2013 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

2013

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Olecku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej w Olecku dla osób przewlekle psychicznie chorych, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.          W wyniku oceny formalnej i merytorycznej uzyskała ona pozytywną opinię Komisji Konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert.

W związku z powyższym realizacja ww. zadania zostanie zlecona Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza, Olecko Kolonia 4. Zlecenie realizacji zadania nie przewiduje udzielenia dotacji przez powiat olecki.

 Starosta Olecki
     Andrzej Stanisław Kisiel

Submenu