Informacje o projekcie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Informacje o projekcie

Termin realizacji projektu: od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku jest realizatorem projektu pn. „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2015.

W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące działania:

  • zorganizowanie spotkania promującego działania projektu,
  • zorganizowanie i prowadzenie pogadanek antyprzemocowych przedszkolakom i utworzenie kącików prawnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli,
  • zorganizowanie „Profilaktyki zintegrowanej jako skutecznej formy przeciwdziałania zachowaniom problemowym i ryzykownym młodzieży” w klasach drugich i trzecich gimnazjum oraz klasach pierwszych szkól ponadgimnazjalnych,
  • przeprowadzenie diagnozy zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży oraz sporządzenie z niej raportu,
  • prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji dla młodzieży,
  • prowadzenie warsztatów nt. zapobiegania przemocy wobec kobiet zagrożonych przemocą w rodzinie oraz zorganizowanie dla nich zajęć relaksacyjnych,
  • prowadzenie dla dzieci zagrożonych przemocą warsztatów twórczej profilaktyki,
  • aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonej przemocą poprzez udział w koloniach letnich z elementami profilaktyki z zachowań antyprzemocowych.

Do współpracy przy realizacji projektu planujemy zaprosić m.in. Starostwo Powiatowe w Olecku, Urząd Miejski w Olecku, przedszkola, szkoły ponadgimnazjalne i placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące w powiecie oleckim.