Uzasadnienie uwzględnienia/ nieuwzględnienia uwag i opinii zgłoszonych do projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Organizacje Pozarządowe > Uzasadnienie uwzględnienia/ nieuwzględnienia uwag i opinii zgłoszonych do projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025

Uzasadnienie uwzględnienia/ nieuwzględnienia uwag i opinii zgłoszonych do projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025

02-08-2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku przedkłada wnioski z konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami zrównanymi z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025.

Konsultacje ww. projektu zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 r. oraz uchwałą nr 121/2016 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 23 czerwca 2016 r.

W procesie konsultacji, które trwały od 04.07.2016 r. do 27.07.2016 r., nie wpłynęły uwagi na formularzu zgłaszania uwag i opinii od organizacji pozarządowych i innych podmiotów zrównanych.

Członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku (PRDPP) na posiedzeniu w dniu 30.06.2016 r. pozytywnie zaopiniowali ww. projekt, wnosząc następujące uwagi zawarte w poniższej tabeli:

L. p.

Uwagi i opinie zgłoszone
przez PRDPP w Olecku

Uzasadnienie uwzględnienia/
nieuwzględnienia uwag i opinii

1.

Propozycja dopisania szkół ponadgimnazjalnych w jednostkach odpowiedzialnych za realizację poszczególnych celów i działań Strategii (…) w szczególności w Celu nr 2. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, Działanie 11. Wspieranie rozwoju wolontariatu na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
oraz Działanie 12. Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji różnych grup społecznych.

W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2016-2025”
do tabeli zawartej w rozdziale 2.3. Kierunki działań i wskaźniki ich realizacji, Cel nr 2.Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych oraz osób starszych:

-        Działanie 11. Wspieranie rozwoju wolontariatu
na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

  • oraz

-        Działanie 12. Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji różnych grup społecznych

w kolumnie „Jednostki odpowiedzialne za realizację” dodaje się zapis – „szkoły ponadgimnazjalne”.  

2.

Propozycja opracowania informatora lub szerszego rozpropagowania w inny korzystniejszy sposób informacji
o dostępności do poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych i starszych,

w tym o możliwości korzystania
z transportu do poradni specjalistycznych.

 

Przedstawiona propozycja nie wymaga wprowadzenia zmian w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025”.

Po podjęciu przez Radę Powiatu w Olecku uchwały
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Olecku rozpowszechni informacje o dostępności
do poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych i starszych, w tym o możliwości korzystania z transportu do poradni specjalistycznych, m. in. poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej PCPR i Starostwa Powiatowego w Olecku. Dyrektor PCPR rozważy także opracowanie informatora/ broszury na ww. temat.

Dyrektor PCPR w Olecku                                                                              Wiesława Szymczyk