2021 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktualności > Archiwum > 2021

2021


W dniu 1 września 2021 r. przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Docelowo będzie to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji.

Kontakt do CIDON przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim: 89 722 90 30
(od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału).

Więcej informacji o działalności Centrum znajdą Państwo tutaj: http://cidon.pfron.org.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze 

Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem, sprawowana w związku z brakiem możliwości wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców biologicznych. Rodziny zastępcze dzielimy na spokrewnione,  niezawodowe oraz  zawodowe ( w tym specjalistyczne oraz o charakterze pogotowia ), rodzinne domy dziecka. Rodziny, które podejmują się opieki nad dzieckiem, otrzymują co miesiąc pomoc pieniężną na jego utrzymanie, a w zależności od wypełnianej funkcji również inne świadczenia pieniężne.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz.821 ) - pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidulanych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Co miesiąc rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinny dom dziecka otrzymują następujące świadczenia:

˗          świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających
w ww. rodzinach /domu wypłacane na każde dziecko w wysokości  1 052,00 zł,

˗           dodatek wychowawczy 500+ na każde dziecko do 18 roku życia, przebywające
w rodzinie/ rodzinnym domu dziecka,

˗          wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu pełnienia określonej funkcji,

˗          świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania domu/ mieszkania, tj. woda, energia, telefon, opał, internet itp., jeżeli w rodzinie przebywa powyżej 3 dzieci,

˗          dodatek na każde dziecko w wysokości 211,00 zł jeżeli posiada ono orzeczenie
o niepełnosprawności,

˗          jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych
z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka w wysokości od 1 000,00 zł do 1 500,00 zł na każde przyjęte dziecko,

˗          środki na remont raz w roku w wysokości ok. 1 000,00 zł/
2000,00 zł
– rodzinny dom dziecka,

˗          jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki przez rodziny zastępcze /rodzinny dom dziecka,

˗          jednorazowe świadczenie dobry start w wys. 300 zł raz w roku na każde dziecko,

˗          dzieciom z rodzin zastępczych przysługują również bony turystyczne

Jeśli mieszkasz na terenie powiatu oleckiego i chcesz zostać rodziną zastępczą - zgłoś się do nas! Tworząc rodzinę zastępczą dajesz podopiecznym to, czego nigdy nie miały: radość, miłość, bezpieczeństwo, uśmiech na twarzy –  szczęśliwe dzieciństwo!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23.

Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 87 520 34 40

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 87 520 34 38 

Dyrektor PCPR w Olecku

Wiesława Szymczyk


W  dniu 06.12.2021 r. w ramach kampanii „Białej wstążki” pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Olecku przeprowadzili zajęcia dla dzieci z klas IV – VIII  szkoły podstawowej oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych  z  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. Filipa Smaldone w Olecku. Zajęcia dotyczyły zjawiska przemocy i agresji.  Przekazane zostały informacje o instytucjach pomocowych na terenie powiatu oleckiego oraz
o zasięgu ogólnopolskim.  

na fotografii widzimy osoby prowadzące spotkanie oraz uczestników kampanii "Białej Wstążki'


Każdego roku w dniach od 1 do 19 listopada organizowana jest Międzynarodowa Kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W tych dniach w Ośrodku były organizowane zajęcia dla podopiecznych o tematyce dotyczącej praw dziecka. Na zajęciach plastycznych  dzieci przygotowały pomarańczowe wstążki, które ozdobiły wystój gabloty na korytarzu Ośrodka. 

na plakacie widzimy napis stop przemocy wobec dzieci XIX.XI.2021 plik obrazu przedstawia plakaty oraz informacje odnośnie kampanii "stop przemocy wobec dzieci XIX.XI.2021 na plakacie widzimy dziecko tworzące plakat odnośnie kampanii


Szanowni Państwo, 

trwa kampania "Biała wstążka", poświęcona przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. 

Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej zaprasza w piątek 10 grudnia na Wojewódzką konferencję online pn. "Pandemia przemocy", poświęconą wymianie wiedzy i doświadczeń związanych z niesieniem pomocy kobietom doświadczającym przemocy, szczególnie w okresie pandemii. 

Transmisja w piątek 10 grudnia od godz. 10.00.

Zaproszenie z agendą w załączniku. 

Informacje: 

Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/1HXYhKYHl

Prelegenci:

Transmisja 10 grudnia dostępna będzie bezpłatnie na stronach: 

Serdecznie Państwa zapraszamy do oglądania transmisji. 

 

2 października 2021r. - Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Plakat.pdf (175 kb)

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

UL. KOLEJOWA 31,

19-400 OLECKO TEL.87 520 42 33


Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Olecku zaprasza do uczestnictwa w GRUPIE WSPARCIA dla rodzin zastępczych

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami.
Są inni, którzy czują to samo co my - nie jesteśmy więc zdani tylko
na siebie.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
 • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów,
  a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
 • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zgłoszenia pod nr telefonu 87 520 34 38, 87 520 34 40, lub osobiście w PCPR Olecko pokój nr 6 i 7


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby poświęcić swój czas, energię dla dzieci z rodzin zastępczych.

DLACZEGO WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM

 • bezinteresowna praca na rzeczy innych daje poczucie satysfakcji i spełnienia;
 • możesz dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, umiejętnościami
  i pasjami;
 • możesz zdobyć ciekawe doświadczenie.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ

Aby zostać wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku należy zgłosić się do siedziby Centrum, ul. Gołdapska 23 - pokój nr 6 i 7.
Głównym warunkiem jest chęć pomagania innym. Inne wymogi to tylko formalność.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 87 520 34 38, 87 520 34 40.


W dniu 15.09.2021 r. w Centrum Edukacyjno – Kulturalnym w Kijewie z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich Kije i Wianki  obyło się spotkanie dotyczące wspierania kobiet dotkniętych przemocą domową.

W trakcie spotkania pracownicy Zespołu Interdyscyplinarnego w Olecku, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Olecku przedstawili dane dotyczące skali zjawiska przemocy, rodzaje realizowanych zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz  ofertę  pomocy skierowaną do  osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy w rodzinie.

Ponadto kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie złożył propozycję uczestnikom spotkania zorganizowania marszu przeciwko przemocy wobec kobiet w ramach wspólnej organizacji Kampanii „Biała wstążka”. 

foto 1. dot. spotkaniafoto 2. dot. spotkaniafoto 3. dot. spotkaniafoto 4. dot. spotkania


W dniu 27.07.2021r. dzieci i młodzież  m.in. z rodzin zastępczych, z rodzin w kryzysie korzystających ze wsparcia w PCPR oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu oleckiego wyjechały na kolonie letnie do Białego Dunajca. Dzieci będą przebywać na 10 – dniowych koloniach w Ośrodku Wypoczynkowym,, Małgosia”.    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku pozyskało z Kuratorium Oświaty w Olsztynie 27 miejsc z dwoma terminami wyjazdu:  27.07-5.08.2021r. i 6.08-15.08.2021r. Kuratorium w całości sfinansowało pobyt uczestników. Program kolonijny jest atrakcyjny i przewiduje m.in. :  wycieczki autokarowe  do Zakopanego,  piesze okolicznymi szlakami, zajęcia profilaktyczne, wyjścia do aquaparku. Korzystanie z dóbr kultury i innych przewidzianych programem atrakcji uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej wywołanej COVID- 19.

Nad bezpieczeństwem wyjeżdzających czuwała także Komenda Powiatowa Policji w Olecku, która sprawdziła stan techniczny pojazdu i ,,gotowość’’ dwóch kierowców autokaru przewożącego dzieci.

fotografia 1 - kolonie - dzieci z rodzin zastępczych fotografia 2 - kolonie - dzieci z rodzin zastępczych 

fotografia 3 - kolonie - dzieci z rodzin zastępczych fotografia 4 - kolonie - dzieci z rodzin zastępczych


W dniu 28.05.2021 r. podczas konferencji on - line z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego odznaczył zawodową rodzinę zastępczą  z terenu naszego powiatu - Państwa Annę i Jacka Drobiszewskich statuetką „Diament Dobroci i Serca”. List gratulacyjny i ww. statuetka zostały przesłane do tut. jednostki i przekazana rodzinie zastępczej  przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

                   Państwo Anna i Jacek Drobiszewscy pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej od 2015 r. Pomimo licznych obowiązków domowych, w tym opieki nad czworgiem własnych dzieci, zdecydowali się na niesienie pomocy dzieciom potrzebującym opieki i wychowania. O zaangażowaniu Państwa Drobiszewskich świadczy fakt, że przez 6 lat  pełnili funkcję zawodowej rodziny zastępczej dla 15 dzieci. Ośmioro z nich powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, czworo zostało adoptowanych, jedno zmieniło rodzinę zastępczą. Obecnie stanowią rodzinę zastępczą dla bliźniaczek urodzonych w październiku 2020 r., które zostały przewiezione do ww. bezpośrednio ze szpitala.

                    Państwo Drobiszewscy starają się stworzyć swoim podopiecznym bezpieczny, ciepły dom i rodzinną atmosferę. Ponadto wyróżniają się pod kątem współpracy z rodzicami biologicznymi podopiecznych, innymi rodzinami zastępczymi oraz z instytucjami wypełniającymi zadania z zakresu pieczy zastępczej. Bardzo indywidualnie podchodzą do każdego z podopiecznych, są otwarci na ich potrzeby i z własnej inicjatywy podejmują działania ukierunkowane na udzielenie im odpowiedniej pomocy specjalistycznej.  Podnoszą swoje kompetencje opiekuńczo – wychowawcze uczestnicząc w  szkoleniach, a w razie potrzeby korzystają wraz z podopiecznymi ze wsparcia specjalistycznego na terenie tut. jednostki.                                                                                                                               Wiesława Szymczyk – dyrektor PCPR

Państwo Drobiszewscystatuetka diament dobroci i serca

List gratulacyjny.pdf (46.3 kb)


 KOMUNIKAT

Warunki rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego finansowanego ze środków PFRON

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 maja 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905), od dnia 15 maja 2021 r. do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny. 

Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych,jest skierowanie wystawione: 

– po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub 

– przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.                 


Informujemy, że do dnia 31 maja 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie  w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przez zajęcia klubowe należy rozumieć zajęcia, o których mowa w art. 10g-10h ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioski mogą składać podmioty prowadzące warsztat terapii zajęciowej, na ich podstawie samorząd powiatowy składa wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację programu do właściwego Oddziału PFRON. 

Ww. termin dotyczy zajęć klubowych realizowanych w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. 

Dyrektor PCPR w Olecku