2015 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

2015

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”

18-03-2015

Zarząd Powiatu w Olecku zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”.

Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag w związku z przygotowywaniem kolejnej edycji programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017. Uwagi i opinie w sprawie projektu programu można zgłaszać na formularzu uwag i opinii za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres: centrum@pcpr.olecko.pl lub turowska@powiat.olecko.pl;

poczty tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko lub Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko;

faksem na numer 87 520 47 20 lub 87 520 32 19 w terminie od 26.03.2015 r. do 16.04.2015 r.O terminie decyduje data wpływu do wskazanej jednostki.

    Projekt programu oraz formularz zgłaszania uwag i opinii dostępne są na www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/ Organizacje pozarządowe” oraz www.spolecko.bip.doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”, a także na www.pcpr.olecko.pl zakładka „Organizacje pozarządowe”.
    W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu oleckiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w w/w ustawie, w szczególności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
    Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi organizacji, które nie będą zawierać w/w danych lub które zostaną złożone po upływie wskazanego terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględnione w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem dokumentu.
    Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków:
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku – Joanna Kosakowska, tel. 87 520 34 38 i Anna Świderska, tel. 87 520 34 33;
    Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku – Anna Turowska, tel. 87 520 16 57.
    Załączniki:

Uchwała nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Olecku z 18.03.2015 r.  [675 kB]

Projekt „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”  [541 kB]

Formularz zgłaszania uwag i opinii projektu programu  [50 kB]