodowych funkcjonujących na terenie naszego powiatu w ramach grupy Wsparcia. Poruszano tematy m.in. przyjmowania dzieci pod opiekę, bieżących spraw odnośnie życia szkolnego i domowego.

 

Zapraszamy Opiekunów do uczestnictwa w następnym spotkaniu - ostatnim już przed wakacjami.

 


Dnia 20 kwietnia 2012r. odbyło się drugie spotkanie Grupy dla Dzieci przebywających w Rodzinach Zastępczych. Uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach: dostrzegali swoje mocne strony, ćwiczyli radzenie sobie w sytuacjach "zaczepek" w codziennym życiu. Cieszymy się z aktywnego udziału dzieci i liczymy na kolejne przybycie!

 

Serdecznie Zapraszamy!

 


W dniu 19.04.2012r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych Zawodowych i Niezawodowych. Liczba opiekunów zastępczych, którzy uczestniczą w grupie wzrasta. Mamy nadzieję, że wspólne rozmowy w przyjaznej atmosferze zachęcą pozostałe rodziny do przyłączenia się i budowania GRUPY.

 

Spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych Zawodowych i Niezawodowych będą odbywały się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 16:00.

 

Serdecznie Zapraszamy i liczymy na Państwa przybycie!

 


W tut. jednostce dn. 30.03.2012r. spotkały się Rodziny Zastępcze Spokrewnione w ramach zorganizowanej Grupy Wsparcia. Opiekunowie mogli podzielić się swoimi oczekiwaniami i potrzebami w zakresie powstałej w/w grupy. Zachęcamy do czynnego udziału w kolejnych zajęciach, które będą okazją do wzajemnego poznania się rodzin zastępczych i wymiany doświadczeń.

 

 

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej w tut. jednostce (II piętro, pokój nr 6) serdecznie zaprasza Rodziców Biologicznych dzieci umieszczonych w opiece zastępczej do indywidulanych spotkań z pracownikami naszego zespołu. Zachęcamy do zgłaszania się w sprawach regulowania kontaktów z dzieckiem/-ćmi, pomocy w redagowaniu pism do instytucji pomocowych a także bieżących trudności. Istnieje także możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad psychologicznych oraz prawnych w zakresie kodeksu rodzinno-opiekuńczego.

 

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30-15-30

 

oraz

 

dodatkowo dyżur w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godz.: 15:30-16:30.

 


W dniu 23 marca 2012 r. w tut. jednostce odbyło się pierwsze spotkanie Grupy dla Dzieci przebywających w Rodzinach Zastępczych. Młodzi uczestnicy mieli okazję wzajemnie się poznać oraz dowiedzieć się o emocjach/uczuciach przyjemnych i przykrych, jakich każdy może doświadczać. Dzięki wspólnym zabawom i ćwiczeniom dzieci poznawały sposoby radzenia sobie z trudnymi stanami tj. złość, wściekłość. Najlepszym sposobem okazało się pompowanie i przekłuwanie balonów!Oooo!!Bum!!! Cieszymy się z aktywnego uczestnictwa dzieci w zajęciach i zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dn. 20.04.2012 r. o godz. 16:00, na II piętrze (pokój nr5), PCPR w Olecku.
 
Liczymy na Wasze miłe przybycie!
Dnia 22.03.2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastepczych Zawodowych i Niezawodowych. Podczas spotkania w miłej i kameralnej atmosferze rodziny zastępcze miały okazję do wymiany poglądów i uwag oraz dzielenia się swoim doświadczeniem. Celem spotkań naszej Grupy jest również wzajemne poznianie się rodzin zastępczych.