Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020”. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Organizacje Pozarządowe > Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020”.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020”.

Zarząd Powiatu w Olecku zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Olecku do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020”.

Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami uchwały Nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2010 r. Nr 170, poz. 2214).

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag w związku z przygotowaniem uchwały, o której mowa wyżej. Można je zgłaszać na formularzu uwag i opinii za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres: centrum@pcpr.olecko.pl lub turowska@powiat.olecko.pl,
  • poczty tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko lub Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko,
  • faksem na numer: 87 520 47 20 lub 87 520 32 19

w terminie od 21.03.2018 r. do 11.04.2018 r. O terminie decyduje data wpływu do wskazanej jednostki.

Projekt uchwały oraz formularz zgłaszania uwag i opinii dostępne są na stronie www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/konsultacje” oraz www.spolecko.bip.doc.pl
w zakładce „Organizacje pozarządowe/konsultacje”, a także na stronie
www.pcpr.olecko.pl
w zakładce: „Organizacje pozarządowe”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu oleckiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ww. ustawie, w szczególności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Opinie i uwagi, które nie będą zawierać ww. danych lub które zostaną złożone po upływie wskazanego terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

Za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag i wniosków odpowiedzialne są:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku: Dyrektor Wiesława Szymczyk, tel. 87 520 34 32, Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie Anna Świderska, tel. 87 520 34 33,
  2. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, Anna Turowska, tel. 87 520 16 57.

 Załączniki: