2022 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktualności > Archiwum > 2022

2022


W dniu 10 grudnia 2022 r. w godz. od 9 do 15 zapraszamy do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Olecku na dyżur pedagoga w ramach kampanii "Biała Wstążka".

dyżur białej wstążki


W dniu 3 grudnia 2022 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 przedstawiciele instytucji pomocowych działających w obszarze  przeciwdziałania przemocy będą udzielać informacji  podczas dyżuru w Oleckim Klubie Seniora, ul. Składowa 7 oraz Szkole Podstawowej nr 4 , Os. Siejnik I 14.

dyzur_biala_wstazka_2022


Przemoc w rodzinie - Kampania "Biała Wstążka".

W związku z przygotowaniami do Kampanii „Białej Wstążki”, która realizowana jest corocznie między 25 listopada i 10 grudnia  poniżej umieszczamy link do filmu  - prezentacji dotyczącej przemocy w rodzinie.

Jednocześnie zapraszam do włączenia się do „Marszu przeciw przemocy wobec kobiet”, który odbędzie się w dniu 25 listopada 2022r. o godzinie 12.00, rozpoczęcie - Plac Wolności w Olecku.

Zespół Interdyscyplinarny w Olecku - YouTube

marsz_bialej_wstazki_2022


Starosta Olecki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zapraszają na konkurs klockologii czyli Rodzinne Budowanie z Klocków Drewnianych,  który odbędzie się 19 listopada 2022 r. w Hali widowiskowo- sportowej z pływalnią LEGA w Olecku – impreza rozpocznie się o godzinie 10:00. 

klockologia 2022


Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne Mieszkanie

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2025. Realizatorem programu w Powiecie oleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23. Wnioski w naborze można składać do dnia 31.12.2024r.

Celem programu jest wsparcie niezależności oraz ułatwianie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

W ramach programu „Dostępne Mieszkanie” można otrzymać dofinansowanie do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

 • Beneficjentem programu może być osoba niepełnosprawna, która: Posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • Złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • Złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Wysokość dofinansowania stanowi udokumentowaną różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub udokumentowaną różnicę wartości mieszkań zamienianych, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022 r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie:  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2022-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn/

Informacje o programie dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Szczegółowe zasady finansowania programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Treść programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2026. Realizatorem programu w Powiecie oleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

W ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta” istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do kosztów wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

Beneficjentem programu może być osoba niepełnosprawna, która:

 • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • Posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • Złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie obejmuje koszty wynajmu i eksploatacji mieszkania w okresie maksymalnie 36 miesięcy i wynosi:

 • od 1 do 12 miesiąca – 100%,
 • od 13 do 24 miesiąca – 70%,
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu,

nie więcej jednak niż 100/70/40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania.

Wysokość dofinansowania miesięcznego koszty wynajmu zależy od:

 •  lokalizacji przedmiotu dofinansowania (miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie);
 • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
 • sposobu poruszania się beneficjenta (38% wartości ww.wskaźniak dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego i 28% dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka).

Maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2022-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn-1/

Informacje o programie dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Szczegółowe zasady finansowania programu:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Treść programu:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/


W dniu 31.07.2022 r. grupa dzieci i młodzieży z terenu powiatu oleckiego wyjechała na kolonie letnie do miejscowości Gąsawa, woj. kujawsko-pomorskie. Wypoczynek został sfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie i odbywać się będzie do dnia 09.08.2022 r. W programie wypoczynku zostały zaplanowane zajęcia edukacyjne – krajoznawcze, m.in. przejażdżka kolejką wąskotorową, wycieczki piesze „Gąsawskie historie” i do Biskupina oraz wycieczki autokarowe do Poznania, Gniezna, Torunia, Lubostronia.
Za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku wyjechało 22 uczestników z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz z rodzin zagrożonych i dotkniętych różnymi życiowymi kryzysami, przebywających w całodobowych ośrodkach oraz mieszkaniach chronionych funkcjonujących przy tut. jednostce.
Serdecznie dziękuję funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji
w Olecku, którzy czuwali nad bezpieczeństwem przed odjazdem kolonistów, sprawdzając stan techniczny autokaru oraz stan trzeźwości kierowcy.

                                                                                 Dyrektor PCPR
                                                                             Wiesława Szymczyk


W dniu 24.05.2022 r. podczas VII Warmińsko-Mazurskiej Państwo Maria i Kazimierz Arciszewscy otrzymali statuetkę Diament dobroci i serca. To szczególne wyróżnienie wręczyły naszej zawodowej rodzinie zastępczej  Pani Jolanta Piotrowska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Panią Katarzyną Koplińską - Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

                   Państwo Maria i Kazimierz Arciszewscy pełnią funkcję rodziny zastępczej od 2005 r. Mają jedną, pełnoletnią, przysposobioną córkę. Obecnie stanowią rodzinę zastępczą zawodową, mają pod opieką dwie dziewczynki, siostry w wieku przedszkolnym, które oczekują na przysposobienie, spotykają się już z potencjalnymi kandydatami
na rodziców adopcyjnych. Przez lata nieśli pomoc dzieciom potrzebującym, jako rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa oraz zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. W swoim domu otoczyli opieką i wsparciem  26 dzieci, 5 powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 9 zostało adoptowanych, 12  zmieniło pieczę zastępczą.

                   Państwo Arciszewscy mieszkają na wsi w pięknym otoczeniu natury. Zapewniają podopiecznym odpowiednie warunki do nauki, zabawy i odpoczynku, tworzą bezpieczny, ciepły dom i rodzinną atmosferę. Przekazują dzieciom odpowiednie wartości, zasady, zwyczaje. Uczą je szacunku, empatii i okazywania uczuć. Z ogromnym zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki i bardzo indywidualnie podchodzą do sytuacji osobistej każdego podopiecznego. Są otwarci na ich potrzeby i często z własnej inicjatywy podejmują działania ukierunkowane na udzielenie im odpowiedniej pomocy specjalistycznej.
W sytuacjach kryzysowych korzystają wraz z podopiecznymi ze wsparcia specjalistycznego na terenie tut. jednostki. Chętnie współpracują z rodzinami biologicznymi podopiecznych, innymi rodzinami zastępczymi oraz z instytucjami wypełniającymi zadania z zakresu pieczy zastępczej.

                   Państwo Maria i Kazimierz Arciszewscy mają „wielkie serca”, można na nich liczyć w nagłych, trudnych sytuacjach, kierują się chęcią pomocy innym. Mamy nadzieję, że będą wypełniać swoja misję przez kolejne długie lata. 

 Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego


W dniu 1 września 2021 r. przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Docelowo będzie to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie

w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji.

Kontakt do CIDON przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim: 89 722 90 30
(od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału).

Więcej informacji o działalności Centrum znajdą Państwo tutaj: http://cidon.pfron.org.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Olecku zaprasza do uczestnictwa w GRUPIE WSPARCIA dla rodzin zastępczych

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami.
Są inni, którzy czują to samo co my - nie jesteśmy więc zdani tylko
na siebie.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
 • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów,
  a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
 • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zgłoszenia pod nr telefonu 87 520 34 38, 87 520 34 40, lub osobiście w PCPR Olecko pokój nr 6 i 7


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby poświęcić swój czas, energię dla dzieci z rodzin zastępczych.

DLACZEGO WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM

 • bezinteresowna praca na rzeczy innych daje poczucie satysfakcji i spełnienia;
 • możesz dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, umiejętnościami
  i pasjami;
 • możesz zdobyć ciekawe doświadczenie.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ

Aby zostać wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku należy zgłosić się do siedziby Centrum, ul. Gołdapska 23 - pokój nr 6 i 7.
Głównym warunkiem jest chęć pomagania innym. Inne wymogi to tylko formalność.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 87 520 34 38, 87 520 34 40.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze 

Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem, sprawowana w związku z brakiem możliwości wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców biologicznych. Rodziny zastępcze dzielimy na spokrewnione,  niezawodowe oraz  zawodowe ( w tym specjalistyczne oraz o charakterze pogotowia ), rodzinne domy dziecka. Rodziny, które podejmują się opieki nad dzieckiem, otrzymują co miesiąc pomoc pieniężną na jego utrzymanie, a w zależności od wypełnianej funkcji również inne świadczenia pieniężne.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2022 r. poz.447 ) - pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidulanych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Co miesiąc rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinny dom dziecka otrzymują świadczenia wypłacane przez PCPR.

Jeśli mieszkasz na terenie powiatu oleckiego i chcesz zostać rodziną zastępczą - zgłoś się do nas! Tworząc rodzinę zastępczą dajesz podopiecznym to, czego nigdy nie miały: radość, miłość, bezpieczeństwo, uśmiech na twarzy –  szczęśliwe dzieciństwo!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Olecku, ul. Gołdapska 23.

Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 87 520 34 40

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 87 520 34 38 

Dyrektor PCPR w Olecku

Wiesława Szymczyk