2015 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktualności > Archiwum > 2015

2015


biała wstążka


        W ramach realizowanego projektu „Profilaktyka I Edukacja Kluczem do Rozwiązywania Problemów Przemocy w Powiecie Oleckim II edycja 2015” w dniach 24-25 września 2015r. przeprowadzone zostały spotkania w Zespole Szkół w Sokółkach i Gimnazjum w Kowalach Oleckich.

Programem zostali objęci uczniowie klas gimnazjalnych, rada pedagogiczna oraz rodzice.

Program prowadzony był przez przez certyfikowanych trenerów  i obejmował 8-9 godzin w układzie dwóch mitingów dla uczniów, 1-1,5 godziny – spotkania dla rodziców, 2 godziny wykład Radzie Pedagogicznej.

Kolejne spotkania profilaktyczne zaplanowane są w m-cu grudniu i będą przeprowadzone w Zespole Szkół w Olecku, Zespole Szkół Technicznych w Olecku i Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.


 Trening Zastępowania Agresji „Fair Play” prowadzony jest w okresie od sierpnia do grudnia 2015r.

Spotkania z młodzieżą odbywają się raz w miesiącu – najbliższe 12 listopada – II piętro, siedziba PCPR w Olecku, ul. Gołdapska 23. Młodzież uczy się nabywać umiejętności kontroli złości i innych nieprzyjemnych odczuć.   

Prowadzący: pedagog, psycholog i trenerzy TZA.


11-09-2015

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zgłosiło  Panią Joannę Jankowską – pracownika Caritas Diecezji Ełckiej i Panią Jadwigę Urbańską – Prezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Olecku  do wzięcia udziału w konkursie „Lady D im. Krystyny Bochenek ” organizowanym przez Warmińsko – Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. Ze względu na swoją społeczną działalność kandydatki zostały zgłoszone w kategorii ŻYCIE SPOŁECZNE – dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób.

W dniu 08.09.2015r. w sali konferencyjnej  Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się Uroczysta Gala Konkursu, podczas której zgłoszone kandydatki otrzymały podziękowania za dotychczasową pracę oraz pamiątkowe dyplomy.  

konkurskonkurskonkurskonkurskonkurskonkurs

 


24-08-2015

   W dniu 20.08.2015r. o godz. 1200 w wymiarze 2 godzin dydaktycznych odbyły się pierwsze warsztaty nt. zapobiegania przemocy wobec kobiet "Twarde babki".

Celem warsztatów jest podniesienie własnej wartości uczestniczek, nauka umiejętności stawiania granic wobec osób stosujących przemoc oraz zapobieganie przemocy we własnych rodzinach.

Udział w warsztatach zadeklarowało 20 osób , zmotywowanych przez psychologów, terapeutów.

Grupa jest otwarta - kolejne warsztaty zaplanowano 24.09.2015r.  o godz. 1100

Więcej informacji pod nr tel. (87) 520 34 32 - Dyrektor PCPR.

W projekcie zaplanowane są także karnety na zajęcia relaksacyjne polegające na utrzymaniu życiowej równowagi nad wszystkimi stanami świadomości uczestniczek warsztatów "Twarde babki" w celu ich wzmocnienia psychofizycznego .

                                                                                                         Wiesława Szymczyk                                                                                                                        Dyrektor PCPR


 20-08-2015

Wypoczynek letni dzieci z powiatu oleckiego zagrożonych i dotkniętych przemocą.

    W dniu 15.08.2015r. 41 dzieci wyjechało na Kolonie (16 dzieci) i  obóz socjoterapeutyczny (25 dzieci) nad morze.

  WW. wypoczynki zorganizowane zostały w ramach realizacji dwóch projektów w tut. jednostce przez:

  1. Profilaktyka i Edukacja Kluczem do Rozwiązywania Problemów Przemocy w Powiecie Oleckim II edycja 2015.
  2. Rozwój Profilaktyki w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Terenie Powiatu Oleckiego.

    Dzieci i młodzież będą wypoczywać przez okres 10 dni.

  Programy wypoczynków są bardzo urozmaicone róznymi wycieczkami autokarowymi, pieszymi, m.in. do Trójmiasta, Gdańska, na Półwysep Helski oraz rejs statkiem a także gry, zabawy i zajecia wychowawcze.

Kolonie


       W dniu 15 czerwca 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zorganizowało dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu oleckiego szkolenie pn. „Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi wśród klientów?” Szkolenie prowadziła psycholog z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Uczestniczyło w nim łącznie 31 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie i w Wieliczkach, a także tut. Centrum.

     Prowadząca przedstawiła m.in. przyczyny i rodzaje agresji oraz autoagresji, zasady postępowania w przypadku agresji klientów, zasady zwiększające efektywność pracy z osobą agresywną i autoagresywną.


WARSZTATY DLA RODZICÓW

         Uprzejmie informujemy, że w roku bieżącym prowadzimy Warsztaty dla Rodziców „Wychowanie do miłości i szacunku”. Mają one charakter profilaktyczny i edukacyjny. Głównym celem jest podnoszenie świadomości rodziców oraz edukacja w zakresie stosowania właściwych metod wychowawczych.

         Rodziców dzieci zapraszamy do udziału w warsztatach. Spotkania odbywają się co tydzień i trwają 2 godziny dydaktyczne łącznie przewidzianych jest 10 spotkań. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (87) 520–34-37 od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1900.


      Trzy samorządowe projekty z województwa warmińsko-mazurskiego uzyskały rządowe dofinansowanie. Dotacje pochodzą z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej". Łącznie w całym kraju dofinansowane zostaną 33 projekty. Z naszego regionu na liście rankingowej znalazły się projekty 3 w tym z powiatu oleckiego pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim" II edycja. Realizatorem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

Termin realizacji projektu: Od 01.05.2015r. do 31.12.2015r.

W ramach powyższego projektu zaplanowano m.in. następujące działania:

1. Kampania promocyjno – edukacyjna poprzez rozpropagowanie plakatów, ulotek wśród rodzin, dzieci i młodzieży z powiatu oleckiego oraz zorganizowanie i prowadzenie spotkań edukacyjnych w szkołach gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu oleckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy.

2. Podnoszenie kompetencji służb społecznych pracujących w obszarze pomocy i integracji społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizacje pakietu szkoleń, w tym:

• służbom społecznym w zakresie symptomów doznawania przemocy u dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, przemocy wobec osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo oraz porozumienie bez przemocy wg M. Rosenberga,

• kadrze specjalistycznej z zakresu treningu zastępowania agresji – II stopień,

• kadrze specjalistycznej z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – II stopień,

• kadrze specjalistycznej w zakresie „Odpowiedzialne rodzicielstwo bez przemocy”,

• superwizja pracy specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

3. Edukacja i wzmocnienie stabilności rodzin w zakresie usprawniania kompetencji rodzicielskich oraz promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego poprzez przeprowadzenie szkolenia dla rodziców „Odpowiedzialne rodzicielstwo bez przemocy oraz wyjazd edukacyjno – integracyjny rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą.

4. Prowadzenie punktów pomocy dla ofiar przemocy na terenie gmin wiejskich: Świętajno, Kowale Oleckie, Wieliczki oraz pełnienie dyżurów przez specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy.

5. Aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą przez podejmowanie działań profilaktycznych i promujących rozwijanie zainteresowań oraz spędzanie czasu wolnego m.in. poprzez prowadzenie zajęć warsztatowych , AIKODO, zajęć na pływalni oraz zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego i udział w konkursie w formie filmiku, spektaklu, rysunku.

6. Zorganizowanie Kampanii „Biała Wstążka II” pod patronatem Starosty Oleckiego połączonej z konferencją podsumowującą realizację projektu i jego rezultatów.


       W dniu 4 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Pani Wiesława Przybysz, Dyrektor ROPS, przedstawiła założenia nowego okresu programowania 2014-2020: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne. Podstawę projektów finansowanych ze środków unijnych stanowią zasady horyzontalne, do których należy partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie, zrównoważony rozwój oraz promowanie równości szans kobiet i mężczyzn. Efektywność projektów skierowana będzie głównie na wzrost zatrudnienia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pomocy społecznej, służby zatrudnienia
i organizacji pozarządowych.

Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

załozenia nowego okresu programowania 2014-2020załozenia nowego okresu programowania 2014-2020

załozenia nowego okresu programowania 2014-2020załozenia nowego okresu programowania 2014-2020