21-08-2013 - Otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Organizacje Pozarządowe > 2013 > 21-08-2013 - Otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej

21-08-2013 - Otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu oleckiego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej w Olecku dla osób przewlekle psychicznie chorych.

 

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące warunki:
  1. być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego bądź osobą przez nie wskazaną,
  2. złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej w Olecku dla osób przewlekle psychicznie chorych, z krótkim uzasadnieniem,
  3. posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania podmiotu uprawnionego,
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie ofert. W ocenie i opiniowaniu ofert złożonych w konkursie nie może brać udziału również osoba, której powiązania ze składającym ofertę mogą budzić wątpliwości i zastrzeżenia co do jej bezstronności.

 

Dokumenty zgłoszeniowe, tj. zgłoszenie z upoważnieniem, przyjmowane będą w formie elektronicznej na adres: pcpr@olecko.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko, lub osobiście w PCPR w Olecku.

 

Termin naboru zgłoszeń upływa w dniu 30.08.2013 r.

 

W przypadku zgłoszenia dużej liczby kandydatów zostaną z nimi przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

 

W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członków Komisji żadna organizacja nie wskaże osoby do składu Komisji, będzie ona działała bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Starosta Olecki          
Andrzej Stanisław Kisiel