Koordynator 2012 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Inne Projekty Archiwalne > Koordynator 2012

Koordynator 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku otrzymało również dotację w ramach konkursu ofert Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. pn. "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"

 KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ:

Jest zatrudniany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, obejmuje opieką, na wniosek do 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka nieposiadających co najmniej 2-letniego doświadczenia jako rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka.

 ZADANIA KOORDYNATORA:

  1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
  2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
  3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
  4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
  5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;