Konsultacje z NGO'sami i PRDPP projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego 2016-2025 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Organizacje Pozarządowe > Konsultacje z NGO'sami i PRDPP projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego 2016-2025

Konsultacje z NGO'sami i PRDPP projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego 2016-2025


 24-06-2016

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025

 Zarząd Powiatu w Olecku zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Olecku do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025.

Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag w związku z przygotowywaniem projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025.

Uwagi i opinie w sprawie projektu uchwały można zgłaszać na formularzu uwag i opinii za pośrednictwem :

  • poczty elektronicznej na adres: centrum@pcpr.olecko.pl lub turowska@powiat.olecko.pl  lub
  • poczty tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Gołdapska 23,
    19-400 Olecko lub Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko lub
  • faksem na numer: 87 520 47 20 lub 87 520 32 19

w terminie od 04.07.2016 r. do 27.07.2016 r. O terminie decyduje data wpływu do wskazanej jednostki.

Projekt uchwały oraz formularz zgłaszania uwag i opinii dostępne są na stronie www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/organizacje pozarządowe” oraz www.spolecko.bip.doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”, a także na stronie www.pcpr.olecko.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu oleckiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ww. ustawie, w szczególności w zakresie pomocy społecznej.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Opinie i uwagi organizacji, które nie będą zawierać ww. danych lub które zostaną złożone po upływie wskazanego terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem dokumentu.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag i wniosków: 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku: Dyrektor Wiesława Szymczyk, tel. 87 520 34 32, Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie Anna Świderska, tel. 87 520 34 33, 2) Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku: Anna Turowska, tel. 87 520 24 75.

 Załączniki:

  1. ikona pdfUchwała Zarządu Powiatu w Olecku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku.pdf (589 kb)
  2. ikona word  Formularz zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu.doc (36 kb).

  3. ikona word  Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025.doc (26 kb).

  4. ikona word Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025.doc (1835 kb).